งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ชายเลน สัญลักษณ์ คำขวัญกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำไกล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ชายเลน สัญลักษณ์ คำขวัญกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำไกล”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ชายเลน สัญลักษณ์ คำขวัญกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำไกล”
กลุ่ม ชายเลน สัญลักษณ์ คำขวัญกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำไกล” จดทะเบียนกลุ่ม วันที่ 10 พ.ย.2548 เลขทะเบียนกลุ่ม 004/2549 จดทะเบียนกิจกรรม วันที่ 10 พ.ย.2548 เลขทะเบียนกิจกรรม 005/2549 สังกัด หอว-สส. กปส-สส. อษส. ที่ปรึกษา คุณ ชัยลี่ บูรณอนุสรณ์

2 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
ประวัติสมาชิก ลำดับ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม หน้าที่ การศึกษา อายุ อายุงาน เข้าร่วมกลุ่ม ครั้งที่ 1 นายเกรียงศักดิ์ จันทร หัวหน้ากลุ่ม ป.ตรี 37 15 2 นายชยะเดช โพธิกนิษฐ์ สมาชิกกลุ่ม ปวส. 55 23 3 นายมนตรี วิจิตรพลเกณฑ์ 40 19 4 นายวรวุฒิ แววสว่างวงศ์ 36 5 นายอวยชัย แก้วเนตร 38 6 นายธีรวัฒน์ แซ่โค้ว 39 7 นายทองหล่อ ทับทิม 16 8 นายพิศาล แพใหญ่ เลขากลุ่ม 20

3 อายุเฉลี่ย 40 อายุงานเฉลี่ย 17 คุณวุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี
อายุเฉลี่ย อายุงานเฉลี่ย 17 คุณวุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี

4 ORGANIZATION CHART

5 งานแก้ไขแบบ งานบริการด้านเทคนิค งานออกแบบปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ลักษณะงานทั่วไป งานออกแบบปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานบริการด้านเทคนิค งานแก้ไขแบบ

6 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
P

7 ที่มาของเป้าหมายในการวางแผนการทำงานออกแบบ
ลดเวลาในการรวบรวมแบบ

8

9

10 ลดเวลาในการรวบรวมแบบ
หัวข้อทำกิจกรรม ลดเวลาในการรวบรวมแบบ

11 มูลเหตุจูงใจ เสียเวลามากในการออกแบบแต่ละครั้ง
ทำแบบให้กับหน่วยงานที่ต้องการได้ทันเวลา ข้อมูลแบบที่มีอยู่ไม่ตรงความเป็นจริง เป็นนโยบายการพัฒนางานของฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง

12 ข้อมูลก่อนการปรับปรุง
การที่เก็บCAD FILESในรูปแบบเดิมยากต่อการค้นหา

13 เป้าหมาย ลดเวลาในการรวบรวมแบบ(CAD FILES)เพื่อทำงานออกแบบ ลง 30 % ระยะเวลาการทำกิจกรรม 1พ.ย.48-31พ.ค.49

14 แผนการทำกิจกรรม ประชุมเดือนละครั้ง รวม 7 ครั้งๆละ2 ชั่วโมงที่แผนก หอว-สส สมาชิกเข้าประชุม 70%

15 1.2 ตารางแจกแจงข้อมูล เสียเวลาการค้นหาแบบเพื่อทำการออกแบบ
เก็บข้อมูลจากงานออกแบบจำนวน 6JOB งานที่ สถานีไฟฟ้า วันที่ จำนวนแบบ(แผ่น) เวลา(นาที) 1 NR1 1/11/ BPL 3/11/ BN 22/11/ LB2 11/01/ NR2 5/11/ LB1 23/05/ รวม เฉลี่ยโดยประมาณหาแบบใช้เวลาแผ่นละ 2.72 นาที

16 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบก่อนการแก้ไข
นาที เฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบก่อนการแก้ไขได้เท่ากับ2.72นาที

