งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5 นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา 503040760-6 1

2 Agenda  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ภาพรวมของโครงการ  บทสรุปของโครงการ  สาธิตการทำงานของระบบ 2

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆใน ประเทศไทย  ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนา ซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ 3

4 ขอบเขตของโครงการ  ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวบุคคลในการ ลงคะแนนเลือกตั้งได้  สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแบบ ออนไลน์ได้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆใน ประเทศไทยได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา -SQL Server -Visual Studio 2010 -C# Programming 4

5 ภาพรวมของโครงการ ระบบจัดการการ เลือกตั้ง ระบบ ลงทะเบียน โปรแกรม ลงคะแนน โปรแกรม ยืนยันตน ก่อน ลงคะแนน โปรแกรมจัดการเลือกตั้ง โปรแกรมลงทะเบียน ข้อมูลการ เลือกตั้ง ข้อมูล คะแนน ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลอนุญาตลงคะแนน

6 ระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการการ เลือกตั้ง ระบบลงทะเบียน และระบบลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้มีการทำงานที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้ การบริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ สะดวกสบาย สรุปผลการดำเนินโครงการ 6

7  ความล่าช้าในการพัฒนาระบบเนื่องจากไม่คุ้นเคย กับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ  ไม่สามารถพัฒนาระบบให้รองรับการเลือกตั้งที่ เลือกหลายประเภทพร้อมกันได้ 7 ปัญหาและอุปสรรค

8  ควรมีการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  ควรพัฒนาให้รองรับการเลือกตั้งที่เลือกหลาย ประเภทพร้อมกันได้ 8 ข้อเสนอแนะ

9 9


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google