งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสวัสดิการ ฝ่าย บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ : ประสานงานให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปีแก่ บุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากรจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสวัสดิการ ฝ่าย บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ : ประสานงานให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปีแก่ บุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากรจุฬาลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสวัสดิการ ฝ่าย บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ : ประสานงานให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปีแก่ บุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรื่อง การให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

2 คณะสหเวช ศาสตร์ จุฬาฯ งาน สวัสดิการ งาน สวัสดิการ บุคลากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

3 ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงาน : “ การวางแผนปรับระบบการจัด สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรโดยไม่ต้องกรอกใบ สมัคร ” ชื่อกลุ่ม “No more form” ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงาน : “ การวางแผนปรับระบบการจัด สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรโดยไม่ต้องกรอกใบ สมัคร ” ชื่อกลุ่ม “No more form”

4 ที่มาของโครงการ :- จากการประสานงานให้บริการตรวจฯ มา ตั้งแต่ปี 2542 จากการประสานงานให้บริการตรวจฯ มา ตั้งแต่ปี 2542 กำหนดให้บุคลากรที่ประสงค์จะตรวจ สุขภาพประจำปี กำหนดให้บุคลากรที่ประสงค์จะตรวจ สุขภาพประจำปี ต้องกรอกใบสมัคร ผ่านหน่วยงานมายัง งานสวัสดิการ ต้องกรอกใบสมัคร ผ่านหน่วยงานมายัง งานสวัสดิการ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครจึงไม่มีชื่อใน การให้บริการตรวจ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครจึงไม่มีชื่อใน การให้บริการตรวจ ** ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเพิ่มชื่อขอ ตรวจ ณ หน้างานตรวจ ** ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเพิ่มชื่อขอ ตรวจ ณ หน้างานตรวจ ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็น จำนวนมาก ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็น จำนวนมาก ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อใน เอกสารลงทะเบียน ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อใน เอกสารลงทะเบียน และบางคน ชื่อ - นามสกุล หรืออายุ ไม่ ถูกต้อง และบางคน ชื่อ - นามสกุล หรืออายุ ไม่ ถูกต้อง ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ** คือ ปัญหา

5 เป้าหมายของ โครงการ มีเป้าหมาย ในการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรรับการ ตรวจด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัย และลดการเกิดปัญหา เครื่องชี้วัด วัดจากความพึงพอใจของบุคลากรผู้รับบริการ ตรวจ จากการตอบแบบสอบถาม เครื่องชี้วัด

6 File รายชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด วัน เดือน ปี เกิด อายุ อายุ สังกัด หน่วยงาน สังกัด หน่วยงาน สถานภาพ การบรรจุ สถานภาพ การบรรจุ กรอกใบ สมัคร BEFORE ปัญหา ** ผู้ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครแต่ประสงค์จะตรวจ ทำให้เกิดความ ยุ่งยากในการเพิ่มชื่อขอตรวจ ณ หน้างานตรวจ ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่อาจกำลังให้บริการตรวจอยู่เป็นจำนวนมาก ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อในเอกสารลงทะเบียน ** และบางคนกรอกใบสมัครแล้วไม่มีชื่อในเอกสารลงทะเบียน บางคน ชื่อ - นามสกุล หรืออายุ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากลายมือ กรอกไม่ชัดเจน บางคน ชื่อ - นามสกุล หรืออายุ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากลายมือ กรอกไม่ชัดเจน

7 AFTER Report รายงาน รายชื่อบุคลากร ทั้งหมด และข้อมูลส่วน บุคคล จากระบบ บริหารงานบุคคล SAPการลงทะเบียนด้วย ระบบ คอมพิวเตอร์ หลังจากปรับปรุงแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

8 BEFOREAFTER การนำข้อมูลบุคลากรจากระบบ SAP มาใช้ประกอบกับการ ให้บริการลงทะเบียนตรวจด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

9 2. ชั่ง น้ำหนัก วัด ส่วนสูง วัดรอบ เอว 3. วัดความ ดันโลหิต 1. ลงทะเบีย น ผู้เข้ารับ การตรวจ ขั้นตอนการให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปี ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น

10 4. รับ หลอด เลือด 5. เจาะ เลือด 6. เอ็กซ์เรย์ ปอด ขั้นตอนการให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปี

11 ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ** การให้บริการตรวจแบบเดิม กำหนดให้ ผู้รับการตรวจดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความ สะดวกทุกขั้นตอน โดยหาก ขั้นตอนใดมีผู้รอรับบริการเป็น จำนวนมาก อาจขอให้ไปตรวจ ในขั้นตอนที่มีผู้รับบริการน้อยก่อน แล้วจึงกลับมาตรวจในขั้นตอนใน ขั้นตอนที่ยังไม่ได้ตรวจ การปรับปรุง แก้ไข : - ปรับปรุงแล้วจะเกิดความ ยืดหยุ่น คล่องตัว และ รวดเร็ว

12

13 การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี - จัดทำแผ่นพับแสดงรายละเอียดเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ เช่น กำหนดการตรวจ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการ ตรวจ รายการตรวจ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อวีดี ทัศน์ฉายตามโรงอาหาร ประชาสัมพันธ์ในเวปไซท์ Email โปสเตอร์ หนังสือเวียน ฯลฯ *********************

14

15

16 Present by Mr.Thawee kanjanapoo Mrs.Rattanaporn Luangprasiat


ดาวน์โหลด ppt งานสวัสดิการ ฝ่าย บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ : ประสานงานให้บริการตรวจ สุขภาพประจำปีแก่ บุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากรจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google