งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำขวัญกลุ่ม “ ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำ ไกล ” จดทะเบียนกลุ่มวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกลุ่ม 004/2549 จดทะเบียนกิจกรรมวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำขวัญกลุ่ม “ ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำ ไกล ” จดทะเบียนกลุ่มวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกลุ่ม 004/2549 จดทะเบียนกิจกรรมวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำขวัญกลุ่ม “ ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำ ไกล ” จดทะเบียนกลุ่มวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกลุ่ม 004/2549 จดทะเบียนกิจกรรมวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกิจกรรม 005/2549 สังกัดหอว - สส. กปส - สส. อษส. ที่ปรึกษาคุณ ชัยลี่ บูรณอนุสรณ์ สัญลัก ษณ์

2 2 สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ประวัติสมาชิก ลำ ดับ รายชื่อสมาชิกกลุ่มหน้าที่การศึ กษา อายุอายุ งาน เข้าร่วม กลุ่ม ครั้งที่ 1 นายเกรียงศักดิ์ จันทร หัวหน้า กลุ่ม ป. ตรี 37151 2 นายชยะเดช โพธิ กนิษฐ์ สมาชิก กลุ่ม ปวส. 55231 3 นายมนตรี วิจิตรพลเกณฑ์ สมาชิก กลุ่ม ป. ตรี 40191 4 นายวรวุฒิ แวว สว่างวงศ์ สมาชิก กลุ่ม ปวส. 36151 5 นายอวยชัย แก้ว เนตร สมาชิก กลุ่ม ป. ตรี 38151 6 นายธีรวัฒน์ แซ่โค้ว สมาชิก กลุ่ม ปวส. 39151 7 นายทองหล่อ ทับทิม สมาชิก กลุ่ม ปวส. 39161 8 นายพิศาล แพ ใหญ่ เลขา กลุ่ม ปวส. 39201

3 3 อายุเฉลี่ย 40 อายุงานเฉลี่ย 17 คุณวุฒิการศึกษา ปวส - ป. ตรี

4 4 ORGANIZATION CHART ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบส่ง กองปรับปรุงพัฒนา ระบบส่ง แผนกออกแบบ วิศวกรรม ( หอว - สส )

5 5 งานออกแบบ ปรับปรุงสถานี ไฟฟ้าแรงสูง งานแก้ไขแบบ ลักษณะงาน ทั่วไป งานบริการด้านเทคนิค

6 6 การจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา P

7 7 ที่มาของเป้าหมายในการวางแผนการทำงาน ออกแบบ ลดเวลาในการ รวบรวมแบบ

8 8

9 9

10 10 หัวข้อทำกิจกรรม ลดเวลาในการรวบรวมแบบ

11 11 มูลเหตุจูงใจ  เสียเวลามากในการออกแบบแต่ละ ครั้ง  ทำแบบให้กับหน่วยงานที่ต้องการได้ ทันเวลา  ข้อมูลแบบที่มีอยู่ไม่ตรงความเป็น จริง  เป็นนโยบายการพัฒนางานของฝ่าย บำรุงรักษาระบบส่ง

12 12 ข้อมูลก่อนการ ปรับปรุง การที่เก็บ CAD FILES ในรูป แบบเดิมยากต่อการค้นหา

13 13 เป้าหมาย ลดเวลาในการรวบรวมแบบ (CAD FILES) เพื่อทำงานออกแบบ ลง 30 % ระยะเวลาการทำกิจกรรม 1 พ. ย.48-31 พ. ค.49

14 14 แผนการทำกิจกรรม ประชุมเดือนละครั้ง รวม 7 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงที่แผนก หอว - สส สมาชิกเข้าประชุม 70%

15 15 เก็บข้อมูลจากงานออกแบบจำนวน 6JOB งานที่สถานีไฟฟ้าวันที่ จำนวน แบบ ( แผ่น ) เวลา ( นาที ) 1NR11/11/481040 2BPL3/11/48630 3BN22/11/491245 4LB211/01/491535 5NR25/11/481445 6LB123/05/492425 รวม 81 220 เฉลี่ยโดยประมาณหาแบบใช้เวลาแผ่นละ 2.72 นาที 1.2 ตารางแจกแจงข้อมูล เสียเวลาการค้นหา แบบเพื่อทำการออกแบบ

16 16 นา ที กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการ รวบรวมแบบก่อนการแก้ไข เฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบก่อน การแก้ไขได้เท่ากับ 2.72 นาที

