งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่...... ความเป็น ชำนาญการ สำหรับพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่...... ความเป็น ชำนาญการ สำหรับพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางสู่...... ความเป็น ชำนาญการ สำหรับพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

2 การเป็นผู้ชำนาญการไม่ยากอย่างที่คิด

3 ทำอย่างไร ? ทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน และ ผลงานจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวท่าน เชื่อมั่นว่าโอกาสแห่งความก้าวหน้ามีแน่นอน หากใช้ ความรู้ ความสามารถทำงานให้เกิดผล ทำงานให้เป็นระบบ พัฒนางานประจำ ให้เป็นงานท้าทาย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สะสมผลงาน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นความชำนาญ เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง มิใช่ทำผลงานสั้นๆ เพียงเพื่อขอตำแหน่ง (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544)

4 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย  มีจริยธรรม  ไม่อยู่ระหว่างการ สอบสวนวินัยอย่าง ร้ายแรง  มีเวลาในการปฏิบัติงาน จริงไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงต่อปี  มีจริยธรรม  ไม่อยู่ระหว่างการ สอบสวนวินัยอย่าง ร้ายแรง  มีเวลาในการปฏิบัติงาน จริงไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงต่อปี

5 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อ ผู้ขอแต่งตั้งรายชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อ ผู้ร่วมงาน (ถ้ามี) ทาง อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆ และกำหนดให้มีการทักท้วง ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วัน ประกาศ

6 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย วิธีการเสนอขอ 1 วิธี 1. ผู้ขอเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง พร้อมผลงาน วิธีการเสนอขอ 2 วิธี 1. หน่วยงานเป็นผู้เสนอ ขอให้โดยได้รับความ ยินยอมจากผู้ที่ได้รับการ เสนอขอ 2. ผู้ขอเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง พร้อมผลงาน

7 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ขรก.) ตำแหน่งคุณวุฒิ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในวิชาชีพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสาขาที่ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ระดับ 7-8 ปริญญาตรี9 ปี5 ปี ปริญญาโท5 ปี3 ปี ปริญญาเอก2 ปี เชี่ยวชาญฯ ระดับ 9 ปริญญาตรีดำรงตำแหน่งชำนาญการ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 ปริญญาตรีดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

8 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RNชำนาญการ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย  ป.ตรี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพ 9 ปี ต้องดำรงตำแหน่ง นั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ป.โท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพ 5 ปี ต้องดำรงตำแหน่ง นั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  ป. เอก ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในวิชาชีพ 2 ปี ต้องดำรง ตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ป.ตรี ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ป.โท ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  ป. เอก ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

9 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN ชำนาญการ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมิน 1.ปริมาณงานในหน้าที่ 2.คุณภาพงานในหน้าที่ 3.คุณลักษณะของบุคคลที่ จำเป็นสำหรับตำแหน่ง การประเมิน 1.ปริมาณงานในหน้าที่ 2.คุณภาพงานในหน้าที่ 3.สมรรถนะของบุคคลที่ จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

10 คุณลักษณะที่จำเป็นของชำนาญการ (ขรก.) ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ พลเรือน

11 สมรรถนะของชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ (พม.) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ๑. ความยึดมั่นในคุณธรรม ๒.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓.ความรับผิดชอบในงาน ๔.การทำงานเป็นทีม ๕.การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ชำนาญการ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๓ เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๔ เชี่ยวชาญพิเศษ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๕

12 สมรรถนะของชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ (พม.) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ชำนาญการ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๓ เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๔ เชี่ยวชาญพิเศษ ผลการประเมิน Competency ต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๕ ๖. การสั่งสมความรู้ในงาน และการประยุกต์ใช้ ๗. การแก้ไขปัญหา ๘. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๙. ความละเอียดรอบคอบ ๑๐. ความคิดเชิงวิเคราะห์ ๑๑.ความเป็นผู้นำ ๑๒.ศักยภาพเพื่อนำการ ปรับเปลี่ยน

13 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RNชำนาญการ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงาน อย่างน้อย 4 เรื่องและอย่างน้อย 3 ใน 4 เรื่องเป็นชื่อแรก หรือ Corresponding Author ผลงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี ” และมีอย่างน้อย 2 เรื่องซึ่ง ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการ หลัก หรือเป็นชื่อแรก หรือ เป็น Corresponding Author โดยไม่กำหนด จำนวนร้อยละการมีส่วน ร่วมในผลงานนั้นๆ

