งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์ โทร

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เดือน จำนวนเล่ม / ชิ้น เฉลี่ยต่อ ชม. เมษายน 124, พฤษภาคม 206, มิถุนายน 233, กรกฎาคม 158, สิงหาคม 162, กันยายน 136, รวม 1,022,569 เนื่องจากจำนวนหนังสือที่เจ้าหนี้นำมาส่งมีปริมาณ มาก เฉลี่ย ชม. ล่ะ 500 เล่ม จึงทำให้เกิดปัญหา พื้นที่ในการพักสินค้าเพื่อตรวจรับเข้าไม่เพียงพอ จึงต้องทำการับเข้าให้รวดเร็ว และสามารถระบาย สินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด - สามารถรับเข้าสินค้าได้รวดเร็ว ภายใน นาที และมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถระบายสินค้าประเภทด่วนได้อย่าง รวดเร็ว ภายใน 1 ชม.

4 ระบบ / ข้อมูล ประสานงาน ทำ ให้ รับ สินค้ า ล่าช้ า อุปกรณ์มี น้อย compute r ไม่ เพียงพอ เจ้าหนี้ส่ง สินค้าโดย ไม่มีเอกสาร หรือเอกสาร ไม่ครบ สินค้า ไม่มี ข้อมูล เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการ รับเข้า บุคลากร ไม่ เพียงพอ เอกสารไม่พร้อม ( P/O ใบส่งของ ) มี ขั้นตอน เยอะ เกินไป สินค้าไม่ ตรงตาม เอกสาร หรือสินค้า ชำรุด ระบบไม่ สามารถ รองรับเมื่อ เกิดปัญหา แบ่งหน้าที่ กันทำ ชัดเจน เกินไป แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา

5 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1. เจ้าหนี้มาส่งสินค้า เมื่อเจ้าหนี้มาส่ง เช็คเอกสาร P/O และ ใบส่งของ เอกสาร ครบถ้วน รับสินค้า ทันที เอกสารไม่ ครบ ตรวจสอบ

6 2. ตรวจสอบเอกสาร P/O และ ใบส่งของ ตัวอย่าง P/O ตัวอย่างใบ ส่งของ เอกสาร ครบถ้วน รับสินค้า ทันที เอกสารไม่ ครบ ตรวจสอบ P/O ใน ระบบ มี P/O ใน ระบบ ไม่มี P/O ใน ระบบ

7 3. ประสานงานแผนกจัดซื้อให้ ตรวจสอบ และออก P/O แบบเก่าแบบใหม่ โทรสอบถามทันที และรับเลข P/O จากแผนกจัดซื้อ ภายใน 10 – 15 นาที เจ้าหนี้รอ แผนก จัดซื้อมารับสินค้า พร้อมเอกสาร P/O ด้วยตนเอง มากกว่า 30 นาที เจ้าหนี้รับใบส่งของ ชั่วคราว

8 นอกจากนี้ มีการตรวจสอบสินค้าสั่งด่วน แล้วนำไปส่งถึงผู้สั่งซื้อทันที ไม่เกิน 30 นาที จากเดิม มากกว่า 1 ชม.

9 4. ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำไปคีย์ข้อมูลรับสินค้า

10 4. กระจายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการขาย

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ - กรณีที่สินค้าไม่มี P/O ก่อนการปรับปรุง ใช้เวลามากกว่า 30 นาที หลังการปรับปรุง ใช้เวลาน้อยกว่า นาที - กรณีสินค้าเป็นสินค้าสั่งด่วน ส่งด่วน การ การปรับปรุงใช้เวลามากว่า 1 ชม. หลัง การปรับปรุงใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ปัญหาในการจัดการพื้นที่พักสินค้า ไม่เพียงพอ ได้ระดับหนึ่ง และสามารถรับ สินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าถึงมือ ลูกค้าได้เร็วที่สุด

12 ผู้เสนอผลงาน นาย ประพันธ์ศักดิ์ จรุงกลิ่น เบอร์ โทร นาย บุตรดี เมืองทอง เบอร์ โทร


ดาวน์โหลด ppt โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มี ประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุขเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google