งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมวลและประเมิน ความก้าวหน้าทางวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ สภา คณาจารย์ 14/07/571.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมวลและประเมิน ความก้าวหน้าทางวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ สภา คณาจารย์ 14/07/571."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมวลและประเมิน ความก้าวหน้าทางวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ สภา คณาจารย์ 14/07/571

2 บุคลากรสาย วิชาการ 14/07/572

3 ประเภทและจำนวนของ พนักงาน 14/07/573

4 สถานภาพสาย วิชาการ สายอาจารย์ ข้าราชการ : พนักงานเงินอุดหนุน : พนักงานเงินรายได้ = 40.20 : 47.92 : 11.88 14/07/574

5 ตำแหน่งวิชาการ เมย. 52 จำนวนอาจารย์ : 2882 คน ศ.: รศ. : ผศ.: อ. 99 : 809 : 854 : 1120 3.4: 28.6 : 29.6: 38.9 14/07/575

6 ประเภทข้าราชการ 14/07/576

7 ประเภทพนักงาน มหาวิทยาลัย 14/07/57 7

8 สรุปยอดผู้ขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการแบบ กพอ. ต. ค. 49 – มี. ค. 52 14/07/578

9 สรุปยอดผู้ขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการแบบ กพว. ต. ค. 49 – มี. ค. 52 14/07/579

10 อุปสรรคต่อการก้าวสู่ ตำแหน่งวิชาการ เกณฑ์ภาระงานสอนที่ไม่เป็นธรรม จำนวนและคุณภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่ สมดุล ทุนหลังปริญญาเอกน้อยมาก ทุนวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไม่มากพอ Infrastructures พื้นฐานสนับสนุนการวิจัย คุณภาพของผลงานจากวิทยานิพนธ์ส่วน ใหญ่ยังไม่ถึงมาตรฐานนานาชาติ และ ม. ไม่ถือว่า งานวิทยานิพนธ์เป็นของอาจารย์ ด้วย ระบบการประเมิน กพอ. 2550 และที่ปรับปรุงให้ ยากขึ้นที่ตามมา 14/07/5710

11 ภาระงานสอนที่ไม่เป็น ธรรม ภาระงานสอนปริญญาตรี – วิชาพื้นฐานที่ต้องสอนหลายกลุ่มในภาค การศึกษาเดียวกัน – นิสิตจำนวนมากและมีคุณภาพน้อยเป็นส่วน ใหญ่ – การเตรียมสอนโดยเฉพาะปฏิบัติการที่ใช้เวลา มาก – การตรวจการบ้านจำนวนมาก – การตรวจข้อสอบจำนวนมาก – ผู้ช่วยสอนไม่เพียงพอและไม่เก่งพอ – สื่อช่วยสอนล้าสมัยและขาดแคลน จึงไม่มีเวลาทำงานวิจัยที่มีผลงานดีพอ เพื่อตีพิมพ์ 14/07/5711

12 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อ ต่อการวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษาที่พร่องคุณภาพและขาด ความรับผิดชอบ อุปกรณ์ล้าสมัย อุปกรณ์วิจัยไม่เพียงพอ กำหนดเวลาปิดมหาวิทยาลัยทำให้งานวิจัย ไม่ต่อเนื่อง ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยไม่เป็นธรรม ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตไม่สามารถเขียนบทความวิจัยได้ด้วย ตนเอง นิสิตส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษาวิชาการและ ภาษาเขียนต่ำ หลักสูตรนานาชาติมีค่าตอบแทนดีกว่าการ ทำงานวิจัย 14/07/5712

