งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์ โทร 087-003-3392

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เดือน จำนวนเล่ม / ชิ้น เฉลี่ยต่อ ชม. เมษายน 124,866520.28 พฤษภาคม 206,322859.68 มิถุนายน 233,787974.11 กรกฎาคม 158,209659.20 สิงหาคม 162,469676.95 กันยายน 136,916570.48 รวม 1,022,569 เนื่องจากจำนวนหนังสือที่เจ้าหนี้นำมาส่งมีปริมาณ มาก เฉลี่ย ชม. ล่ะ 500 เล่ม จึงทำให้เกิดปัญหา พื้นที่ในการพักสินค้าเพื่อตรวจรับเข้าไม่เพียงพอ จึงต้องทำการับเข้าให้รวดเร็ว และสามารถระบาย สินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด - สามารถรับเข้าสินค้าได้รวดเร็ว ภายใน 30- 45 นาที และมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถระบายสินค้าประเภทด่วนได้อย่าง รวดเร็ว ภายใน 1 ชม.

4 ระบบ / ข้อมูล ประสานงาน ทำ ให้ รับ สินค้ า ล่าช้ า อุปกรณ์มี น้อย compute r ไม่ เพียงพอ เจ้าหนี้ส่ง สินค้าโดย ไม่มีเอกสาร หรือเอกสาร ไม่ครบ สินค้า ไม่มี ข้อมูล เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการ รับเข้า บุคลากร ไม่ เพียงพอ เอกสารไม่พร้อม ( P/O ใบส่งของ ) มี ขั้นตอน เยอะ เกินไป สินค้าไม่ ตรงตาม เอกสาร หรือสินค้า ชำรุด ระบบไม่ สามารถ รองรับเมื่อ เกิดปัญหา แบ่งหน้าที่ กันทำ ชัดเจน เกินไป แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา

5 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1. เจ้าหนี้มาส่งสินค้า เมื่อเจ้าหนี้มาส่ง เช็คเอกสาร P/O และ ใบส่งของ เอกสาร ครบถ้วน รับสินค้า ทันที เอกสารไม่ ครบ ตรวจสอบ

6 2. ตรวจสอบเอกสาร P/O และ ใบส่งของ ตัวอย่าง P/O ตัวอย่างใบ ส่งของ เอกสาร ครบถ้วน รับสินค้า ทันที เอกสารไม่ ครบ ตรวจสอบ P/O ใน ระบบ มี P/O ใน ระบบ ไม่มี P/O ใน ระบบ

7 3. ประสานงานแผนกจัดซื้อให้ ตรวจสอบ และออก P/O แบบเก่าแบบใหม่ โทรสอบถามทันที และรับเลข P/O จากแผนกจัดซื้อ ภายใน 10 – 15 นาที เจ้าหนี้รอ แผนก จัดซื้อมารับสินค้า พร้อมเอกสาร P/O ด้วยตนเอง มากกว่า 30 นาที เจ้าหนี้รับใบส่งของ ชั่วคราว

8 นอกจากนี้ มีการตรวจสอบสินค้าสั่งด่วน แล้วนำไปส่งถึงผู้สั่งซื้อทันที ไม่เกิน 30 นาที จากเดิม มากกว่า 1 ชม.

9 4. ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำไปคีย์ข้อมูลรับสินค้า

10 4. กระจายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการขาย

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ - กรณีที่สินค้าไม่มี P/O ก่อนการปรับปรุง ใช้เวลามากกว่า 30 นาที หลังการปรับปรุง ใช้เวลาน้อยกว่า 10 - 15 นาที - กรณีสินค้าเป็นสินค้าสั่งด่วน ส่งด่วน การ การปรับปรุงใช้เวลามากว่า 1 ชม. หลัง การปรับปรุงใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ปัญหาในการจัดการพื้นที่พักสินค้า ไม่เพียงพอ ได้ระดับหนึ่ง และสามารถรับ สินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าถึงมือ ลูกค้าได้เร็วที่สุด

12 ผู้เสนอผลงาน นาย ประพันธ์ศักดิ์ จรุงกลิ่น เบอร์ โทร 084-760-4703 นาย บุตรดี เมืองทอง เบอร์ โทร 087-068-6633


ดาวน์โหลด ppt โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google