งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 พฤษภาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 พฤษภาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 พฤษภาคม 2548

2 1. ผลการรักษาย้อนหลัง 3 ปี ของ 3 โรคยาก (ระดับ tertiary care)
Age - related macular degeneration (AMD) Cytomegalovirus retinitis (CMVR) Submacular hemorrhage results ที่ดีขึ้น การลดอัตราการติดเชื้อ (endophthalmitis) ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก 2. แนวทางการปรับปรุงการรักษาโรคที่ภาควิชาอยากทำ..เพื่อให้ได้

3 แผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านจอประสาทตา (Retina Excellent Center)
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับงานด้านจอประสาทตาสู่ความเป็นเลิศใน ระดับประเทศ 2. เพื่อให้การบริการรักษาโรคจอประสาทตาระดับตติยภูมิทั้งหมด ของภาคใต้ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและวิจัยด้านจอประสาทตา ของภาคใต้

4 กลยุทธ์/วิธีปฏิบัติ 1. งานบริการ
กลยุทธ์/วิธีปฏิบัติ 1. งานบริการ 2. งานการเรียนการสอน 3. งานให้บริการวิชาการ 4. งานวิจัย การประเมินผล ทั้ง 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา รองหัวหน้าภาควิชาด้านบริการ

5

6 Age - related macular degeneration (AMD)
อดีต Argon Laser Photocoagulation New Rx Photodynamic Therapy (PDT) เริ่มตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ข้อดี - ลด severe visual loss (VA < 5/200) - relatively selective destroy abnormal vessels - preserved normal tissue at macula - ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ค มีผู้ป่วย 76 ราย

7 P : CPG for AMD - กำหนดมาตรฐานในการทำ PDT - สร้าง care map : PDT
- ใบเก็บข้อมูล

8 CPG for AMD

9 มาตรฐานในการทำ PDT

10 Care map : PDT

11 ใบเก็บข้อมูล PDT

12 D : ปฏิบัติตาม CPG และ Care map
C : ปฏิบัติได้ตาม CPG และ Care map 100% A : -

13 P : Quality of life in visual aspect : guideline for CMVR
Cytomegalovirus retinitis (CMVR) in AIDs patients Late stage CD4 < 50 cells / mm3 P : Quality of life in visual aspect : guideline for CMVR

14 systemic ganciclovir response 80-100%, recurrence or progress 30-50%
Treatment for CMVR (virostatic) systemic ganciclovir response %, recurrence or progress 30-50% Intravitreous ganciclovir

15 Intravitreous ganciclovir
ข้อดี - ลด systemic side effect จาก IV (WBC ) - ไม่ต้อง admit - ลด cost ทั้งค่ายาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ลดอุบัติการณ์ของ phlebitis และ septicemia ข้อเสีย - ไม่สามารถป้องกันตาอีกข้างได้ - ถ้าเป็น bilateral ต้องฉีด 2 ตา - มีโอกาสเกิด endophthalmitis

16 guideline for CMVR

17 D : ปฏิบัติตาม guideline
C : ผลการรักษา intravitreous ganciclovir ใน CMVR 55 คน 87 ตา มอ. ต่างประเทศ Complete response % % Partial response 22.99% % No response 13.79% Recurrent % 15%

18

19 C :. อุบัติการณ์การถูกเข็มตำ. หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย
C : อุบัติการณ์การถูกเข็มตำ หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย AIDs กระเด็นเข้าตา A : - result เทียบกับ ต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี - มีการสร้าง แนวทาง ปฏิบัติการทำหัตถการใน ผู้ป่วยโรคเอดส์

20 Check list การทำหัตถการในผู้ป่วยเอดส์

21 Submacular hemorrhage
- blood under retina  permanent damage photoreceptor  poor VA - เดิม vitrectomy c subretinal tissue plasminogen activator (TPA) or manual clot removal P : เป็น Retina Excellent Center D : ให้การรักษาพยาบาลด้าน Retina ที่ทันสมัย โดยวิธี ฉีด intravitreous TPA c expansile gas

