งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจามจุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจามจุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจามจุรี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
“ลดช่วงเวลาการจัดส่งจุลสาร น้ำใจน้องพี่สีชมพูให้กับนิสิตเก่า” จัดทำโดย : ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ กลุ่มจามจุรี

3 ที่มาและเหตุจูงใจของโครงการ
เพื่อให้นิสิตเก่าทั่วทั้งประเทศได้รับทราบข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างช่องทางในการระดมทุนให้เกิดขึ้นกับ มหาวิทยาลัย เพื่อให้งานของศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ กลุ่มจามจุรี

4 จุลสารน้ำใจน้องพี่สีชมพู จะถึงมือของผู้รับได้อย่างรวดเร็ว 100 %
เป้าหมาย จุลสารน้ำใจน้องพี่สีชมพู จะถึงมือของผู้รับได้อย่างรวดเร็ว 100 % ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

5 ตัวชี้วัด ระยะเวลาการจัดส่งจุลสาร
จากศูนย์ ฯ ถึงมือผู้รับภายใน ระยะเวลา 1 เดือน * หลังจากศูนย์ ฯ ได้รับจุลสารจากโรงพิมพ์ * ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
1. ปริมาณบุคลากรภายในไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน วิธีการแก้ไขปัญหา - การให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - การจ้างนิสิตช่วยงาน ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
2. ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยติดภารกิจ วิธีการแก้ไขปัญหา - การจ้างรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ - การจ้างเหมารถภายนอกเป็นครั้งคราว ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
3. นิสิตช่วยงานติดเรียนหรือติดสอบ วิธีการแก้ไขปัญหา - จ้างบุคลากรให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

9 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
4. ขั้นตอนในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหา - ปฎิบัติงานในบางส่วนเพื่อเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า จุลสารจะมาจัดส่ง ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

10 สรุป. จากการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆด้าน แล้ว เราพบว่า การจ้างนิสิตช่วยงาน ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหา ที่น่าพึงพอใจ เนื่องจาก นิสิตเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และทำให้ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง – 2 เดือน โดยนับจากวันที่ กลายเป็นว่าเราสามารถ จัดส่งได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน เท่านั้น ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

11 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ก่อนการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ต้องใช้ระยะเวลา เกือบ 2 เดือน ในการจัดส่ง โดยนับตั้งแต่ ได้รับจุลสารทั้งหมด จากโรงพิมพ์ ฯ ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ

12 ผลลัพธ์การดำเนินงาน หลังการปรับปรุง
การที่ศูนย์ ฯ เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาโดยจ้างนิสิต ช่วยงานนั้น ทำให้ระยะเวลาจาก เกือบ 2 เดือน เหลือเพียง แค่ 1 เดือนเท่านั้น ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจามจุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google