งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมตัว สู่ตำแหน่งวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมตัว สู่ตำแหน่งวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมตัว สู่ตำแหน่งวิชาการ
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

2 การเตรียมตัวขอตำแหน่งวิชาการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ประกาศ / ข้อบังคับ) หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา การประเมินการสอน คำนิยาม เตรียมข้อมูล แบบ ก.พ.อ. 03/ก.พ.อ.05/ ม.ม.002/1 ประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ

3 ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555 ข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ / ข้อบังคับ เกณฑ์ การประเมินผลการสอน
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ประกาศ .... ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การประเมินผลการสอน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพ.ศ. 2554 นิยาม และวิธีการเขียนแบบ ก.พ.อ.03 ฉบับปรับปรุง 2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักกการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555

5 องค์ประกอบของเกณฑ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ผลงานทางวิชาการและผลการสอน

6 1. คุณสมบัติทั่วไป ภาระงานสอน & ภาระงานโดยรวม ผลงานทางวิชาการ
180 & 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปีการศึกษา คุณภาพตามเกณฑ์ ผลงานทางวิชาการ ประเภท งานวิจัย /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น นวัตกรรม และ บทความทางวิชาการ / หนังสือ / ตำรา ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

7 2. คุณสมบัติเฉพาะ ถ้าคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ขอกำหนดตำแหน่ง วิธีปกติ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ (ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 2 ปริญญาโท 5 ปริญญาตรี 9 รองศาสตราจารย์ 3 ศาสตราจารย์ ถ้าคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขอกำหนดตำแหน่งวิธีพิเศษ

8 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิธี * การสอน เอกสารการสอน วิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติ คุณภาพ “ดี” แบบที่ 1 ชำนาญ เอกสารประกอบการสอน“ดี” 1 เรื่อง วิจัย 2 เรื่อง 1 เรื่อง “ดี” 50% หรือ correspondence ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บางโครงการ หรือ ผลงานลักษณะอื่น(นวัตกรรม) 1 เรื่อง บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง แบบที่ 2 same วิจัย 3 เรื่อง 2 เรื่อง “ดี” พิเศษ ปริมาณเหมือนวิธีปกติ คุณภาพ “ดีมาก” * ประกาศ กพอ พ.ศ ไม่มีแบบที่ 2 และไม่ได้ระบุปริมาณงาน

9 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอน รองศาสตราจารย์
วิธี * การสอน เอกสารการสอน วิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติ แบบที่ 1 ชำนาญพิเศษ เอกสารคำสอน “ดี” 1 เรื่อง วิจัย 3 เรื่อง 1 เรื่อง “ดี” 50% หรือ correspondence ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บางโครงการ หรือ ผลงานลักษณะอื่น(นวัตกรรม) 1 เรื่อง บทความทางวิชาการในวารสารที่มี IF (เฉพาะ พม.) หนังสือ ตำรา แบบที่ 2 same วิจัย 5 เรื่อง 3 เรื่อง “ดีมาก” พิเศษ ปริมาณเหมือนวิธีปกติ คุณภาพ “ดีมาก” * ประกาศ กพอ พ.ศ ไม่มีแบบที่ 2 และไม่ได้ระบุปริมาณงาน

10 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอนศาสตราจารย์
วิธี การสอน วิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติ วิธีที่ 1 เชี่ยวชาญ วิจัย 5 เรื่อง 1 เรื่อง “ดีมาก” นานาชาติ 50% หรือ correspondence ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บางโครงการ วิจัยบทความทางวิชาการในวารสารที่มี IF เทียบเท่ากับ 50% และเป็น PI หรือ นวัตกรรม 1 เรื่อง หนังสือ / ตำรา 1 เล่ม “ดีมาก” (80 หน้า A4) วิธีที่ 2 same 2 เรื่อง นานาชาติ 1 เรื่อง “ดีเด่น” 1 เล่ม “ดีเด่น” พิเศษ ปริมาณเหมือนวิธีที่ 1 เท่านั้น คุณภาพ “ดีเด่น”

11 กระบวนการ การขอตำแหน่งวิชาการ
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

12

13

14

15

16 วารสารวิชาการ รายชื่อฐานข้อมูลที่ MU ยอมรับ

17 Impact Factor จาก ISI

18 Thai Journal Impact Factors จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย (TCI)
ชื่อวารสาร Journal Title ISSN 2554 Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life Articles Total Cites Cross Cites Asian Biomedicine * 114 18 9 0.04 0.009 2.5 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health * 172 269 161 0.083 0.006 8.3 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal of the Medical Association of Thailand 437 671 408 0.13 0.03 5.8 สารศิริราช Siriraj Medical Journal X 50 107 101 0.032 0.02 >10 หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thomson Reuters และ ค่า Thai-Journal Impact Factors ที่รายงานนี้คำนวณจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากวารสารที่อยู่ภายในฐานข้อมูล TCI เท่านั้น

19 ประชุมเตรียมการสัมมนา ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2555-2558

20 ข้อสังเกต การขอตำแหน่งวิชาการ
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

21 การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก. พ. อ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) 2550 ไม่ระบุเรื่อง corresponding author

22 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ (1) หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง ๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้     (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ    (๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด     ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้          (๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ          (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  หรือ          (๓) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด     คุณภาพของผลงาน     (๑) ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย     (๒) เป็นประโยชน์ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้     คุณภาพของผลงาน     ผลงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพระดับดี และมี ๓ องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วย คือ     (๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และ     (๒) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ     (๓) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ

23 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ (2) หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง ๒. กำหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง ดังนี้     ผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้     ๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ     ๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก     ๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     ๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง     ๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมตัว สู่ตำแหน่งวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google