22 C : ผลการรักษา จาก Result of intravitreal tissue plasminogen activator and expansile gas injection for submacular hemorrhage in Thais 19 คน, 19 ตา post op VA ดีขึ้น  2 แถว 63.2% (report ต่างประเทศ 67%) เท่าเดิม 31.6% แย่ลง 5.2% final VA  20/63 = 10 ตา (52.6%) A : -

23 แนวทางการปรับปรุงการรักษาโรคที่ภาควิชาอยากทำ
เพื่อให้ได้ result ที่ดีขึ้นและลดค่าใช้จ่าย, วันนอนโรงพยาบาลที่อาจ เพิ่มขึ้นตามมา การลดอัตราการติดเชื้อ (endophthalmitis) ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก < 0.1% ปัญหา 1. ทำให้การมองเห็นลดลง <20/400 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 8,000 บาท/คน 3. ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์

24 แผน patient risk management

25 Time frame การแก้ปัญหา endophthalmitis
กิจกรรม 2545 2546 2547 2548 2549 2550 - ตั้งอนุกรรมการดูแลเรื่อง endophthalmitis - ค้นหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยง - ลด risk ที่เชื่อว่ามีผลทั้งในส่วนของ OPD, Ward, OR - ติดตาม endophthalmitis rate ทุก 3 เดือน - รายงาน incidence เข้าภาควิชาทุกเดือน - รายงาน incidence เข้าภาควิชา และ IC ทุกครั้ง สรุปวิเคราะห์ข้อมูลทุกปี

26 DO : 1. PCT ตั้งอนุกรรมการดูแลเรื่อง endophthalmitis
2. ค้าหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยง 3. ลด risk factors ที่เชื่อว่ามีผล

27 : 1. รักษามาตรฐานการรักษาโรคต้อกระจก 2. วิเคราะห์ CPG ต้อกระจก
: 1. รักษามาตรฐานการรักษาโรคต้อกระจก 2. วิเคราะห์ CPG ต้อกระจก OPD กำหนดให้มีการ irrigate sac ทุกราย Ward - pre op : ตัดขนตา ให้ยาหยอดตารวม post op : การเช็ดตา ให้ยาหยอดยาเฉพาะบุคคล มีแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาหยอดตาและน้ำยา - แนะนำอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อให้ ผู้ป่วยทราบ OR - มาตรฐานการใช้ยาหยอดตาและน้ำยา - disposable use ของเครื่องมือบางอย่าง, สารน้ำ, วัสดุการแพทย์

28 กำหนดระยะเวลาการใช้ยา, สารน้ำ
กำหนดระยะเวลาการใช้ยา, สารน้ำ ระยะเวลาการใช้ Ward ยาหยอดตาที่ใช้ร่วมกัน 7 วัน ยาหยอดตาเฉพาะบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน NSS 8 ชั่วโมง OR หน้าห้องผ่าตัด - ยาฉีด 7 วัน (marcaine 1 วัน) - ยาหยอดตา 7 วัน ในห้องผ่าตัด - ยาฉีด 1 วัน - ยาหยอดตา 1 วัน - Betadine + น้ำยาอื่น ๆ 1 วัน - น้ำยาที่ใช้ในการผ่าตัด ใช้เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย

29 CHECK : 1. ติดตามความสมบูรณ์ของการปฏิบัติตาม care map
2. ตรวจสอบยาหยอดตา, น้ำยา, วัสดุการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ติดตามการเกิด incidence รายงานเมื่อพบการติดเชื้อไป ภาควิชาและ IC unit 4. รายงาน rate ในที่ประชุม PCT ทุก 3 เดือน % % % 0.1%

30 ACT : - ปรับปรุง CPG ต้อกระจก 3 ครั้ง
- เมื่อพบมีการติดเชื้อ มีการ review ใน PCT และ วางแผนแก้ไขร่วมกันโดยเข้า cycle ของวงจร PDCA ใหม่ และร่วมมือกับ IC unit

31 สรุป การใช้ CPG ในการดูแลผู้ป่วยต้อกระจก และเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังผ่าตัด โดยใช้ KPI และใช้กระบวนการ PDCA ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และทำให้การติดเชื้อหลังผ่าตัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

32 THE END


ดาวน์โหลด ppt 20 พฤษภาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google