14 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN ชำนาญการ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงาน ไม่กำหนด ประเภทผลงาน คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารคำสอน อื่นๆ ผลงาน ต้องประกอบด้วย 1. คู่มือปฏิบัติการหรืองานวิเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการหลัก และ 2. งานวิจัย หรือบทความทาง วิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อเทียบได้กับ 1 เรื่อง/ชิ้น) หรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น

15 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ระดับ 8 และปฏิบัติงานในสาขา เดิมที่ขอกำหนดตำแหน่ง มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ และ ปฏิบัติงานในสาขาเดิมที่ ขอกำหนดตำแหน่ง มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี

16 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมิน 1.ปริมาณงานในหน้าที่ 2.คุณภาพงานในหน้าที่ 3.คุณลักษณะของบุคคลที่ จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 4.การใช้ความรู้ ความ สามารถในงานบริการ วิชาการหรืองานวิชาชีพ เพื่อบริการต่อสังคม การประเมิน 1.ปริมาณงานในหน้าที่ 2.คุณภาพงานในหน้าที่ 3.สมรรถนะของบุคคลที่ จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 4.การใช้ความรู้ ความ สามารถในงานบริการ วิชาการหรืองานวิชาชีพ เพื่อบริการต่อสังคม

17 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงาน อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องมีผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ต้องมีคุณภาพ “ดี” อย่าง น้อย 3 เรื่องซึ่งต้องเป็น ผู้ดำเนินการหลัก หรือ เป็นชื่อแรก หรือ Corresponding Author ผลงาน อย่างน้อย 4 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” ซึ่งต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่องซึ่ง ผู้เสนอขอเป็น ผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็นชื่อ แรก หรือเป็น Corresponding Author โดยไม่กำหนดจำนวนร้อยละ การมีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ

18 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ RN เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ VS พม.) ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงาน ไม่กำหนด ประเภทผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งาน สังเคราะห์ บทความ วิชาการ ผลงานวิจัย ตำรา หนังสือ เอกสาร ประกอบการบรรยาย เอกสารคำสอน อื่นๆ ที่มี คุณภาพสูง ผลงาน ต้องประกอบด้วย 1.งานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารทาง วิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ 2.งานวิเคราะห์ระบบงาน หรือ บทความวิชาการ ตำรา หนังสือ อื่นๆ ที่มี คุณภาพสูง

19 ผลงาน ▪ คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล ▪ งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์ ▪ บทความวิชาการ ▪ งานวิจัย ▪ ตำรา ▪ หนังสือ ▪ เอกสารประกอบการสอน ▪ เอกสารคำสอน ▪ เอกสารประกอบการบรรยาย ▪ ผลงานทางวิชาการอื่นๆ ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

20 คู่มือการปฏิบัติงาน นิยาม เอกสารที่ใช้ประกอบการปฎิบัติงานใด งานหนึ่ง หรือเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียง ขี้นเพื่อช่วยในการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติการ

21 ตย.ร่าง คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล ความสำคัญหรือความจำเป็น วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ตามหลักวิชาการ (พยาธิ สรีรภาพ สาเหตุ การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค การรักษา) การพยาบาล ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข อภิปราย ข้อเสนอแนะ

22 คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย นำไปเผยแพร่ก่อนส่งขอ กำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ให้แนบแบบตอบรับ หรือหนังสือตอบขอบคุณ จากหน่วยงานที่นำไป เผยแพร่ เผยแพร่ภายหลังจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพแล้ว ทั้งนี้ให้แนบแบบตอบรับ หรือหนังสือตอบขอบคุณ จากหน่วยงานที่นำไป เผยแพร่

23 งานวิเคราะห์ / งานสังเคราะห์ นิยาม งานรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์/ สังเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา โดยใช้ วิธีการทางสถิติ และสังเคราะห์แนว ทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา

