งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์. วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์. วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

2 วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม 4. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ( เลือกข้อใด ข้อหนึ่ง มีผลการประเมิน คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป ) ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ

3 วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถ เลือกได้ 2 วิธี ต่อไปนี้ วิธีที่ 1 ประกอบไปด้วย 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 ตำรา, หนังสือ, บทความ ทางวิชาการ ผลประเมิน = ดี วิธีที่ 2 มี 2 วิธี 2.1 งานวิจัย 2 ชิ้น ผล ประเมิน = ดี 2.2 งานวิจัย 1 ชิ้น ผล ประเมิน = ดีมาก พนักงาน มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัย

4 วิธีพิเศษ คือ 1. การขอก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น จากอาจารย์ ไปเป็นรองศาสตราจารย์ 2. การขอก่อนครบกำหนดอายุ เช่นก่อนจะ ขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเป็นดำรง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ปีขึ้นไป วิธีการขอกำหนดตำแหน่งจะต้องมีผลงาน 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 ตำรา, หนังสือ, บทความทางวิชาการ ผลประเมิน = ดีมาก วิธีพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ

5 วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่ง หรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ( มีผลการประเมินระดับ ดี ) ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ

6 วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี 2 วิธี วิธีที่ 11. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ ( มีผลการประเมินระดับ ดี ) วิธีที่ 2 เลือกได้ 2 วิธี คือ 2.1 งานวิจัย 2 ชิ้น ผลการประเมิน = ดี 2.2 งานวิจัย 1 ชิ้น ผลการประเมิน = ดีมาก พนักงาน มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัย

7 วิธีพิเศษ คือ 1. การขอก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น จากอาจารย์ ไปเป็นรองศาสตราจารย์ 2. การขอก่อนครบกำหนดอายุ เช่นก่อนจะ ขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเป็นดำรง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ปีขึ้นไป วิธีการขอกำหนดตำแหน่งจะต้องมีผลงาน 1.1 ผลงานวิจัย และ 1.2 งานแต่งตำรา หรือ หนังสือ ผลประเมิน = ดีมาก กระทำได้ต้องเป็นวิธีที่ 1 เท่านั้น วิธีพิเศษ รองศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ

8 วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี 2 วิธี วิธีที่ 11. งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ ( มีผลการประเมินระดับ ดีมาก ) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 เสียง ต้องเป็นดีมาก ศาสตราจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัยและข้าราชการ

9 วิธีที่ 21. งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม หรือ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ ( มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น ) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 เสียง ต้องเป็นดีเด่น ศาสตราจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัยและข้าราชการ

10 1. งานวิจัย หรือ 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานรับใช้สังคม และ 1. งานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือ หนังสือ ( มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น ) โดยมีผู้ประเมินจำนวน 5 ท่าน และ 4 ใน 5 เสียง ต้องเป็นดีเด่น ศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์. วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ ผลงานดังต่อไปนี้ 1. งานวิจัย 2. ผลงานลักษณะลักษณะอื่น 3. ผลงานรับใช้สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google