13 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อ ต่อการวิจัย – มหาวิทยาลัยไม่ให้ทุนวิจัยเพียงพอและต่อเนื่อง – ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาไม่เป็นรูปธรรม ไม่จูง ใจคนเก่งมาเรียน – ทุนวิจัยขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกมีการ แข่งขันสูง – กฎเกณฑ์การใช้เงินวิจัยไม่คล่องตัว มีระเบียบ เคร่งครัดมากเกินพอดี – แต่ละห้องปฏิบัติการขาดอุปกรณ์วิจัยระดับลึก – ไม่เอื้อเฟื้อยเครื่องมือวิจัยระหว่าง ห้องปฏิบัติการ – อุปกรณ์วิจัยพื้นฐานเก่าและแก่มาก ล้าสมัย ชำรุดบ่อย ทำให้เสียเวลา – ขาดการเข้าถึงอุปกรณ์วิจัยอย่างทันปัญหาที่ ต้องการแก้ไข – ค่าวิเคราะห์ต่อตัวอย่างมีราคาสูง ต้องพึ่งต่าง มหาวิทยาลัย 14/07/5713

14 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อ ต่อการวิจัย ขาดความสามารถในเขียน บทความต้นฉบับ ขาดการวิเคราะห์ผลที่ทันสมัย และตรงประเด็น รูปแบบของกราฟิกไม่น่าสนใจ ขาดทักษะการเลือกวารสารที่ เหมาะสมกับงาน ขาดทักษะการโต้ตอบเวลา revise บทความ 14/07/5714

15 การประเมิน ของ กพอ. การประเมิน จุกจิก น่าเบื่อ เสียเวลาใน เอกสาร กพอ. มาก แบบแสดงการมีส่วนรวมเปลี่ยนบ่อยมาก ทำ ให้เสียเวลาล่าลายเซ็น ( ปัจจุบัน ต้องรับรอง ซึ่งกันและกัน ขั้นตอนก่อนถึงกรรมการประเมินและการ ประเมินนานเกินไป ใช้เวลาหลายปี จนลืม ตำรา หรือ หนังสือ ต้องใช้แล้ว 1 ภาค การศึกษาไม่สมเหตุผล แม้ว่าจะเป็นการ พิมพ์ใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนวันพิมพ์ กรรมการประเมินอคติ ไม่ยุติธรรม ( ใจดี ใจ ร้าย ) ต่างกัน เกณฑ์ กพอ. หลายข้อไม่ทันสมัยและน่าเบื่อ หน่าย 14/07/5715

16 เกณฑ์ กพอ. ที่น่า แก้ไข ? ต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 50 ถ้ามีผู้วิจัย 3 คน ขึ้นไป จะทำอย่างไรดี ในเมื่อนิสต ต้องได้มากกว่าหัวหน้าโครงการ ต้องเป็นหัวหน้าโครงการหลัก ผู้อาวุโส น้อยจะทำอย่างไรดี ต้องมีงานวิจัยและงานวิจัยต้องผ่าน ก่อน จึงดูเรื่องอื่นต่อ ต้องมีหนังสือ หรือ ตำรา ในขั้นตอนขอ กำหนด รศ. บทความหรือ ตำรา ถ้าไม่ผ่านครั้งแรก ใช้ใหม่ไม่ได้ในครั้งต่อไป ( แม้ว่าแก้ไข แล้ว แต่ต้องเปลี่ยนชื่อหนังสือ เสียเงิน พิมพ์ใหม่ อาจถึงหลักหมื่นบาท หรือ แสนบาท ) 14/07/5716

17 สรุปสาเหตุไม่อยากทำ ผลงานวิชาการ ภาระงานสอนที่ไม่พอดี มากเกินไป ความไม่เสมอภาคของการส่งเสริม คุณภาพบัณฑิตศึกษาต่ำ ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว หรือ ต้องหารายได้ ไม่ชอบงานวิจัย ชอบงานสอน ขาดพี่เลี้ยง ขาดอุปกรณ์ ขาดทักษะการ วิจัย ผู้บังคับบัญชาให้ความดีความชอบด้านอื่น มากกว่าด้านวิจัย 14/07/5717

18 ขอบคุณ และ ข้อคิดเห็น 14/07/5718


ดาวน์โหลด ppt การประมวลและประเมิน ความก้าวหน้าทางวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ สภา คณาจารย์ 14/07/571.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google