งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดปรับกำลังคนและการรายงาน เครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการพยาบาล Staffing Adjustment& Report 36year Anniversary Nursing Department Siriraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดปรับกำลังคนและการรายงาน เครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการพยาบาล Staffing Adjustment& Report 36year Anniversary Nursing Department Siriraj."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดปรับกำลังคนและการรายงาน เครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการพยาบาล Staffing Adjustment& Report 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital June 24,2008 Waraporn Hankunaseth

2 o การบริหารผลการปฏิบัติงาน o การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Basic Principles for Performance Management) o ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล o ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล (Performance Review Measures &Analysis) o ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล (Nursing Performance Indicators) o การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล ( Performance Report) o ทิศทางการปรับกำลังคนและการปรับกระบวนการดำเนินงาน ( Staffing Adjustment /Re-allocation technique) Scope of Presentation

3 Performance Management Performance Management การบริหารผลการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ขีดความสามารถของตนเอง ได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ นับตั้งแต่ การกำหนดความจำเป็นของงานจนกระทั่งถึง เมื่อบุคลากรออกไปจากองค์การ 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital

4 Basic Principles for Performance Management กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. 2. 3. 4. Performance Agreement

5 การบริหารผลการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี DIN 2549 ภาพรวมกลยุทธ์องค์การ แผนกลยุทธ์ พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม วัตถุประสงค์ ขีดความสามารถพื้นฐานขององค์การ ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 1 วางแผนบริหาร ผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินงาน ความรับผิดชอบผู้บริหาร สร้างแรงจูงใจ ขจัดปัญหาที่จะกระทบผลงาน ปรับแผน สร้างโอกาสในการพัฒนา เสริมพฤติกรรมสร้างสรร เกณฑ์ประเมิน จุดแข็ง-จุดอ่อน ค่าตอบแทน ศักยภาพ การสอนงาน ฝึกอบรม พัฒนาแผนอาชีพ อย่างไร ขีดความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ ดัชนีวัดผลงาน อะไร วัตถุประสง ค์ มาตรฐาน เป้าหมาย ผลงาน ความรับผิดชอบพนักงาน มุ่งสู่วัตถุประสงค์ เต็มใจรับข้อชี้แนะและการ สอนงาน เก็บและใช้ข้อมูลร่วมกัน เตรียมพร้อมการทบทวน

6 Efficiency Reducing the resource demands and time required to develop, deliver and use key HR products, services and processes. Effectiveness Developing, delivering and using HR products and services that have a productive impact on the workforce and the organization. n n Decrease manager time per HR transaction n n Decrease cycle time per HR Transaction n n Reduce cost per hire n n Decrease person- to-person enquiries HR Business Advisor HR Functional Expert Change Agent Sample HR Value HR Roles HR Strategy Administration Performance Enhancement Transactions Employee Excellence Today HR Management n n Increase revenue per compensation / benefit cost n n Improve employee satisfaction n n Reduce voluntary turnover n n Increase retention of key talent n n Increase customer satisfaction levels n n Reduce time to proficiency n n Improve workforce performance ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

7 ความสัมพันธ์ – เชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่ KPI KPI KPI / เป้าหมาย หน่วยงาน เป้าหมาย KPI / เป้าหมายบุคคล KPI / เป้าหมาย องค์การ วิสัยทัศน์องค์การ กลยุทธ์องค์การ - ระยะยาว - ระยะสั้น Balance Score Card การบริหารผลการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี DIN 2549

8 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในการบริหารทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา ได้คนเก่งมาทำงานกระบวนการประเมินศักยภาพและคัดเลือกบุคลากรประสิทธิภาพสูง(Talents) ประเมิน สมรรถนะ แผนพัฒนา สมรรถนะ รายบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนา ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน วางแผน การปฏิบัติงาน พัฒนา ผลการปฏิบัติงาน ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน กระบวนการเรียนรู้ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การปฏิบัติงาน (Learning before- during-after Doing) ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)และกลั่นกรองเป็นแบบอย่างปฏิบัติ (Best Practices) วัฒนธรรมพื้นฐานขององค์กร สมดุลย์พลังชีวิต-การงาน-การเงิน ของบุคลากร HR Scorecard Aligning – Monitoring – Measuring Results STAFFINGDEVELOPINGPERFORMING LEARNING & IMPROVEMENT ฝึกให้ดีและเก่งขึ้นในงานของเรา รักษาไว้ ใช้ ประโยชน์

