งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าใน อาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าใน อาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าใน อาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

2 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางศิริรัตน์ พิชิตชัยชาญ ประธานกรรมการฯ

3 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาว ปรีดาภรณ์ สีปากดี ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวโสพิน สุวรกุล งานฯ กุมาร (เจ้าฟ้า 6 ) โทร. 5844-5 นางสมศรี แสงสว่างชัย งานฯ กุมาร (พัฒนาการเด็ก) โทร. 5843

5 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวสารินท์ ตรีพนากร งานฯ จักษุฯ (ผะอบ 6 ) โทร. 7393-4 นางสุมาลี แสงมณี งานฯ จักษุฯ โทร. 4120-1

6 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางมนตบงกช กนกนันทพงศ์ งานฯ ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD จักษุฯ) โทร. 7399,7400 นางศันสนีย์ อินทร์มีสุข งานฯ ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD ศัลย์) โทร. 7355-6,9234

7 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางวัลลภา สังฆโสภณ งานฯ พิเศษ โทร. 8521 นางสาววิลาวัณย์ อาชวกุลเทพ งานฯ พิเศษ โทร. 8585

8 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวมณฑิชา กฤษบุญชู งานฯ ผ่าตัด (OPD อุบัติเหตุ)โทร. 7708 นางดารณี พิพัฒนกุลชัย งานฯ ผ่าตัด โ ทร. 7984

9 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวจิราภรรณ ทองสุโชติ งานฯ รังสีวิทยา โทร. 8541

10 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวสุวภาพ จันทรสมบูรณ์ งานฯ ศัลยศาสตร์ฯ โทร. 9202 นายเรวัตร ออกแม้น งานฯ ศัลยศาสตร์ฯ (ฉก.10 ต.) โทร. 4356-7

11 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวอัมพร คงจีระ งานฯ สูติศาสตร์ฯ โทร.4741 นางสุจิตตรา พงศ์ประสบชัย งานฯ สูติศาสตร์ฯ โทร. 8815

12 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวเปี่ยมลาภ โสภาษิต งานฯ อายุรศาสตร์ฯ โทร.7700,7805 ต่อ106 นางสาวเดือนน้อย ใบคำ งานฯ อายุรศาสตร์ฯ โทร.7700,7805 ต่อ104

13 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นางสาวราตรี ฉิมฉลอง ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานวิจัยและสารสนเทศฯโทร.7811,9045 นางสาวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ เลขานุการฯ งานวิจัยและสารสนเทศฯโทร.7811,9045

14 นางสาว จันทนา นามเทพ งานวิจัยและสารสนเทศฯ โทร.7811,9045 นางสาว ถนอมศรี สีหาโม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาลฯ โทร 9063

15 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย   มีจริยธรรม  ไม่อยู่ระหว่างการ สอบสวนวินัยอย่าง ร้ายแรง  มีเวลาในการปฏิบัติงาน จริงไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงต่อปี

16 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญงาน 1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 ปี ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ เสนอขอมาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี

17 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญงาน 2. สมรรถนะ ( หน. งานต้องประเมิน ไม่อยู่ในระดับ “ดี” ) 2.1 ความยึดมั่นในคุณธรรม 2.2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.3 ความรับผิดชอบในงาน 2.4 การทำงานเป็นทีม 2.5 การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 2.6 การสั่งสมความรู้ในงานและการ ประยุกต์ใช้ 2.7 การแก้ไขปัญหา 2.8 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.9 ความละเอียดรอบคอบ

18 เปรียบเทียบ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญงาน ผลงาน 2 เรื่อง 1 ต้องเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 2. อื่นๆ อาจเป็น งานวิจัย หรือ งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์ หรือ บทความวิชาการ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย (จำนวน 3 หัวข้อเทียบได้กับ 1เรื่อง) หรือ ตำรา หรือ หนังสือ หรือ ผลงานวิชาการ อื่นๆ เช่น นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์

19 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีที่ข้าราชการเปลี่ยน สถานภาพมาเป็น พม. ให้ นับรวมระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่งเดิมได้

20 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญการ 2. สมรรถนะ ( หน. งานต้องประเมินไม่อยู่ในระดับ “ดี” ) 2.1 ความยึดมั่นในคุณธรรม 2.2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.3 ความรับผิดชอบในงาน 2.4 การทำงานเป็นทีม 2.5 การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 2.6 การสั่งสมความรู้ในงานและการประยุกต์ใช้ 2.7 การแก้ไขปัญหา 2.8 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.9 ความละเอียดรอบคอบ 2.10 ความคิดเชิงวิเคราะห์ 2.11 ความเป็นผู้นำ 2.12 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน

21 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญการ ผลงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี ” และมีอย่างน้อย 2 เรื่องซึ่ง ผู้ เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author โดยไม่กำหนดจำนวนร้อยละ การมีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ

22 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญการ ผลงานต้องประกอบด้วย 1. และ 2. ดังนี้ 1.งานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา งานและปรับปรุงงานใน มหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรืออ้างอิงได้ และ

23 เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งของ PN ข้าราชการ VS พม. ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย PN 6 (เฉพาะตัว)ชำนาญการ 2. งานวิจัย หรือคู่มือ ปฏิบัติงาน หรือบทความทาง วิชาการ หรือตำรา หรือ หนังสือ หรืองานแปล หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อเทียบได้กับ 1 เรื่อง/ชิ้น) หรือผลงานทาง วิชาการในลักษณะอื่น

24 ผลงาน ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้ ความ สามารถ ความชำนาญ และผลสัมฤทธิ์ของงาน ▪ คู่มือปฏิบัติงาน ▪ นวัตกรรม ▪ งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ ▪ บทความวิชาการ ▪ อื่นๆ

