งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการ ธนาคารขยะรี ไซเคิล โครงสร้าง เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ขยะรี ไซเคิล เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพัน ธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน เจ้าหน้าที่ ขนย้ายวัสดุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการ ธนาคารขยะรี ไซเคิล โครงสร้าง เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ขยะรี ไซเคิล เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพัน ธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน เจ้าหน้าที่ ขนย้ายวัสดุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดการ ธนาคารขยะรี ไซเคิล โครงสร้าง เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ขยะรี ไซเคิล เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพัน ธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน เจ้าหน้าที่ ขนย้ายวัสดุรี ไซเคิล ที่ปรึกษา ธนาคารขยะรี ไซเคิล

2 ผู้จัดการ นายธวัชชัย รุยัล ประชาสัมพันธ์ 1. นายสมภพ ดวง สุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีและการเงิน 1. นางอมลมณี นุ่น ศรี 2. นางนงเยาว์ รุยัล 3. นายจีระศักดิ์ ยอดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ขนย้าย วัสดุรีไซเคิล 1. นายชมชื่น อุย สกุล 2. นายพรเทพ หนู อุไร 3. นายอรรพล มิตร ช่วยรอด 4. นายบุญลือ ประดิษฐสกุล 5. นางชญานุช นิล พันธุ์ ที่ปรึกษา นายเทวินทร์ ยอด สวัสดิ์ โครงสร้างเจ้าหน้าที่ธนาคาร ขยะ มอ.

3 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษา ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล กำกับดูแล การติดต่อกับร้านรับซื้อขยะ เสนอตั้งราคากลางรับซื้อขายขยะแต่ละครั้งโดยอ้างอิงตามราคาตลาด การดำเนินงานภายในธนาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รับสมัครสมาชิก เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก บริการแก่สมาชิกธนาคารในการรับฝากขยะหรือถอนเงินจากบัญชี ตรวจสอบรายการ ชั่งน้ำหนักที่สมาชิกนำมาฝาก เพื่อบันทึกลงสมุดบัญชี สรุปผลประกอบการของธนาคารประจำวันและประจำเดือนส่งให้ ผู้จัดการธนาคารและที่ปรึกษาทราบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

5 เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะ ประสานงานกับคณะ / หน่วยงาน ที่ต้องการขนถ่ายขยะ ขนถ่ายขยะรีไซเคิลของสมาชิกจากคณะ / หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการเปิดสอบราคาวัสดุรีไซเคิลในแต่ละครั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานกับคณะ / หน่วยงาน ขนย้ายวัสดุรีไซเคิลในแต่ละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการ ธนาคารขยะรี ไซเคิล โครงสร้าง เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ขยะรี ไซเคิล เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพัน ธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน เจ้าหน้าที่ ขนย้ายวัสดุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google