9 Performance Management System

10 เข้าถึงแหล่งข้อมูล เรียนรู้ ทำความเข้าใจให้ชัดเจน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น....... รับรู้และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบริหารเปลี่ยนแปลงเร็ว ยอมรับกับระบบการให้รางวัลการทำงานตามผลของงาน ระบบการประเมินผลงานแบบมีตัวเทียบวัด และ ระบบการประเมินผลงานแบบมีตัวเทียบวัด และ การให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง พัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับงาน รองรับการปรับโครงสร้างงาน มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการทำงาน การปรับตัวกับทิศทางการบริหารงานใหม่ๆ..... 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital

11 What get measured “Get Done” What get measured “Get Done” By …..Peter Drucker PMS: Performance Management System (Total Involvement) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Total Involvement) (Sharing Success) ความสำเร็จของเรา (Sharing Success) ) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement ) 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital

12 Performance = Productivity +Conduct อะไรบ้างที่......นับเป็นผลการปฏิบัติงาน อะไรบ้างที่......นับเป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (Performance) เท่ากับ ผลผลิตหรือสิ่งที่เราทำได้ (Productivity) เช่น...  Bedside Care 5 คน เสร็จก่อนสิบโมงเช้า  จัดการให้ผู้ป่วยได้ตรวจ 100 คนภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง  เดือนมีนาคมรับผู้ป่วยไว้ดูแลได้ 300 วันนอน (มีคนน้อยลงแต่ได้งานเพิ่มขึ้น) (มีคนน้อยลงแต่ได้งานเพิ่มขึ้น) Conduct (or Behavior) คือ การกระทำ หรือ ความพยายามในการทำงานนั้นๆให้สำเร็จ อย่างมีคุณภาพ เช่น ร่วมมือร่วมใจ ค้นคว้าหาความรู้นำมาใช้พัฒนางาน การสนับสนุน ให้ความ ช่วยเหลือ การใช้คน เงิน ของ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital

13 Performance and Workload Indicators Nursing Report Card……. PERFORMING LEARNING &IMPROVEMENT o การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล ( Performance Report) ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล (Performance Review Measures & Analysis) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล (Nursing Performance Indicators)

14 ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการพยาบาล Nursing Dashboard & Report Card …… Performance Indicators Qy 1/08 Q2/08 Q3/08 Fy 08 I. Operations: Patient Indicators  Average LOS LOS ยาว  Unit of Services (pt.day,visit,ORtime) วันนอนน้อย  NHPPD/Nursing hour per UOS Actual > NHPPD  Case Mix Index & Actual hours  Overtime hours / Total hours OT มาก วันค้างหยุดเยอะ  Sick leave & Maternity leave ป่วย ลา ขาดงาน มาก  IPD Productivity rate >85% II. Quality of Care Outcomes  Patient Falls rate  Medical Error  Pressure Ulcer  Pain Reliefe III. Quality of Service Outcomes  Customer Satisfaction  Employee injuries / Sharps exposure  Turnover rate (Voluntary)  Nursing Staff Satisfaction

15 UOS:Unit of Services UOS:Unit of Services : จำนวนหน่วยนับของงานที่พยาบาลทำ IPD วันนอน  Patient Day: วันนอน  ADC:Average daily census จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน จำแนกประเภท จำแนกประเภท  ICU visiting Hours OPD Visiting Number Visiting Number Time spend in ER Time spend in ER Triage Number Triage Number Referral Number Referral Number Procedure Time Procedure Time OR OR visit OR visit OR Time OR Time Procedure Number Procedure Number

16 Positive Nursing Outcomes 1. Functional Improvement: quickly early ambulation Takeown/Self control in Activity daily living 2. Early D/C in Home programe approach 3. Gain experience in Selfcare-ostomy care 4. As one of Peer support Group 5. Hb A1c in control,no sign of hypoglycemia ect.

17 Nursing Unit Efficiency…….. “ Staff Utilization ” ทิศทางการปรับกำลังคนและการรายงานผลการดำเนินงาน Staffing Adjustment & Report

18 Workload Data……….. รู้ว่า เรามีภาระงานอะไรบ้าง? คนของเราทำอะไรบ้าง ใช้เวลา เงิน ของ อะไรไปเท่าใด? Human Resouces Management   Job Enrichment   Job Enlargement   Empowerment Shared Governance Clinical Practice Model……