25 ตัวอย่าง (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 : หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตหรือ ข้อจำกัด คำจำกัดความเบื้องต้น ข้อตกลงเบื้องต้น บทที่ 2 : บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โครงสร้างการบริหารจัดการ บทที่ 3 : การทบทวนความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน บทที่ 4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) เทคนิคในปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ การติดตาม ประเมินผล บทที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี )

26 ตัวอย่าง (ร่าง) นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติการพยาบาลนั้น วิธีการใช้ สิ่งประดิษฐ์นั้น การประเมินผล บรรณานุกรม

27 ตัวอย่าง (ร่าง) งานวิเคราะห์ / งานสังเคราะห์ ความสำคัญหรือความจำเป็น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่วิเคราะห์/สังเคราะห์ วิธีการดำเนินงาน การเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขปัญหา แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา การเก็บข้อมูลหลังการแก้ไขปัญหา วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก ควรเขียนให้เป็นแนวคิดของตัวเอง และมีการอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ

28 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอเพื่อพิจารณา จะต้อง (๑)มิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือ การฝึกอบรม (๒) มิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว (๓) ระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจาก ผู้มีส่วนร่วม กรณีที่เป็นผลงานร่วม

29 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน “ชำนาญงาน” ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า ฝ่ายฯ เตรียม 1. พม.01,02,03, แผนภูมิ 2 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งมหาวิทยาลัย 2. พม.01,02,03, แผนภูมิ 1 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งงานฯ ทรัพยากรบุคคล ตรวจสอ บ เอกสาร เสนอ หน. ฝ่าย ฯ ทำ บันทึก ขอเสนอ แต่งตั้ง อนุกรรม การ ระดับ ส่วนงาน เสนอ ผอ. รพ. คณ บดี แต่งตั้ ง อนุกร รม - การ ระดับ ส่วน งาน เสนอ ผล การ ประเมิ นต่อ กบค. รับทราบ กรณีผ่านเซ็น รับคำสั่งทำ บัตรประจำตัว ใหม่ รับทร าบ ดำเนินก ารแจ้งผู้ ขอ กำหนด ตำแหน่ง มหาวิท ยาลัย กบค. พิจาร ณา ถ้า อนุมัติ เสนอ ขอ แต่งตั้ง อธิการ บดี ออก คำสั่ง แต่งตั้ง รับท ราบ ผอ. รพ. เสนอ คณบ ดี รับทร าบ

30 ขั้นตอนการส่งประวัติและผลงาน “ชำนาญการ” ผู้ขอกำหนด ตำแหน่ง จนท. บริ หาร หัวหน้า ฝ่ายฯ เตรียม 1. พม.01,02,03, แผนภูมิ 2 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งมหาวิทยาลัย 2. พม.01,02,03, แผนภูมิ 1 ชุด พร้อมพม.06 และผลงาน 1 ชุด ส่งงานฯ ทรัพยากรบุคคล ตรวจสอ บ เอกสาร เสนอ หน. ฝ่าย ฯ ทำ บันทึก ขอเสนอ แต่งตั้ง อนุกรรม การ ระดับ ส่วนงาน เสนอ ผอ. รพ. คณ บดี - แต่งตั้ ง อนุกร รม - การ ระดับ ส่วน งาน - เสนอ ผล การ ประเมิ นต่อ มหา วิทยาลั ย. รับทราบ กรณีผ่านเซ็น รับคำสั่งทำ บัตรประจำตัว ใหม่ รับทร าบ ดำเนินก ารแจ้งผู้ ขอ กำหนด ตำแหน่ง มหาวิท ยาลัย รับท ราบ ผอ. รพ. เสนอ คณบ ดี รับทร าบ อธิการ บดี ออก คำสั่ง แต่งตั้ง แต่งตั้ง ผู้ทรงคุ ณวุฒิ อนุกรร มการ มหาวิท ยาลัย พิจารณ าผล การ ประเมิน เสนอ ผลต่อ กบค. เพื่อ อนุมัติ

31 การส่งเสริม สนับสนุน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอกำหนด ตำแหน่ง จัดประชุมให้ความรู้ในการเขียนผลงาน วิชาการประเภทต่างๆ ตลอดจน การเขียน แบบประวัติ สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพของ กรรมการ (กลุ่มย่อย) ในแต่ละงานการ พยาบาลฯ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ช่วยเหลือ

32 การส่งเสริม สนับสนุน เปิดคลินิกชำนาญการ เพื่อให้คำปรึกษา : สถานที่ งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 2 ฝ่ายการพยาบาล ฯ เวลาทำการ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 7811,9045 คณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่ง ชำนาญการฯ ของแต่ละงาน

33 การส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม Buddy โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว มี ประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่ง มีความยินดี เต็ม ใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะขอกำหนดตำแหน่งทั้ง ด้านการเขียนผลงานวิชาการ แบบประวัติ และที่สำคัญคือ การสร้างกำลังใจในลักษณะพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน นัดทำผลงานด้วยกัน ทำให้มีเพื่อน มีแรงจูงใจในการทำ ผลงาน 1. สถานที่ งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 2 ฝ่ายการพยาบาล ฯ เวลาทำการ จันทร์ เวลา 13.00 –17.00 น. โทรนัดหมายล่วงหน้า 7811,9045 2. หอผู้ป่วยที่สังกัดซึ่งมีผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานอยู่

34 ขอให้ถือผลประโยชน์ ส่วนตัวเป็นที่ 2 ประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์เป็นกิจที่ 1 ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะ ตกแก่ท่านเอง ถ้าท่าน ทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ (พระราชดำรัสของ สมเด็จพระราชบิดา)

35


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าใน อาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google