งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ งานสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี หน้าที่ : ประสานงานให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ งานสวัสดิการ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงาน : “การวางแผนปรับระบบการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรโดยไม่ต้องกรอกใบสมัคร” ชื่อกลุ่ม “No more form”

4 จากการประสานงานให้บริการตรวจฯ มาตั้งแต่ปี 2542
ที่มาของโครงการ :- จากการประสานงานให้บริการตรวจฯ มาตั้งแต่ปี 2542 กำหนดให้บุคลากรที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี ต้องกรอกใบสมัคร ผ่านหน่วยงานมายังงานสวัสดิการ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครจึงไม่มีชื่อในการให้บริการตรวจ ** ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเพิ่มชื่อขอตรวจ ณ หน้างานตรวจ ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็นจำนวนมาก ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อในเอกสารลงทะเบียน และบางคน ชื่อ-นามสกุล หรืออายุ ไม่ถูกต้อง ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ผู้รับการตรวจดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ** คือ ปัญหา

5 เป้าหมายของโครงการ เครื่องชี้วัด
มีเป้าหมาย ในการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรรับการตรวจด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัย และลดการเกิดปัญหา เครื่องชี้วัด เครื่องชี้วัด วัดจากความพึงพอใจของบุคลากรผู้รับบริการตรวจ จากการตอบแบบสอบถาม

6 BEFORE กรอกใบสมัคร File รายชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด อายุ
สังกัดหน่วยงาน สถานภาพการบรรจุ ปัญหา ** ผู้ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครแต่ประสงค์จะตรวจ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเพิ่มชื่อขอตรวจ ณ หน้างานตรวจ ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็นจำนวนมาก ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อในเอกสารลงทะเบียน บางคน ชื่อ-นามสกุล หรืออายุ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากลายมือกรอกไม่ชัดเจน

7 การลงทะเบียน ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ SAP AFTER Report รายงาน
รายชื่อบุคลากรทั้งหมด และข้อมูลส่วนบุคคล จากระบบบริหารงานบุคคล SAP การลงทะเบียน ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากปรับปรุงแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

8 BEFORE AFTER การนำข้อมูลบุคลากรจากระบบ SAP มาใช้ประกอบกับการให้บริการลงทะเบียนตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

9 ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ผู้รับการตรวจดำเนินการ
ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 1. ลงทะเบียน ผู้เข้ารับการตรวจ 2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 3. วัดความดันโลหิต

10 ขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
4. รับหลอดเลือด 5. เจาะเลือด 6. เอ็กซ์เรย์ปอด

11 ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ผู้รับการตรวจดำเนินการ
ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น การปรับปรุงแก้ไข : - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน โดยหากขั้นตอนใดมีผู้รอรับบริการเป็นจำนวนมาก อาจขอให้ไปตรวจในขั้นตอนที่มีผู้รับบริการน้อยก่อน แล้วจึงกลับมาตรวจในขั้นตอนในขั้นตอนที่ยังไม่ได้ตรวจ ปรับปรุงแล้วจะเกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว และรวดเร็ว

12

13 การตรวจสุขภาพประจำปี
การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพประจำปี จัดทำแผ่นพับแสดงรายละเอียดเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น กำหนดการตรวจ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ รายการตรวจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อวีดีทัศน์ฉายตามโรงอาหาร ประชาสัมพันธ์ในเวปไซท์ โปสเตอร์ หนังสือเวียน ฯลฯ *********************

14

15

16 Mrs.Rattanaporn Luangprasiat
Present by Mr.Thawee kanjanapoo Mrs.Rattanaporn Luangprasiat


ดาวน์โหลด ppt งานสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google