19 SWOT งานประจำและภารกิจตามแผน ยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก.....  ภาระงานเพิ่มหรือลดลง จากการปรับ work flow  พัฒนาระบบงาน/ IT หรือ ปรับ แบบแผนการดูแล  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล / paper work  ธุรกรร มการเงิน/เรียกคืนตาม DRG  การสร้าง/ใช้ความรู้ร่วมกับ CLT/PCT  ภาระการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ฯลฯ 10% เมื่อภาระงานสนับสนุนเพิ่มขึ้น กระทบต่อเราอย่างไรบ้าง? สมดุลเวลา.....คืนสมดุลชีวิต จัดสรรเวลาตามภารกิจ Helthy Helper: ถ้าเราใช้เวลาอย่างสมดุล มีพลังกายใจ เข้มแข็ง แข็งแรง มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็จะมี ความสุขและก้าวหน้าในชีวิต Action Plan

20 ผู้บริหารหอผู้ป่วย/หน่วยบริการพยาบาล ผู้อำนวยให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารงานในแต่ละวัน  Staffing &Scheduling  Delivering appropriate nursing care Model  Staff Supporting system  CQI focus on Improving organization performance การบริหารงานประจำวัน ( OS:Operationmanagement )

21 Medicin e Nursing Interdependent Practice : Collaborative Problems Collaborative Problems CNS Practice NP:extending into Medical domain Autonomous Nursing Practice JHU:Clinical Nurse Specialist Model JCAHO manual (NR),Jan2006 : NR-7 A qualified staff provides patient care and nursing service on a continuous basis,24hours a day,7days a week, to those patients requiring such Care,Treatment,and Services

22 STAFFING : เราจัดคนเหมาะสมกับงานหรือยัง Patient Care Services Skill Mix Team Standard NHPPD Productivity Tools & Equipment Nurse Competence Staff Development Lay-out % Patient Turnover New Standard Treatment/Protocol Uncertainly More Changes ect. 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital Hospital Services Nursing or Non - Nursing Identify Owner or Primary Authority Clarify JS/JD =Career ladder Collaborative Function Job Research Grant ใช้อัตราจ้างโดยจัดสรรค่าตอบแทนจากกองทุน Staffing Plan แผนระยะยาวตาม phase การปรับปรุงขยายงาน

23 Integration of Standards for NQA&CQI ผลผลิตเพิ่มแต่ไม่เพิ่มคน Environment/Resources Support Services Nursing care hour Patient Needs Nurse Abilities Important Aspects of Care / Organization Key Functions related Standards of Practice Structure Standard Standards of Care Policies& Procedures What is performed by Nurses ? Describe how important aspects of care performed Appropriate/effective use of resources Expected Care Outcomes Productivity &Variance Reports Plan of Care (CPG,Care Path) Monitoring and Evaluation System Process Indicators Outcome Indicators

24 DEVELOPING : พัฒนาขีดความสามารถของคนตามภาระงานการดูแลผู้ป่วย  Career Path Development  Core skill & Competencies requirement in each level  Training Roadmap in each level  System Support Nurse Educator Portfolio Individual Development Plan Succession Plan 36year Anniversary Nursing Department Siriraj Hospital

25 Close People &Communication Gap …. Gap…. ด้านการบริหารงาน สื่อนโยบายไม่ทั่วถึงสื่อนโยบายไม่ทั่วถึง เพิ่มศักยภาพการนิเทศ การคิดเชิงวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเพิ่มศักยภาพการนิเทศ การคิดเชิงวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก และการตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางรับฟังและเปิดรับปัญหาเพิ่มช่องทางรับฟังและเปิดรับปัญหา เพิ่มปฏิสัมพันธ์ข้ามงานฯ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพิ่มปฏิสัมพันธ์ข้ามงานฯ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม “ Quality Walk and Talk” พลังขับเคลื่อนองค์กรแห่การเรียนรู้ และเพิ่มมิติของความมีชีวิตชีวา พลังขับเคลื่อนองค์กรแห่การเรียนรู้ และเพิ่มมิติของความมีชีวิตชีวา To gain experience & potential of middle manager To gain experience & potential of middle manager

26 Staff Development/Inservice Education/JCIA Requirements การจัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการเรียนรู้ของ การจัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการเรียนรู้ของ แต่ละระดับในสาขาความชำนาญการ Specialty Area Educational Offerings Mandatory(JCIA) Total 14 hrs. 1.Infection Control 2 hrs. 2.Basic Life Support 2 hrs. 3.Age-related Specific 2 hrs. 4.Body Mechanics 2 hrs. 5.Inter-professional Relations 2 hrs. 6.Administration of Blood 1 hrs. 7.Pain Management 1 hrs. 8.Fall Management 1 hrs. 9.Skin Management 1 hrs. www.//nursingservice-lb.aub.edu.lb

27  Inadequate competence assessment has been cited as a root cause of approximately 12% cited as a root cause of approximately 12% of all sentinel events ( ลำดับ 6) of all sentinel events ( ลำดับ 6) reviewed by Joint commission,2003 reviewed by Joint commission,2003 Inadequate competence Inadequate competence อันดับ 1 Communication อันดับ 2 Orientation/Training 63% อันดับ 3 Patient assessment อันดับ 4 Staff levels อันดับ 5 Availability of information SOC/SOP : Bundle of Care สื่อสารและฝึกอบรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานงาน www.jcaho.org.