24 งานวิเคราะห์ / งานสังเคราะห์ ความสำคัญหรือความจำเป็น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่วิเคราะห์/สังเคราะห์ วิธีการดำเนินงาน การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขปัญหา แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา การเก็บข้อมูลหลังการแก้ไขปัญหา วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก ควรเขียนให้เป็นแนวคิดของตัวเอง และมีการอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ

25 งานวิเคราะห์ / งานสังเคราะห์ การเผยแพร่ ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย นำไปเผยแพร่ก่อนส่งขอ กำหนดตำแหน่ง เผยแพร่ภายหลังจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพแล้ว

26 งานวิจัย กำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

27 บทความวิชาการ จุดเด่น มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มา ประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตน อย่างชัดเจน

28 เอกสารประกอบการสอน ( ขรก.) นิยาม เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ประกอบการ สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่าง เป็นระบบ เอกสารคำสอน ( ขรก.) นิยาม เอกสารคำบรรยายหรือสิ่งอื่นๆ ที่ใช้สอน วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่าง เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร ประกอบการสอน

29 เอกสารประกอบการสอน ( ขรก.) เอกสารคำสอน ( ขรก.) การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการบรรยายเรื่องใดเรื่อง หนึ่งในสาขาวิชาของตน การเผยแพร่ Power pointไม่สามารถใช้ขอ กำหนดตำแหน่งได้

30 เอกสารประกอบการบรรยาย ( พม.) นิยาม เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการ บรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาของตน โดยมีเนื้อหาสาระตรงตามที่บรรยายและต้อง จัดทำเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย รูปแบบ เป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ เช่น Power point * ที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร

31 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอเพื่อพิจารณา จะต้อง (๑)มิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือ การฝึกอบรม (๒) มิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว (๓) ระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจาก ผู้มีส่วนร่วม กรณีที่เป็นผลงานร่วม

32 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน ขรก. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง งานการ พยาบาล ที่สังกัด รวบรวม ผลงาน ขอ คำปรึกษา จากคณะ กรรมการฯ เขียน กบม. 08, และผลงาน พร้อม กบม.10 ส่ง 1. ใบนำส่ง 2. กบม.08 8 ชุด 3. ผลงานพร้อม กบ ม.10 แผนภูมิ 1 ชุด 4. File ผลงาน 5. ผลงานสำหรับให้ ห้องสมุดเรื่องละ 2 เล่ม คณะ กรรมการฯ ของฝ่ายฯ รับ ตรวจสอบ 1. ใบ นำส่ง 2. กบม.08 8 ชุด 3. ผลงานพร้อม กบม.10 แผนภูมิ 1 ชุด 4. File ผลงาน 5. ผลงานสำหรับ ให้ห้องสมุดเรื่องละ 2 เล่ม หัวหน้างาน พิจารณาให้ ความเห็น ลงนาม ใน ใบนำส่ง และ กบม.10 เลขาฯ ตรวจสอบ เอกสารให้ ครบถ้วน นัดวัน พิจารณา พร้อม ส่งเอกสารให้ กรรมการฯ อ่าน ล่วงหน้า

33 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน ขรก. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง คณะกรรมก ารฝ่ายฯ จนท. บริ หาร หัวหน้า งานฯ หัวหน้า ฝ่ายฯ ประชุม พิจารณาและ ให้คำแนะนำ แก้ไข กบม. 08, และผลงาน พร้อม กบม.10 แผนภูมิ ตามที่คณะ กรรมการฯ แนะนำและส่ง เลขาฯอย่าง ละ 1 ชุด พร้อมส่งใบ บันทึกผลงาน ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสารที่ แก้ไขแล้วให้ คำแนะนำ ขั้นตอนต่อไป ตรวจสอบ ความถูก ต้องของ เอกสารให้ คำแนะนำ

34 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน ขรก. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า งานฯ หัวหน้า ฝ่ายฯ นำ กบม.08 ผลงาน พร้อม กบ ม.10 และ แผนภูมิ เสนอ หัวหน้างาน พิจารณา กบม.08 และผลงาน พร้อม กบ ม.10 ลงนาม นำ กบม.08 ผลงาน พร้อม กบ ม.10 และ แผนภูมิ ที่ หน. งาน เซ็น แล้วส่ง จนท. บริหาร เสนอหน. ฝ่ายฯ พิจารณา กบม.08 ผลงาน พร้อม กบ ม.10 ลงนาม

