งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราบขอบพระคุณ ที่ ปรึกษางานวิจัย อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราบขอบพระคุณ ที่ ปรึกษางานวิจัย อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กราบขอบพระคุณ ที่ ปรึกษางานวิจัย อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี / ผู้ ประสานงานวิชาการ

3 ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

4 ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ เศษส่วน ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

5 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย - เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึก กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ - เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ชุดฝึกกิจกรรม

6 ค ว า ม เ ป็ น ม า การจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการบวก ลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดเนื่องจากปัญหาหลาย ด้าน

7 ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดฝึก กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

8 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ - เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการ สอน ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น - ได้รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

9 ขอบเขตการ วิจัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 46 คน ตัวแปรอิสระ : วิธีการเรียนแบบใช้ ชุดฝึกกิจกรรม ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา :1 สัปดาห์ เนื้อหา : การบวก ลบ เศษส่วน

10 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ชุดฝึกกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ นักเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 ซึ่งใน ชุดฝึกกิจกรรมนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ สามารถพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมต่างๆ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนมุ่งใช้วัฏ จักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT และได้ทำการปรับประยุกต์แนว ทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ภายใต้ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism ) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา ค้นพบและ สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้วยตนเอง

11 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียน เรื่อง การบวก ลบเศษส่วน โดยวัดจากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ วัดความสามารถด้านความ เข้าใจและการนำไปใช้

12 วิธีดำเนินงาน วิจัย ขั้น เตรียม - ศึกษาปัญหาของผู้เรียน - ศึกษาเอกสาร ตำรา และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

13 ขั้ น ส ร้ า ง - เขียนแผนการสอนเพื่อแก้ปัญหา - สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วน จำนวน 20 ข้อ - นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5 - นำแบบทดสอบที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อน นำไปใช้

14 ขั้น ทดลอ ง - นำแผนการสอนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วนไป ใช้กับผู้เรียนในภาคเรียน ที่ 1 / 2546 - นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน ที่เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

15 ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ ข้อมูลก่อน - หลังใช้ ชุดฝึกกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล

16

17 แบบฝึกชุดที่ 1 ไม่ผ่าน เกณฑ์ 4.35% ผ่านเกณฑ์ 95.65%

18 แบบฝึกชุด ที่ 2 ไม่ผ่าน เกณฑ์ 4.35% ผ่านเกณฑ์ 95.65%

19 แบบฝึก ชุดที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 % ผ่านเกณฑ์ 100%

20 แบบฝึกชุดที่ 4 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 % ผ่านเกณฑ์ 100%

21 ไม่ผ่านเกณฑ์ 10.87 % ผ่านเกณฑ์ 89.13 % แบบฝึกชุด ที่ 5

22 ผ่านเกณฑ์ 80.43 % ไม่ผ่านเกณฑ์ 19.57 % แบบฝึกชุดที่ 6

23 แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ในแบบฝึกชุดที่ 1 - 6

24 สรุปผลวิจัย จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังได้รับ การเรียนสูงขึ้นซึ่ง เป็นไปตาม สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

25 ภาพกิจกรรมวิจัย ชั้นเรียน

26 รายชื่อผู้จัดทำงานวิจัยในชั้น เรียน อ. ทิพาพันธ์ บุญสนอง อ. รัชดาวรรณ กระสินธิ์ อ. พิกุลทอง ขลิบทอง อ. ศรีสุดา ชาญนรงค์ อ. วไลลักษณ์ ทองพลาย อ. สุปราณี พิพัฒน์กิตติพร อ. ลาวัลย์ แปงเสน อ. พวงบุบผา คมเวช อ. วรนุช เล็บครุฑ อ. อรุณี นิ่มสุข อ. อารยา ยุวนะเตมีย์ อ. วราภรณ์ วรรณผ่อง

27 ขอขอบคุณที่ปรึกษางานวิจัย อ. วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ อ. สุมาลี อัศวเรืองมรกต อ. สุพัตรา รื่นหาญ อ. นงนุช ชาญวิทิตกุล อ. ทัศนีย์ ชั่งใจ อ. รัชดาวรรณ กระสินธิ์ อ. เสงี่ยม แสงโชติ อ. จีราวรรณ์ สิทธิภักดี อ. สุทธิ์สินี ยิ้นซ้อน อ. ทิพยวรรณ สวัสดิ์วงค์ อ. จุฑามาศ สินสกุล อ. อรทัย หงษ์ทอง


ดาวน์โหลด ppt กราบขอบพระคุณ ที่ ปรึกษางานวิจัย อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google