28 Safe Staffing (ICN,1995) เป้าหมายในการจัดวางกำลังคน.... หมายถึง การที่มีพยาบาลในจำนวน ที่เพียงพอและระดับทักษะ ความสามารถที่เหมาะสม มีความพร้อมและเพียงพอ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความ ต้องการของผู้ป่วยได้รับ การตอบสนองและธำรงไว้ ซึ่งความปลอดภัยจาก อันตรายต่างๆใน สภาพแวดล้อมการทำงาน   Patient safety Better health outcomes Continuity 0f care Decrease LOS Decrease cost   Nurse safety Manageable workloads Less stress Better job satisfaction Less absenteeism, Turnover, burnout

29 Staffing Adjustment Technique (1) Peak of Volume in OPD 24 Hour clinic (1) Peak of Volume in OPD 24 Hour clinic 11.00-20.30 น. มีข้อมูลการรับบริการ มีข้อมูลการรับบริการ รู้ช่วงเวลาที่มีงานชุก หรือ ภาระงานสูงสุดของแต่ ละวัน หรือ สัปดาห์ เดือน ปี รู้ช่วงเวลาที่มีงานชุก หรือ ภาระงานสูงสุดของแต่ ละวัน หรือ สัปดาห์ เดือน ปี 1. Nursing Staff Pool จับมือกับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยแบบเดียวกันแต่มี peak ของงานคนละช่วงเวลากัน จับมือกับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยแบบเดียวกันแต่มี peak ของงานคนละช่วงเวลากัน 2. Add Extra hours เ at peak period 3. Add or Adjust Physician hours Peak Volume in Rehab.Clinic เกลี่ยงานพยาบาล ในวันอังคารไปวันอื่นเกลี่ยงานพยาบาล ในวันอังคารไปวันอื่น

30 Staffing Adjustment Technique (2) Patient flow in – flow out Operation Unit ER,LR,RR ER,LR,RR Procedure Unit Procedure Unit Ex. Hemodialysis, Cath lab. Cath lab. GI.Scope,Uro Flow Imaging Center U/S,ENT,Radio,Onco U/S,ENT,Radio,Onco

31 Arrivals and discharges by hour: Monday only 0 5 10 15 20 25 30 Mo 0 Mo 6Mo 12Mo 1824 hour of week number of arrivals or discharges per hour Emer Adm A&EEmer Adm directElec AdmDisch Elective admissions and discharges are poorly co-ordinated with arrivals starting early morning and discharges not peaking until mid afternoon. Staffing Adjustment Technique (3) Admit-Discharge control With hourly information on arrival and discharges, we can see why

32 The arrivals and discharges are now much better balanced... เมื่อจำหน่ายนัดผู้ป่วย Elective Case ในวันอื่น Staffing Adjustment Technique (3) Admit-Discharge control Arrivals and discharges by hour: monday only 0 5 10 15 20 25 30 Mo 6Mo 12Mo 18Tu 0 hour of week number of arrivals or discharges per hour Emer Adm A&EEmer Adm directElec AdmDisch

33 And, as a result the peak in bed use is only about 10 and occurs much earlier in the day Staffing Adjustment Technique (3) Admit-Discharge control

34 (4)Area of Clinical Excellence in Specific Population …Ex.. CCU Staff Pool Health Information Center Service Functional Support Team/Manager Oncology,Palliative&Hospice Critical CareER,Trauma,pre-hospital Critical CareER,Trauma,pre-hospital Pediatric,MCH&Women Health DM-Coronary &Lipidemia Aging,Acute-Chronic Illness Day Procedure;Endoscopic Surgery Community Psychiatry 1.CRM 2.Resources Management Team 3.Personal Development Center 4.Cost Center 5.QA,CQI,R&D Team Direct Care Service Support Lason Team ; CPR,IV,Wound Care Counselling,Violence,Child Development ect. Organ Transplant Care Giver Clinic