17 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
คน สภาพแวดล้อม ขาดการตรวจสอบ นอนดึก อากาศร้อน สภาพร่างกายไม่พร้อม เกิดการหลงลืม สภาพอากาศ ไม่สบาย ฝนตก ขาดประสบการณ์ การรวบรวมแบบใช้เวลามาก คอมพิวเตอร์รวน ไฟล์เปิดไม่ได้ แบบไม่ครบในการทำงานบางงาน ไม่มีการจัดเก็บที่ดีพอ แบบไม่ชัดเจน ไม่มีการแยกอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ

18 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทางแก้ไข

19 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทางแก้ไข

20 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทางแก้ไข

21 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR1
D รูปแบบการจัดเก็บ

22 FILESที่จัดเก็บในFOLDER
ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR1 FILESที่จัดเก็บในFOLDER

23 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR2
รูปแบบการจัดเก็บ

24 FILESที่จัดเก็บในFOLDER
ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR2 FILESที่จัดเก็บในFOLDER

25 การตรวจสอบหลังทำกิจกรรม
C เก็บข้อมูลจากงานออกแบบจำนวน 6JOB งานที่ สถานีไฟฟ้า วันที่ จำนวนแบบ(แผ่น) เวลา(นาที) 1 NR1 20/11/ BPL 25/11/ BN 22/11/ LB2 3/03/ NR2 15/11/ LB1 30/05/ รวม เฉลี่ยโดยประมาณหาแบบใช้เวลาแผ่นละ 0.62 นาที

26 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบหลังการแก้ไข
นาที เฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบหลังการแก้ไขได้เท่ากับ0.62นาที

27 กราฟเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไข
การหาแบบเฉลี่ยต่อแผ่นเวลาลดลงจาก 2.72 นาที ลดลงมาที่ 0.62นาที จากเป้าหมาย 30% ลดลงมาที่ % เกินเป้าหมาย = =47.21% เวลา(นาที) 77.21%

28 ตั้งมาตราฐานการทำงาน
A 1.ทำการจัดเก็บ CAD FILES ตาม BAY ของแต่ละอุปกรณ์เช่น -TRANSFORMER-KT1A -BREAKER-70012 -DISCONNECTING SWITCH-70015 -CT-QW1A -C-BANK-70012A โดยดูจากDESCRIPTION ใน DRAWING ของแต่ละแผ่น 2.ทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบก่อนจัดเก็บเมื่อมี CAD FILES เข้ามาใหม่ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทไหน 3.ถ้าเบอร์แบบเดียวกันทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน REPLACE

29 ตั้งมาตราฐานการทำงาน

30 สรุปผลทางตรง สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ = =47.21%

31 สรุปผลทางอ้อม สร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการงานออกแบบ
สนองนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากร

32 แผนการติดตามผล อุปสรรค์
กลุ่มจะดำเนินการติดตามผลและเก็บข้อมูล ตามJOBงานที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาย้อนกลับขึ้นมาอีก และจะพัฒนาให้ดีขึ้น งานที่ สถานีไฟฟ้า วันที่ จำนวนแบบ(แผ่น) 1 NR1 30/07/ BPL 30/07/49 6 3 BN 30/07/49 12 4 LB2 30/07/49 15 5 NR2 30/07/49 14 6 LB1 30/07/49 24 อุปสรรค์ เวลาประชุมสมาชิกมีงานประจำ ทำให้เวลาว่างไม่ตรงกัน

33 หัวข้อกิจกรรมครั้งต่อไป
ต้นฉบับแบบที่ส่งมาแก้ไขไม่ชัดเจน มูลเหตุจูงใจ ข้อมูลแบบที่มีอยู่ไม่ตรงความเป็นจริง ทำให้แบบถูกต้องตามสภาพจริง

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ชายเลน สัญลักษณ์ คำขวัญกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำไกล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google