งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
วันที่ 30 สิงหาคม 2553

2 โครงร่างองค์กร (Organization profile :OP)
รู้เรา รู้เขา รู้เพื่อน รู้แนวทาง ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมองค์กร ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 2. สถานการณ์ขององค์กร ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ แสดงหัวข้อและประเด็นพิจารณาของโครงร่างองค์กร 2

3 Strategic planning and management
ฝัน วิสัยทัศน์ Strategic planning and management

4 แผนกลยุทธ์ ข้อมูลนำเข้า ใครมีส่วนร่วมบ้าง แผนการเงิน แผนทรัพยากรบุคคล
ลูกค้า ผลงานเดิม คู่แข่ง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เราทำอะไรเก่ง ได้เปรียบเพราะ อะไร ข้อมูลนำเข้า ความท้าทายที่มี แผนกลยุทธ์ กฏระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม ใครมีส่วนร่วมบ้าง แผนการเงิน แผนทรัพยากรบุคคล

5 ทิศทาง, แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
Work system (6) HR (5) KPI (4) KPI

6


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google