35 (5)Staff Pools in Streamline Care : Acute Cardiac Care Centered Or… Women Health /Men Center/Oncology Care …ect. Access to emergency Care Cardiac Procedure &Treatment 2.SiCC Stepdown CCU ศูนย์ฯ 5 3.SiCC OPD 1.SiCC CCUCCU Invasive OR Pre- hospital Care ICCU Non- Invasive Continuum Care DevelopmentContinuum Care Development Client&Family 3party PartnershipClient&Family 3party Partnership Effective Risk & Emergency Management Onestop All ancillary Service CRM Mornitoring& Feedback System ( 9 Pt.Day ) (12 Pt.Day) (peak30/hr 70visits /Day) Resource Management

36 Priority Improvement 4 main categories 1.Safety&Reliability 2.Care Team Vitality 3.Patient-Centeredness 4.Increased Value PrivacyPrivacy Feel like a Home EnvironmentFeel like a Home Environment design care design care Acute Cardiac Care Centered Acute Cardiac Care Centered (6) Clinical Performance Improvement

37 Cardiac Center : Minimum transfer System “ reduce the moving of patients reduce risk & hour ” (7) ลดเวลาการทำงานและเพิ่มคุณค่าทางคลินิก Additional Clinical Services (7) ลดเวลาการทำงานและเพิ่มคุณค่าทางคลินิก Additional Clinical Services Ex : An Initiative Care Model: TCAB Transforming Care at the Bedside ออกแบบกระบวนงานใหม่ ลดการส่งต่อ ลดการส่งเวร Reduction the transport of patients between units; Reduction the transport of patients between units; Transfer of patient Involves:nursing time,waste and duplication,hiccups in care Transfer of patient Involves:nursing time,waste and duplication,hiccups in care  Increase direct care time  Decrease medical error

38 (8)Important Aspects of Cardiac Care:OPD ประเด็นสำคัญของการดูแลเพื่อความเป็นเลิศที่เชื่อมโยงคุณค่าทั้งกลุ่มงาน อาจใช้เวลาการพยาบาลเพิ่มขึ้น ( ปรับ NHPPD) หรืออาจลดลง  Warm wellcome  Provided Cardiac Procedure Information  Pre/intra/post non invasive Procedure performing  Monitoring,care and documentation  First Diagnostic Client coping  Client Education&counselling/Pt.&Caregiver Advice,Training & Supporting program  Care Team Coordinator  Community Education/Warm line counselling  Emergency stand by & Quick  Emergency stand by & Quick Response to “rescue ”/ Safety Transfering  Equipment Maintenance&Utilization

39 Important Aspects of Cardiac Care : CCU & Stepdown Unit  Care for patient who are hospitalized is safe,reliable, effective and equitable Strong culture of safety Strong culture of safety  Medication system redesign  Early detection  Proactive&rapid response to rescue Patients&families Active participantPatients&families Active participant Help patients&families cope emotionally and physically with seriuos illnessHelp patients&families cope emotionally and physically with seriuos illness End of life care Best practiceEnd of life care Best practice ect. ect.

40 A-1(15 นาที) ทำความเเข้าใจกับสถานการณ์ตามจริง รับ A-2(20 นาที) สานวิสัยทัศน์ วาดภาพอนาคตร่วมกัน การระดมความคิดอาจใช้ Card Technique I-1(30 นาที) คิดหากลวิธี (Solution) นำส่วนดีมาใช้ I-2 (30 นาที) จัดลำดับความสำคัญ จำแนกกิจกรรม C-1 -1 (30 นาที) มอบหมายผู้รับผิดชอบ C-2 (30 นาที) จัดทำแผน กิจกรรม แผนโครงงาน( Action Plan) ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องเป็นวิชาการ Thankyou for your Attention… siwhk@mahidol.ac.th Tel.02-419-9467 A-1(15 นาที) ทำความเเข้าใจกับสถานการณ์ตามจริง รับฟัง โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ ติเตียน หรือโต้แย้ง A-2(20 นาที) สานวิสัยทัศน์ วาดภาพอนาคตร่วมกัน การระดมความคิดอาจใช้ Card Technique I-1(30 นาที) คิดหากลวิธี (Solution) นำส่วนดีมาใช้ I-2 (30 นาที) จัดลำดับความสำคัญ จำแนกกิจกรรม C-1 -1 (30 นาที) มอบหมายผู้รับผิดชอบ C-2 (30 นาที) จัดทำแผน กิจกรรม แผนโครงงาน( Action Plan) ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องเป็นวิชาการ Thankyou for your Attention… siwhk@mahidol.ac.th Tel.02-419-9467 AIC(Appreciation-Influence- Control) ตอบรับการเปลี่ยนแปลงโดยสานเสวนากัลยาณชน.....


ดาวน์โหลด ppt การจัดปรับกำลังคนและการรายงาน เครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการพยาบาล Staffing Adjustment& Report 36year Anniversary Nursing Department Siriraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google