งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553

2 โครงร่างองค์กร (Organization profile :OP) 1. ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมองค์กร ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 2. สถานการณ์ขององค์กร ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) ค. ระบบการปรับปรุงผลการ ดำเนินการ รู้เรา รู้เรา รู้เขา รู้เขา รู้เพื่อน รู้เพื่อน รู้แนวทาง รู้แนวทาง รู้เรา รู้เรา รู้เขา รู้เขา รู้เพื่อน รู้เพื่อน รู้แนวทาง รู้แนวทาง

3 ฝัน

4 แผน กลยุทธ์ ใครมีส่วนร่วมบ้าง ข้อมูลนำเข้า ลูกค้า ผลงานเดิมคู่แข่ง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เราทำอะไรเก่ง ได้เปรียบเพราะ อะไร ความท้าทายที่มี แผนทรัพยากรบุคคลแผนการเงิน กฏระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม

5 ทิศทาง, แผน กลยุทธ์ แผนปฏิบั ติงาน KPI Work system (6) HR (5) (4)

6


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google