งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ที่มาและเป้าหมายของโครงการ • โครงสร้างของระบบ • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา • ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ • ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส • การสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน • ความคืบหน้าของโครงการ • ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • แผนการดำเนินงานต่อไป • การแสดงการทำงานของโปรแกรม

3 ที่มาและเป้าหมายของโครงการ 3 ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่ง สำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งระบบ ตอบรับอัตโนมัติ

4 โครงสร้างของระบบ 4 USER IVR ฐานข้อมูลฝั่งระบบ ตอบรับอัตโนมัติ ฐานข้อมูลฝั่งสำนัก ทะเบียน TTS Web Services

5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา •trixbox 2.3 (Open Source) –Asterisk โอเพนซอร์ส IP PBX ซอฟต์แวร์ –freePBX หน้าเว็บที่เป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้ใช้งาน trixbox •X-Lite 3.0 for Windows (Free Software) •MySQL Database Server (Open Source) •Vaja Web Services 5

6 ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับ อัตโนมัติ 6 Web Services Vaja IVR

7 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส 7 DatabaseWeb Services

8 การสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่ง สำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งระบบ ตอบรับอัตโนมัติ 8

9 9 ความคืบหน้าของโครงการ

10 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • ปัญหาที่พบ –Vaja Web Service ไม่สามารถเรียกใช้งาน ได้บางครั้ง – การแปลงข้อมูลเป็นเสียงใช้เวลานาน • แนวทางแก้ไข – นำโปรแกรม Vaja มาพัฒนา Web Service เอง – อาจจะใช้วิธีแปลงข้อมูลเป็นเสียงไว้ก่อนจะ ให้บริการ 10

11 11 แผนการดำเนินงานต่อไป • ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของ ระบบตอบรับอัตโนมัติ • ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของ เว็บเซอร์วิส • ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของ การสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน

12 การแสดงการทำงานของโปรแกรม 12

13 13 คำถามและข้อเสนอแนะ

14 14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google