งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของการ บรรยาย เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการ ให้บริการในระดับตติยภูมิ ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เห็นการนำการวิจัยมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของการ บรรยาย เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการ ให้บริการในระดับตติยภูมิ ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เห็นการนำการวิจัยมาใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ของการ บรรยาย เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการ ให้บริการในระดับตติยภูมิ ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เห็นการนำการวิจัยมาใช้ ปรับปรุงการบริการ เพื่อให้เห็นการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและบริการทางการแพทย์ เป้าหมายของภาควิชา สู่ Excellence centers

3 สาขาวิชาโรคไต การพัฒนาการให้บริการในระดับ ตติยภูมิ เพื่อให้ชีวิตแก่ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง CAPD Kidney transplantation Prevention champagne

4 สถิติผู้ป่วย CAPD รพ. ศรี นครินทร์

5 สถิติผู้ป่วยเปลี่ยนไต รพ. ศรีนครินทร์

6 วิวัฒนาการของ Therapeutic endoscopy การเตรียม Liver transplantation Unit

7 สถิติผู้ป่วยได้รับการทำ ERCP รพ. ศรีนครินทร์

8 ERCP and endoscopic lithotripsy

9 ERCP and malignant obstruction

10

11 Cardiac cath and Coronary angiogram

12 Cardiovascular Medicine in Srinagarind Hospital With cooperation from Queen Sirikit Heart Center

13 Noninvasive service Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Exercise stress test Holter monitoring Tilt table test Myocardial perfusion Scan Other: Cardiac CT, Cardiac MRI

14 Invasive service Cardiac cath and Coronary angiogram Percutaneous coronary angioplasty Elective Emergency: Primary PCI, Rescue PCI Percutaneous balloon valvuloplasty Inoae balloon Metalic balloon Permanent pace maker and AICD

15 Percutaneous coronary angioplasty Primary PCI

16 Percutaneous balloon valvuloplasty

17 Permanent pace maker in Division of cardiology medicine VVI = 35VVIR = 1 VDDR = 4DDD = 6 ICD = 1

18 AICD first case in SNK

19 Routine to Research and Research to the best practice.

20 PCI clinic Fast track of ACS Consultant of ACS management Clinical follow up of emergency PCI

21

22

23 PBMV Clinic Past A prognostic model for predicting the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. Resolution of left atrial thrombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. Resolution of left atrial thrombus after 6 months of anticoagulation in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy.

24 PBMV clinic Future Stroke predictor in MS with NSR. Incidence of recurrent rheumatic carditis of PBMV pts. Quality of life after PBMV pts compare to MVR Restenosis rate in symptomatic and asymptomatic PBMV pts. Others……..

25 Pace maker clinic Shortest hospital stay in pace maker implantation. Developed education program in pace maker patients. Improve quality of life in pace maker patients. Improvement of physician skill and ability in patients management.

26 Percutaneous coronary angioplasty

27 Percutaneous balloon mitral valvuloplasty

28 Myocardial perfusion Scan

29 R2R

30 Epilepsy Clinic (Routine to research) * ปี พศ.2546 4 เดือน ** พศ.2548 7 เดือน * ** visit

31

32

33 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มบทบาทของ พยาบาล และเภสัชกร การจัดให้ความรู้เรื่องยาที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้ง Easy Asthma Clinic คือ 1. การรักษาโรคหืดจะได้มาตรฐานระดับ โลก 2. ผู้ป่วยโรคหืดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. มีความร่วมมือกันของทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรรมทำให้ การรักษามี คุณภาพสูง 4. มีการบันทึกข้อมูลการรักษาอย่างเป็น ระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ป่วย และระบบการสาธารณสุขของประเทศ ไทยในอนาคต Easy Asthma Clinic

34 nurse Doctor nurse Pharmacist Register patients Assess asthma control – asthma control questionnaires – Measure PEFR Treatment (Simplify GINA guidelines)GINA Appointment Inhaler technique Asthma education day symptoms night symptoms rescue medication ER visit

35 Easy Asthma Clinic network 45 hospitals 3000 asthmatics registered

36

37

38 N = 7,319 Asthma Control

39 การอบรมการดูแล ผู้ป่วยโรคหืด ที่ห้องฉุกเฉิน

40 Acute severe asthma at ER Srinagarind Hospital (1) Asthma Exacerbation ? ประเมินอาการ ซักประวัติ ตรวจ กรอกแบบฟอร์ม แพทย์ GP รักษา ตามแผน ประเมิน ผลการรักษา D/C Admit ไม่ดีขึ้น ห้องตรวจ OPD AE ไม่ใ ช่ ใช่ ปรึกษาแพทย์ อายุรศาสตร์ แพทย์อายุรศาสตร์ รักษา ประเมิน ผลการรักษา ดี ขึ้น ให้ข้อมูล 1. โรค 2. ยา 3. การปฏิบัติ ตัว ดีขึ้น

41

42

43 Botulinum toxin type A Indication of Botulimum toxin in treatment Neurological diseases Hemifacial spasm Blepharospasm Spasmodic torticollis Writer’s cramps Spasticity Tics, Tremors Migraine prevention

44 Hemifacial Spasm คือโรคที่มีอาการกระตุกที่ใบหน้า ข้างเดียว หญิงมากกว่าชาย 2 เท่า อายุเฉลี่ย 50 ปี การกระตุกเป็นๆ หายๆ มักเริ่มกระตุกที่รอบตาก่อน ต่อมา กระตุกที่ปาก อาจกระตุกถี่ถึง 60 ครั้งต่อนาที ความรุนแรง ตั้งแต่เป็นน้อย จนถึง เป็นมากจน ตาปิดสนิท อาการมักเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มทำการวิจัย ใช้ botulinum toxin เมื่อปี พศ.2532 หลังจากได้ ตีพิมพ์ผลการรักษาแล้ว ได้ด้ำเนินการเปิดคลินิก พิเศษเพื่อรักษาผู้ป่วย โดย ปี พศ.2532 มีผู้ป่วย 9 ราย ปัจจุบัน ปี พศ.2548 มี ผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นที่ได้รับ การรักษา 633 ราย

45 Potential excellence center Cardiologic intervention center Transplantation center (Kidney, Liver, Bone marrow) Therapeutic endoscopic center Community oriented internal medicine Critical care medicine Infectious and tropical disease


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของการ บรรยาย เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการ ให้บริการในระดับตติยภูมิ ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เห็นการนำการวิจัยมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google