35 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน ขรก. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า ฝ่ายฯ เตรียม 1. กบม. 08 16 ชุดและผลงาน พร้อม กบม.10 4 ชุด ส่ง มหาวิทยาลัย 2. กบม. 08 และ ผลงานพร้อม กบม.10 ส่งงาน ฯ ทรัพยากร บุคคล ฝ่ายฯ 1 ชุด ตรวจสอ บ เอกสาร เสนอ หน. ฝ่าย ฯ ทำ บันทึก ขอเสนอ แต่งตั้ง กรรมกา รประเมิน ฯ คุณสมบั ติฯ เสนอ ผอ. รพ. คณ บดี แต่งตั้ง คณะ กรรม การ ประเมิ น คุณสม บัติฯ รับทราบ กรณีผ่านเซ็น รับคำสั่งทำ บัตรประจำตัว ใหม่ รับทร าบ ดำเนินก ารแจ้งผู้ ขอ กำหนด ตำแหน่ง อธิกา รบดี รับท ราบ ผอ. รพ. เสนอ คณบ ดี รับทร าบ อธิการ บดี ออก คำสั่ง แต่งตั้ง แต่งตั้ง ผู้ทรงคุ ณวุฒิ อนุกรร มการ มหาวิท ยาลัย พิจารณ าผล การ ประเมิน เสนอ ผลต่อ กบค. เพื่อ อนุมัติ

36 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน ของ พม. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง งานการ พยาบาล ที่สังกัด รวบรวม ผลงาน ขอ คำปรึกษา จากคณะ กรรมการฯ เขียน พม.01,02,0 3, และ ผลงานพร้อม พม.06 ส่ง 1. ใบนำส่ง 2. พม.01,02,03, แผนภูมิ 8 ชุด 3. ผลงานพร้อม พม.06 1 ชุด 4. File ผลงาน 5. ผลงานสำหรับให้ ห้องสมุดเรื่องละ 2 เล่ม คณะ กรรมการฯ ของฝ่ายฯ รับ ตรวจสอบ 1. ใบ นำส่ง 2. พม.01,02,03, แผนภูมิ 8 ชุด 3. ผลงานพร้อม พม.06 1 ชุด 4. File ผลงาน 5. ผลงานสำหรับ ให้ห้องสมุดเรื่องละ 2 เล่ม หัวหน้างาน พิจารณาให้ ความเห็น ลงนาม ใน ใบนำส่ง และพ ม.06 เลขาฯ ตรวจสอบ เอกสารให้ ครบถ้วน นัดวัน พิจารณา พร้อม ส่งเอกสารให้ กรรมการฯ อ่าน ล่วงหน้า

37 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน พม. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง คณะกรรมก ารฝ่ายฯ จนท. บริ หาร หัวหน้า งานฯ หัวหน้า ฝ่ายฯ ประชุม พิจารณาและ ให้คำแนะนำ แก้ไข พม.01,02,0 3, แผนภูมิ และผลงาน พร้อม พม.06 ตามที่คณะ กรรมการฯ แนะนำและส่ง เลขาฯอย่าง ละ 1 ชุด พร้อมส่งใบ บันทึกผลงาน ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสารที่ แก้ไขแล้วให้ คำแนะนำ ขั้นตอนต่อไป ตรวจสอบ ความถูก ต้องของ เอกสารให้ คำแนะนำ

38 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน พม. ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า งานฯ หัวหน้า ฝ่ายฯ นำ พม.01,02,03, แผนภูมิ และผลงาน พร้อม พม.06 เสนอ หัวหน้า งาน พิจารณา แบบประวัติ ผลงาน บันทึก ความเห็น ในใบ ประเมินผล พร้อมลง นาม นำ พม.01,02, 03, แผนภูมิ และผลงาน พร้อม พม.06 ที่ หน. งานเซ็น แล้วส่ง จนท. บริ หาร เสนอหน. ฝ่ายฯ พิจารณา พม.01,02,03, แผนภูมิ และ ผลงาน พร้อม พม.06 ลง นาม

