งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์

3 รายชื่อสมาชิก กลุ่มเทคแคร์ นายสมนึก บุพลับ ประธานกลุ่ม นายราวี สาริ นทร์ เลขานุการ นายประจวบ บุพ ลับ เหรัญญิก นายชัยยะพร ไตร วงษ์ย้อย สมาชิก นายสนอง แก้วสังข์ สมาชิก นายโสภา ชอบจิตร สมาชิก น. ส. จินตนา แสงกาศ สมาชิก น. ส. ฐานิสรณ์ สอนสินธ์ สมาชิก น. ส. ปริศนา สาคำ สมาชิก นายพัชรพล จีระ สมาชิก น. ส. กาลดา ว่านเครือ สมาชิก นางลัดดา สามายา สมาชิก

4 ปัญหาของผู้รับบริการ : “ ข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุที่มาติดต่อที่อาคารจามจุรี 5 ไม่ มีที่จอดรถในบริเวณใกล้ๆ ’’ รายละเอียดของปัญหา รายละเอียดของปัญหา :  ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญ มีจำนวนกว่า 3,200 คน จะต้องมารายงานตัว ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ( ชั้น 5) และ / หรือ เบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ส่วนการคลัง ( ชั้น 3) อาคาร จามจุรี 5 อย่างน้อย 1 ครั้ง / เดือน  ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จะต้องไปจอดรถที่อาคารจามจุรี 9 และต้องเดินเท้ามาที่อาคารจามจุรี 5 โดยมีระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งต้องเดินทางไกล และอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่าง เดินทาง เช่น เป็นลม ตกหลุม ล้มขาแพรงได้

5 ชื่อโครงการ : “ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ข้าราชการบำนาญ ” วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อให้บริการความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 3. เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญในการ ให้บริการที่จอดรถ > 70% วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา : ไม่มีการสำรองที่จอดรถให้ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ ที่มาติดต่ออาคารจามจุรี 5

6 สำรวจความคิดเห็นอาจารย์และข้าราชการ บำนาญที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบสำรวจ ความคิด เห็นอาจารย์ และ ข้าราชการ บำนาญที่มา เบิกค่า รักษาพยาบ าลสำรวจ ทั้งหมด 50 คนต้องการ 45 คน ไม่ต้องการ 5 คน แบบสำรวจ ความคิด เห็นอาจารย์ และ ข้าราชการ บำนาญที่มา เบิกค่า รักษาพยาบ าลสำรวจ ทั้งหมด 50 คนต้องการ 45 คน ไม่ต้องการ 5 คน

7

8 Action 1 : สำรองที่จอดรถ 3 ที่หน้าอาคารจามจุรี 5 ให้แก่ ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ (จ,พ,ศ : 9.00-12.00 น.)

9 Action 2 : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ Action 2 : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายหน้า จามจุรี 5 โต๊ะรปภ. จามจุรี 5 ชั้น 3 หน้ากอง คลัง

10 Action 3 : บริการด้วยน้ำใจ และอัธยาศัยที่ดี: มีการบริการร่ม

11 Action 4 : สำรวจความพึงพอใจ และการรับรู้บริ Action 4 : สำรวจความพึงพอใจ และการรับรู้บริการ

12 ผลสำรวจความพึง พอใจผู้มาใช้บริการ

13

14

15

16 Action 5 : เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสารสหกรณ์ และจุฬา สัมพันธ์ กิจกรรมปรับปรุง / พัฒนาเพิ่มเติมจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

17 Action 6: เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสารสหกรณ์ และจุฬาสัมพันธ์

18 Action7 : ขยายบริการสำรองที่จอดรถ Action7 : ขยายบริการสำรองที่จอดรถ กิจกรรมปรับปรุง / พัฒนาเพิ่มเติมจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีที่สำรองที่จอดรถหน้าอาคารจามจุรี 5 จำนวน 3 ที่เวลา ตั้งแต่ 09.00-16.00 จอดได้ไม่เกิน 20 นาทีและมีเจ้าหน้าที่ ให้บริการ

19 สรุปผลทางตรง : ผู้มาใช้บริการเกิดความพอใจเป็นอย่างมาก ผู้มาใช้ประหยัดเวลาและไม่ต้องวนหาที่จอดรถ ได้รับคำชมจากผู้มาใช้บริการว่า ร. ป. ภ ของเราได้ เห็นปัณหาของผู้สูงอายุ ข้าราชการบำนาญและผู้ มาใช้บริการ

20

21 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม

22 จบการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google