งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ ได้ดำเนินการ ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่  การสรรหาประธานองค์กรแพทย์  ลงมติรับรองธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ ได้ดำเนินการ ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่  การสรรหาประธานองค์กรแพทย์  ลงมติรับรองธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมที่ ได้ดำเนินการ

3 ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่  การสรรหาประธานองค์กรแพทย์  ลงมติรับรองธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน ทักษะ (หลังจากทบทวนใหม่)  แนะนำสมาชิกใหม่  วาระอื่นๆ เช่น เรื่องจากผู้บริหาร การพัฒนา คุณภาพ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ (การใช้ยา ความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ฯลฯ

4 ประชุมกรรมการองค์กรแพทย์ แก้ไขธรรมนูญองค์กรแพทย์ ปรับโครงสร้างกรรมการองค์กรแพทย์ โครงสร้างกรรมการองค์กรแพทย์ ทบทวนตำแหน่งกรรมการองค์กรแพทย์ ให้ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รองประธาน และผู้ช่วยเลขานุการ รองประธาน และผู้ช่วยเลขานุการ

5 คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ปี 2549-2550 นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ประธาน นพ.วรัญญูกิตติพรเพชรดี รองประธาน ทพ.ญ.สุขเสมอคูสุวรรณเหรัญญิก พญ.ฌาดาวรรณธรรมประดิษฐ์เลขานุการ พญ.สิริประภาพจนะแก้วผู้ช่วยเลขานุการ นพ.วิศาลศักดิ์บิณศิริวาณิช พญ.มัลลิกาสุวรรณคีรี พญ.วราภรณ์ชูนามชัย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางคลินิก

6 ผู้อำนวยการ รพ. ประธานองค์กร แพทย์ คณะกรรมการองค์กร แพทย์ อนุกรรมการ วิชาการและการ กำกับ มาตรฐาน วิชาชีพ อนุกรรมการ จริยธรรม อนุกรรมการ บริหารบุคลากร แพทย์ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการป้องกันการ ติดเชื้อในรพ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ เวชระเบียน คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร คณะกรรมการเภสัช กรรมบำบัด พญ. โศรยา นพ. ชิตพงษ์ นพ. ธเนศ นพ. วราวุธ พญ. วราภรณ์ นพ. วรัญญู นพ. วิศาลศักดิ์ พญ. มัลลิกา นพ. นาวิน พญ. พนิดา นพ. ไพบูลย์ นพ. ทวี นพ. อนิรุทธ์ นพ. จตุรพร

7 กิจกรรมอื่นๆ โครงการสัมมนาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 2 รุ่น Sport Day การควบคุมดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ได้แก่ การ จัดตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ครบตามที่ แพทยสภากำหนด การจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ การปฐมนิเทศ การเลี้ยงรับ ส่ง สมาชิกองค์กรแพทย์ กระดานข่าว / Web page MSO SBH

8 แผนที่จะดำเนินการต่อไป จัดประชุมวิชาการองค์กรแพทย์เตรียมการสรรหาคณะกรรมการองค์กรแพทย์ชุดใหม่ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน เช่น Management จำนวนครั้งของการประชุสมาชิก- กรรมการ, วิชาการ Service จำนวนข้อร้องเรียนของแพทย์ Service จำนวนข้อร้องเรียนของแพทย์ Quality จำนวน CPG ใหม่ HRM การประเมิน competency แพทย์ใช้ทุน เตรียมความพร้อมเพื่อรับการ Re-accredit


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ ได้ดำเนินการ ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่  การสรรหาประธานองค์กรแพทย์  ลงมติรับรองธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google