งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ลดช่วงเวลาการจัดส่งจุลสาร น้ำใจน้องพี่สีชมพูให้กับนิสิตเก่า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ลดช่วงเวลาการจัดส่งจุลสาร น้ำใจน้องพี่สีชมพูให้กับนิสิตเก่า”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ลดช่วงเวลาการจัดส่งจุลสาร น้ำใจน้องพี่สีชมพูให้กับนิสิตเก่า”

3 ที่มาและเหตุจูงใจของโครงการ - เพื่อให้นิสิตเก่าทั่วทั้งประเทศได้รับทราบข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย - เพื่อสร้างช่องทางในการระดมทุนให้เกิดขึ้นกับ มหาวิทยาลัย - เพื่อให้งานของศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4 จุลสารน้ำใจน้องพี่สีชมพู จะถึงมือของผู้รับได้อย่างรวดเร็ว 100 %

5 ระยะเวลาการจัดส่งจุลสาร จากศูนย์ ฯ ถึงมือผู้รับภายใน ระยะเวลา 1 เดือน * หลังจากศูนย์ ฯ ได้รับจุลสารจากโรงพิมพ์ *

6 1. ปริมาณบุคลากรภายในไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน วิธีการแก้ไขปัญหา - การให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - การจ้างนิสิตช่วยงาน

7 2. ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยติดภารกิจ วิธีการแก้ไขปัญหา - การจ้างรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ - การจ้างเหมารถภายนอกเป็นครั้งคราว

8 3. นิสิตช่วยงานติดเรียนหรือติดสอบ วิธีการแก้ไขปัญหา - จ้างบุคลากรให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

9 4. ขั้นตอนในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหา - ปฎิบัติงานในบางส่วนเพื่อเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า จุลสารจะมาจัดส่ง

10 จากการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆด้าน แล้ว เราพบว่า การจ้างนิสิตช่วยงาน ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหา ที่น่าพึงพอใจ เนื่องจาก นิสิตเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และทำให้ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง – 2 เดือน โดยนับจากวันที่ กลายเป็นว่าเราสามารถ จัดส่งได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน เท่านั้น

11 ก่อนการปรับปรุง ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ต้องใช้ระยะเวลา เกือบ 2 เดือน ในการจัดส่ง โดยนับตั้งแต่ ได้รับจุลสารทั้งหมด จากโรงพิมพ์ ฯ

12 หลังการปรับปรุง การที่ศูนย์ ฯ เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาโดยจ้างนิสิต ช่วยงานนั้น ทำให้ระยะเวลาจาก เกือบ 2 เดือน เหลือเพียง แค่ 1 เดือนเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt “ลดช่วงเวลาการจัดส่งจุลสาร น้ำใจน้องพี่สีชมพูให้กับนิสิตเก่า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google