17 17 วิเคราะห์หาสาเหตุของ ปัญหา การ รวบรวม แบบใช้ เวลามาก คน คน สภาพ ร่างกายไม่ พร้อม ไม่ สบาย นอน ดึก ขาด ประสบการณ์ แบบไม่ครบ ในการทำงาน บางงาน วิธีการ แบบไม่ ชัดเจน ไม่มีการแยกอุปกรณ์ ไม่มีการจัดเก็บที่ ดีพอ สภาพแวดล้ อม ฝนตก อากาศ ร้อน สภาพ อากาศ ขาดการ ตรวจสอบ เกิดการ หลงลืม เครื่องมือ ไฟล์เปิดไม่ได้ คอมพิวเตอร์รวน

18 18 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทางแก้ไข

19 19 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทางแก้ไข

20 20 วิเคราะห์สาเหตุ และ หาทาง แก้ไข

21 21 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR1 รูปแบบการ จัดเก็บ D

22 22 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR1 FILES ที่ จัดเก็บใน FOLDER

23 23 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR2 รูปแบบการ จัดเก็บ

24 24 ตัวอย่างการจัดเก็บแบบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.NR2 FILES ที่ จัดเก็บใน FOLDER

25 25การตรวจสอบหลังทำกิจกรรม เก็บข้อมูลจากงานออกแบบจำนวน 6JOB งานที่สถานีไฟฟ้าวันที่ จำนวน แบบ ( แผ่น ) เวลา ( นาที ) 1NR120/11/4810 10 2BPL25/11/486 10 3BN22/11/4912 10 4LB23/03/4915 10NR215/11/4814 5 6LB130/05/49245 รวม 81 50 เฉลี่ยโดยประมาณหาแบบใช้เวลาแผ่นละ 0.62 นาที C

26 26 นาที กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการ รวบรวมแบบหลังการแก้ไข เฉลี่ยเวลาต่อแผ่น ของการรวบรวมแบบหลัง การแก้ไขได้เท่ากับ 0.62 นาที

27 27 กราฟเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการแก้ไข และหลังการแก้ไข การหาแบบเฉลี่ยต่อแผ่นเวลาลดลงจาก 2.72 นาที ลดลงมา ที่ 0.62 นาที จากเป้าหมาย 30 % ลดลงมาที่ 77.21 % เกินเป้าหมาย = 77.21- 30=47.21% 77.21% เวลา ( นาที )

28 28 ตั้งมาตราฐาน การทำงาน 1. ทำการจัดเก็บ CAD FILES ตาม BAY ของแต่ละอุปกรณ์เช่น -TRANSFORMER-KT1A -BREAKER-70012 -DISCONNECTING SWITCH-70015 -CT-QW1A -C-BANK-70012A โดยดูจาก DESCRIPTION ใน DRAWING ของแต่ละแผ่น 2. ทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบก่อนจัดเก็บเมื่อมี CAD FILES เข้ามาใหม่ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทไหน 3. ถ้าเบอร์แบบเดียวกันทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน REPLACE A

29 29 ตั้งมาตราฐาน การทำงาน

30 30 สรุปผลทางตรง  สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ =77.21- 30=47.21%

31 31 สรุปผลทางอ้อม  สร้างความพอใจให้กับ ผู้ใช้บริการงานออกแบบ  สนองนโยบายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคคลากร

32 32แผนการติดตามผล  กลุ่มจะดำเนินการติดตามผลและเก็บ ข้อมูล ตาม JOB งานที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาย้อนกลับขึ้นมาอีก และจะ พัฒนาให้ดีขึ้น งานที่สถานีไฟฟ้าวันที่ จำนวน แบบ ( แผ่น ) 1NR1 30/07/4910 2BPL 30/07/49 6 3BN 30/07/49 12 4LB2 30/07/49 15 5NR2 30/07/49 14 6LB1 30/07/49 24 อุปสรรค์ เวลาประชุมสมาชิกมีงานประจำ ทำให้เวลา ว่างไม่ตรงกัน

33 33 หัวข้อกิจกรรมครั้งต่อไป ต้นฉบับแบบที่ส่งมาแก้ไขไม่ ชัดเจน มูลเหตุจูงใจ  ข้อมูลแบบที่มีอยู่ไม่ ตรงความเป็นจริง  ทำให้แบบถูกต้องตาม สภาพจริง

34 34 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 1 คำขวัญกลุ่ม “ ร่วมคิด ร่วมทำ ก้าวนำ ไกล ” จดทะเบียนกลุ่มวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกลุ่ม 004/2549 จดทะเบียนกิจกรรมวันที่ 10 พ. ย.2548 เลขทะเบียนกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google