งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

2 การเตรียมตัวขอตำแหน่งวิชาการ  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ประกาศ / ข้อบังคับ) หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา การประเมินการสอน คำนิยาม  เตรียมข้อมูล แบบ ก.พ.อ. 03/ก.พ.อ.05/ ม.ม.002/1 ประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ

3 ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555  ข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ / ข้อบังคับ  เกณฑ์ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ประกาศ.... ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศ.... ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  การประเมินผลการสอน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการสอนใน การขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพ.ศ. 2554 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการสอนใน การขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพ.ศ. 2554  นิยาม และวิธีการเขียนแบบ ก.พ.อ.03 ฉบับปรับปรุง 2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักกการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบ ประเมินการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

5 องค์ประกอบของเกณฑ์ 1.คุณสมบัติทั่วไป 2.คุณสมบัติเฉพาะ 3.ผลงานทางวิชาการและผลการสอน

6 1. คุณสมบัติทั่วไป  ภาระงานสอน & ภาระงานโดยรวม 180 & 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปีการศึกษา คุณภาพตามเกณฑ์  ผลงานทางวิชาการ ประเภท  งานวิจัย /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น นวัตกรรม และ  บทความทางวิชาการ / หนังสือ / ตำรา ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

7 2. คุณสมบัติเฉพาะ ขอกำหนดตำแหน่ง วิธีปกติ วุฒิการศึกษาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ก่อนหน้านี้ (ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเอก2 ปริญญาโท5 ปริญญาตรี9 รองศาสตราจารย์3 ศาสตราจารย์2 ถ้าคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขอกำหนดตำแหน่งวิธีพิเศษ ถ้าคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขอกำหนดตำแหน่งวิธีพิเศษ

8 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธี *การสอนเอกสารการสอนวิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติคุณภาพ “ดี”  แบบที่ 1 ชำนาญเอกสาร ประกอบการสอน “ดี” 1 เรื่อง วิจัย 2 เรื่อง  1 เรื่อง “ดี”  50% หรือ correspondence  ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บาง โครงการ หรือ ผลงานลักษณะอื่น(นวัตกรรม) 1 เรื่อง บทความทาง วิชาการ 1 เรื่อง  แบบที่ 2 same วิจัย 3 เรื่อง  2 เรื่อง “ดี” พิเศษsame ปริมาณเหมือนวิธีปกติ คุณภาพ “ดีมาก” * ประกาศ กพอ พ. ศ. 2550 ไม่มีแบบที่ 2 และไม่ได้ระบุปริมาณงาน

9 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอน รองศาสตราจารย์ วิธี *การสอนเอกสารการสอนวิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติ  แบบที่ 1 ชำนาญ พิเศษ เอกสารคำสอน “ดี” 1 เรื่อง วิจัย 3 เรื่อง  1 เรื่อง “ดี”  50% หรือ correspondence  ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บาง โครงการ หรือ ผลงานลักษณะอื่น(นวัตกรรม) 1 เรื่อง 1 เรื่อง “ดี”  บทความทาง วิชาการใน วารสารที่มี IF (เฉพาะ พม.)  หนังสือ  ตำรา  แบบที่ 2 same วิจัย 5 เรื่อง  3 เรื่อง “ดีมาก” พิเศษsame ปริมาณเหมือนวิธีปกติ คุณภาพ “ดีมาก” * ประกาศ กพอ พ. ศ. 2550 ไม่มีแบบที่ 2 และไม่ได้ระบุปริมาณงาน

10 3. ผลงานทางวิชาการและผลการสอน ศาสตราจารย์ วิธีการสอนวิจัย / ผลงานลักษณะอื่น (นวตกรรม) เอกสารวิชาการ ปกติ  วิธีที่ 1เชี่ยวชาญวิจัย 5 เรื่อง  1 เรื่อง “ดีมาก” นานาชาติ  50% หรือ correspondence  ถ้าเป็นชุดโครงการ รวม 50% และเป็น PI บางโครงการ  วิจัยบทความทางวิชาการในวารสารที่มี IF เทียบเท่ากับ 50% และเป็น PI หรือ  นวัตกรรม 1 เรื่อง หนังสือ / ตำรา 1 เล่ม “ดีมาก” (80 หน้า A4)  วิธีที่ 2sameวิจัย 5 เรื่อง  2 เรื่อง นานาชาติ  1 เรื่อง “ดีเด่น” หรือ  นวัตกรรม 1 เรื่อง หรือ หนังสือ / ตำรา 1 เล่ม “ดีเด่น” พิเศษsameปริมาณเหมือนวิธีที่ 1 เท่านั้น คุณภาพ “ดีเด่น”

11 ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

12

13

14

15

16 วารสารวิชาการ รายชื่อฐานข้อมูลที่ MU ยอมรับ

17 Impact Factor จาก ISI

18 Thai Journal Impact Factors จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย (TCI) ชื่อวารสารJournal TitleISSN2554 Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life ArticlesTotal Cites Cross Cites Asian Biomedicine * 1905-74151141890.040.0092.5 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health * 0125-15621722691610.0830.0068.3 จดหมายเหตุทาง แพทย์ แพทย สมาคมแห่งประเทศ ไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ Journal of the Medical Association of Thailand 0125-22084376714080.130.035.8 สารศิริราชSiriraj Medical Journal 0125-152X501071010.0320.02>10 หมายเหตุ* หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thomson Reuters และ ค่า Thai-Journal Impact Factors ที่รายงานนี้คำนวณจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากวารสารที่อยู่ภายในฐานข้อมูล TCI เท่านั้น

19 ประชุมเตรียมการสัมมนา ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2555- 2558 19

20 ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555

21 การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) 2550 ไม่ระบุเรื่อง corresponding author

22 หลักเกณฑ์เดิมหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง ๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ ( ๑ ) ๑. ๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับ การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก. พ. อ. กำหนด ทั้งนี้ไม่ นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ ๑. ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง มีคุณภาพดี และ ( ๒ ) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก. พ. อ. กำหนด ๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ ( ๑ ) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก. พ. อ. กำหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็น ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ ( ๒ ) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก. พ. อ. กำหนด หรือ ( ๓ ) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก. พ. อ. กำหนด คุณภาพของผลงาน ( ๑ ) ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย ( ๒ ) เป็นประโยชน์ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ คุณภาพของผลงาน ผลงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ ระดับดี และมี ๓ องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วย คือ ( ๑ ) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และ ( ๒ ) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ ( ๓ ) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการ พัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ (1)

23 หลักเกณฑ์เดิมหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง ๒. กำหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการสำหรับการ เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทาง การศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตาม ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ ๑ ) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ๒ ) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ๓ ) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔ ) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๕ ) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ (2)


ดาวน์โหลด ppt ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google