งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Control งานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Control งานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Control งานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร์

2 ถูกที่-ถูกเวลา-ถูกใจ

3 งานโภชนาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีภาระงานหลัก คือ จัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยกำหนดวิธีการบริการอาหารเป็นการบริการแบบระบบรวม(Centralized system ) คือการจัดบริการอาหารจากงานโภชนาการทั้งหมด บริการให้แก่หอผู้ป่วยจำนวน 34 หอผู้ป่วย โดยใช้ รถส่งอาหารทั้งหมด 17 คัน/มื้อ มีกระบวนการดังนี้

4 รับคำสั่งด้วยระบบออนไลน์
ลำเลียงผ่านสายพานไปยังรถแต่ละหอผู้ป่วยตามOrder จัดอาหาร เจ้าหน้าที่รับถาดอาหารไปยังรถแต่ละหอผู้ป่วย บริการบนหอผู้ป่วย

5 ที่มาของปัญหา ไม่มีการกำหนดผังการจอดรถที่ชัดเจน
กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่หรือเจ้าหน้าที่บริษัทล้างภาชนะ ต้องมีการสื่อสารซ้ำๆหลายครั้ง ในตำแหน่งจอดของรถ มีเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยบริการอาหารเท่านั้น ที่ทราบตำแหน่งของรถส่งอาหาร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาหาร ในผู้ป่วยรับใหม่หรือเปลี่ยนคำสั่งอาหาร โภชนากรต้องแก้ไขในแต่ละหอผู้ป่วย ทำให้เสียเวลาหาตำแหน่งจอดรถทุกครั้ง

6 วิธีดำเนินการโดยกระบวนการ P-D-C-A
PLAN ประชุมทีมงาน หน่วยบริการอาหาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สำรวจข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน/พื้นที่ในการจอดรถส่งอาหาร วิเคราะห์จุดในการจัดวางผังการจอดรถที่เหมาะสม DO กำหนดจุดวางผังการจอดรถ จัดทำรูปภาพ ผังการจอดรถ ดำเนินการใช้ Visual Control

7

8 ขณะจัดอาหารรถทั้งหมด 17 คันวางตามผังที่กำหนดไว้
ขณะจัดอาหารรถทั้งหมด คันวางตามผังที่กำหนดไว้ พื้นที่วางขณะรถบริการอาหาร/ทำความสะอาด

9 CHECK ทดสอบการใช้ Visual Control โดยโภชนากร , เจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่รับใหม่,เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถของบริษัทภายนอกเพื่อประเมินผล ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ Visual Control ACT ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อนำ ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเนื่อง

10 การประเมินผล ประเมินในหัวข้อ ; ความเข้าใจในการใช้ Visual Control
การใช้งานสะดวก สามารถลดเวลาและความผิดพลาด ทดสอบการใช้ Visual Control โดย ; นักโภชนาการทั้งหมด เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถบริษัทภายนอก

11 ผลการประเมิน หัวข้อการประเมิน จำนวนผู้ประเมิน(คน) ผลการประเมิน
ความเข้าใจในการใช้ Visual Control 55 = 4.8 การใช้งานสะดวก = 4.2 สามารถลดเวลาและความผิดพลาด = 4.4

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Visual Control
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบตำแหน่งจอดรถที่ชัดเจน สามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสื่อสารได้ เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

13 การขยายผล Visual Control
ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนการปฏิบัติงานเพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารทางสายให้อาหาร

14 มาตรฐานการเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

15 มาตรฐานการเตรียมเนื้อสัตว์ที่ใช้ผลิตอาหารผู้ป่วย

16 มาตรฐานการทำความสะอาดเครื่องใช้ในการผลิตอาหาร เช่น การทำความสะอาดเขียง

17 มาตรฐานการจัดวางภาชนะที่ทำความสะอาดแล้ว

18 มาตรฐานการจัดอาหาร สำหรับผู้ป่วย
มาตรฐานการจัดอาหาร สำหรับผู้ป่วย

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Visual Control งานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google