งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานโภชนาการ เป็นหน่วยงาน สนับสนุนที่มีภาระงานหลัก คือ จัดบริการ อาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยกำหนดวิธีการบริการอาหารเป็นการ บริการแบบระบบรวม (Centralized.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานโภชนาการ เป็นหน่วยงาน สนับสนุนที่มีภาระงานหลัก คือ จัดบริการ อาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยกำหนดวิธีการบริการอาหารเป็นการ บริการแบบระบบรวม (Centralized."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 งานโภชนาการ เป็นหน่วยงาน สนับสนุนที่มีภาระงานหลัก คือ จัดบริการ อาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยกำหนดวิธีการบริการอาหารเป็นการ บริการแบบระบบรวม (Centralized system ) คือการจัดบริการอาหารจาก งานโภชนาการทั้งหมด บริการให้แก่หอ ผู้ป่วยจำนวน 34 หอผู้ป่วย โดยใช้ รถส่ง อาหารทั้งหมด 17 คัน / มื้อ มีกระบวนการ ดังนี้

4 รับคำสั่งด้วยระบบ ออนไลน์ จัดอาหาร ลำเลียงผ่าน สายพานไปยังรถ แต่ละหอผู้ป่วยตาม Order เจ้าหน้าที่รับถาดอาหารไปยังรถ แต่ละหอผู้ป่วย บริการบนหอผู้ป่วย

5 ที่มาของ ปัญหา ไม่มีการกำหนดผังการจอดรถที่ชัดเจน กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่หรือเจ้าหน้าที่ บริษัทล้างภาชนะ ต้องมีการสื่อสารซ้ำๆหลายครั้ง ในตำแหน่งจอดของรถ มีเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยบริการอาหารเท่านั้น ที่ ทราบตำแหน่งของรถส่งอาหาร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาหาร ในผู้ป่วยรับใหม่ หรือเปลี่ยนคำสั่งอาหาร โภชนากรต้องแก้ไขในแต่ ละหอผู้ป่วย ทำให้เสียเวลาหาตำแหน่งจอดรถทุก ครั้ง

6 วิธีดำเนินการโดย กระบวนการ P-D-C-A DO - กำหนดจุดวางผังการจอดรถ - จัดทำรูปภาพ ผังการจอดรถ - ดำเนินการใช้ Visual Control PLAN - ประชุมทีมงาน หน่วยบริการอาหาร เพื่อ สร้างความเข้าใจ - สำรวจข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน / พื้นที่ในการจอดรถส่งอาหาร - วิเคราะห์จุดในการจัดวางผังการจอดรถ ที่เหมาะสม

7

8 ขณะจัดอาหารรถ ทั้งหมด 17 คัน วางตามผังที่กำหนด ไว้ พื้นที่วางขณะรถ บริการอาหาร / ทำ ความสะอาด

9 ACT - ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค ใน การดำเนินงานเพื่อนำ ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างเนื่อง CHECK - ทดสอบการใช้ Visual Control โดย โภชนากร, เจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่รับ ใหม่, เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถของบริษัท ภายนอกเพื่อประเมินผล - ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ Visual Control

10 การประเมินผล ประเมินในหัวข้อ ; ความเข้าใจในการใช้ Visual Control การใช้งานสะดวก สามารถลดเวลาและความผิดพลาด ทดสอบการใช้ Visual Control โดย ; นักโภชนาการทั้งหมด เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร และเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถบริษัทภายนอก

11 ผลการประเมิน หัวข้อการประเมินจำนวนผู้ประเมิน ( คน ) ผลการ ประเมิน ความเข้าใจในการ ใช้ Visual Control 55= 4.8 การใช้งานสะดวก 55= 4.2 สามารถลดเวลา และความผิดพลาด 55= 4.4

12 ประโยชน์ที่ได้รับ จากการใช้ Visual Control เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบตำแหน่งจอดรถ ที่ชัดเจน สามารถลดเวลาและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และการสื่อสารได้ เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

13 การขยายผล Visual Control ผลสำเร็จ จากการใช้ Visual Control มาขยายผล ในส่วนอื่นๆในกระบวนการผลิตอาหารอื่นๆในงาน โภชนาการ ดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมพร้อม ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อ ลดการปนเปื้อนในอาหาร ทางสายให้อาหาร

14 มาตรฐานการเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วย ในโรงพยาบาล

15 มาตรฐานการเตรียมเนื้อสัตว์ที่ใช้ผลิตอาหาร ผู้ป่วย

16 มาตรฐานการทำความ สะอาดเครื่องใช้ในการ ผลิตอาหาร เช่น การ ทำความสะอาดเขียง

17 มาตรฐานการจัดวาง ภาชนะที่ทำความ สะอาดแล้ว

18 มาตรฐานการจัด อาหาร สำหรับ ผู้ป่วย

19


ดาวน์โหลด ppt งานโภชนาการ เป็นหน่วยงาน สนับสนุนที่มีภาระงานหลัก คือ จัดบริการ อาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยกำหนดวิธีการบริการอาหารเป็นการ บริการแบบระบบรวม (Centralized.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google