39 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน พม. “ชำนาญการ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ” ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า ฝ่ายฯ เตรียม 1. พม.01,02,03, แผนภูมิ 2 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งมหาวิทยาลัย 2. พม.01,02,03, แผนภูมิ 1 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งงานฯ ทรัพยากรบุคคล ตรวจสอ บ เอกสาร เสนอ หน. ฝ่าย ฯ ทำ บันทึก ขอเสนอ แต่งตั้ง อนุกรรม การ ระดับ ส่วนงาน เสนอ ผอ. รพ. คณ บดี - แต่งตั้ ง อนุกร รม - การ ระดับ ส่วน งาน - เสนอ ผล การ ประเมิ นต่อ มหา วิทยาลั ย. รับทราบ กรณีผ่านเซ็น รับคำสั่งทำ บัตรประจำตัว ใหม่ รับทร าบ ดำเนินก ารแจ้งผู้ ขอ กำหนด ตำแหน่ง มหาวิท ยาลัย รับท ราบ ผอ. รพ. เสนอ คณบ ดี รับทร าบ อธิการ บดี ออก คำสั่ง แต่งตั้ง แต่งตั้ง ผู้ทรงคุ ณวุฒิ อนุกรร มการ มหาวิท ยาลัย พิจารณ าผล การ ประเมิน เสนอ ผลต่อ กบค. เพื่อ อนุมัติ

40 http://www.172.21.104.1/ns

41 เลือก ฝ่ายการพยาบาลฯ

42

43

44

45

46

47

48 SINET

49

50

51

52 ขอให้ถือผลประโยชน์ ส่วนตัวเป็นที่ 2 ประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์เป็นกิจที่ 1 ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะ ตกแก่ท่านเอง ถ้าท่าน ทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ (พระราชดำรัสของ สมเด็จพระราชบิดา)

53 การส่งเสริม สนับสนุน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอกำหนด ตำแหน่ง จัดประชุมให้ความรู้ในการเขียนผลงาน วิชาการประเภทต่างๆ ตลอดจน การเขียน แบบประวัติ สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพของ กรรมการ (กลุ่มย่อย) ในแต่ละงานการ พยาบาลฯ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ช่วยเหลือ

54 การส่งเสริม สนับสนุน เปิดคลินิกชำนาญการ เพื่อให้คำปรึกษา : สถานที่ งานวิจัยและวิชาการ ตึก 84 ปี ชั้น 2 ฝ่ายการพยาบาล ฯ เวลาทำการ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 7811,9045

55 การส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม Buddy โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว มี ประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่ง มีความยินดี เต็ม ใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะขอกำหนดตำแหน่งทั้ง ด้านการเขียนผลงานวิชาการ แบบประวัติ และที่สำคัญคือ การสร้างกำลังใจในลักษณะพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน นัดทำผลงานด้วยกัน ทำให้มีเพื่อน มีแรงจูงใจในการทำ ผลงาน สถานที่ งานวิจัยและวิชาการ ตึก 84 ปี ชั้น 2 ฝ่ายการพยาบาล ฯ เวลาทำการ จันทร์ เวลา 13.00 –19.00 น. โทรนัดหมายล่วงหน้า 7811,9045

56 การส่งเสริม สนับสนุน การให้คำปรึกษา จากคณะกรรมการฯ นางสาว ปรีดาภรณ์ สีปากดี โทร.9046 นางสาวโสพิน สุวรกุล โทร. 5844-5 นางสาวมยุรี พรหมสุวรรณ โทร. 4095 นางสาวทัศนีย์ เกิดศรี โทร. 7329 นางวัลลภา สังฆโสภณ โทร. 8521 นางยาจิต ธนวิบูลย์ โทร. 7984 นางสาวสุวภาพ จันทรสมบูรณ์ โทร. 9202

57 การส่งเสริม สนับสนุน การให้คำปรึกษา จากคณะกรรมการฯ นางสาวอัมพร คงจีระ โทร.4741 นางสุจิตตรา พงศ์ประสบชัย โทร. 7377 นางสาวราตรี พรนฤสุวรรณ โทร.7700,7805 ต่อ108 นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร โทร.7700,7805 ต่อ109 นางสาวจิราภรรณ ทองสุโชติ โทร. 8541 นางสาวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ โทร.7811,9045 นางสาว จันทนา นามเทพ โทร. 7811,9045

58


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่...... ความเป็น ชำนาญการ สำหรับพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google