งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้ทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้ทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้ทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 473040581-3 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี 473040613-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • ความคืบหน้าของโครงการ • แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

3 3 ที่มาของโครงการ • การแจ้งผลการเรียนของนักศึกษามีทาง เดียว คือ เว็บไซต์ – เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักหรืออาจล่มไปเลย • มีการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Voice over IP) มา ประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยีสังเคราะห์ เสียงพูด (Text to Speech) และ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services)

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพิ่มช่องทางในการทราบผลการเรียน • ลดการทำงานที่เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ที่ แสดงผลการเรียนลง • นำเทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Voice over IP) มาทำงาน ร่วมกับเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด (Text to Speech) และเทคโนโลยีเว็บ เซอร์วิส (Web Services)

5 5 ขอบเขตของโครงการ • โทรศัพท์เข้ามาฟังผลการเรียนได้เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ • ใช้งานได้กับระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Voice over IP)

6 6 แผนการดำเนินงาน

7 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • การแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา –WAP (Wireless Application Protocol) –SMS (Shot Message Service) –IVR (Interactive Voice Respond) • การพัฒนา​โปรแกรมประยุกต์บน Voice over IP – ระบบฟังข่าวอัตโนมัติ (NewsTalk)

8 8 WAP (Wireless Application Protocol) • โปรโตคอลสำหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ พกพาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และ พีดีเอ เป็นต้น • เหมาะสมกับการใช้งานบนเครือข่ายไร้สาย ที่มีความเร็วต่ำในอินเทอร์เน็ต • ภาษาที่ใช้แสดงผลสำหรับเบราว์เซอร์ คือ WML (Wireless Markup Language) • ตัวอย่าง – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบผลการเรียนทางโทรศัพท์มือถือได้ ที่ http://admin.src.ku.ac.th/wap/

9 9 SMS (Shot Message Service) • บริการส่งข้อความสั้นๆ ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ • ส่งข้อความได้ได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษร • การใช้งานคล้ายกับการส่งอีเมล • ส่งข้อความที่ได้รับมาต่อไปยังหมายเลข อื่นๆ ได้ไม่จำกัด • ตัวอย่าง – มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกบริการนี้ว่า “ ซิมราม ” ใช้บริการผ่านทางเครือข่าย AIS เท่านั้น

10 10 IVR (Interactive Voice Respond) • ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ • กระบวนการขอใช้บริการผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ • ตัวอย่าง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถโทรมาฟังได้ที่เบอร์ 0-2470-8333 หรือเบอร์ภายใน 8333

11 11 ระบบฟังข่าวอัตโนมัติ (NewsTalk) • เป็นบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้งาน โทรศัพท์ • พัฒนาเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Voice over IP) • ใช้ซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk • มีอินเตอร์เฟตสำหรับเพิ่มแอปพลิเคชัน คือ Asterisk Gateway Interface (AGI)

12 12 ระบบฟังข่าวอัตโนมัติ (NewsTalk) โทรศัพท์เข้ามาที่ ระบบ Asterisk ตอบรับการ ทำงานและเรียกใช้ โปรแกรม NewsTalk ดึงข้อมูลข่าวจาก อินเทอร์เน็ต  แยกข้อความภาษาไทย และอังกฤษ  สังเคราะห์เสียง ข้อความ เสียง

13 13 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • ปัญหา – สำนักทะเบียนไม่มี PBX เป็นของตัวเอง – ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ ทดลองใช้ระบบ • แนวทางแก้ไข – ทำระบบนี้ให้เป็นแบบจำลองก่อน – ทางสำนักทะเบียนจะให้โครงสร้างของ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

14 14 ความคืบหน้าของโครงการ

15 15 แผนการดำเนินงานต่อไป • ออกแบบโครงสร้างของระบบ • ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา ระบบ • จำลองระบบขึ้นเพื่อทดสอบการทำงาน ตามโครงสร้างของระบบ

16 16 คำถามและข้อเสนอแนะ

17 17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้ทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google