งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop การวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มการพยาบาล จักษุ โสตฯ โดย นางสาววราพร หาญคุณะเศรษฐ์ พยาบาลชำนาญ การพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง 309 ตึกเฉลิมพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop การวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มการพยาบาล จักษุ โสตฯ โดย นางสาววราพร หาญคุณะเศรษฐ์ พยาบาลชำนาญ การพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง 309 ตึกเฉลิมพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop การวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มการพยาบาล จักษุ โสตฯ โดย นางสาววราพร หาญคุณะเศรษฐ์ พยาบาลชำนาญ การพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง 309 ตึกเฉลิมพระ เกียรติ ชั้น 3

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ผู้บริหารทางการพยาบาลของกลุ่มงานคลินิก สามารถ 1. วิเคราะห์ภาระงานและบอกประสิทธิภาพของการบริหาร อัตรากำลังของหอผู้ป่วยและหน่วยงานได้จากข้อมูลภาระ งานในปีที่ผ่านมา 2. กำหนดแผนการจัดอัตรากำลังของหอผู้ป่วย / กลุ่มงาน คลินิกที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภาระงาน ตามแผนการจัดบริการ หรือ Service Plan ที่มีการปรับเปลี่ยน

3 ข้อมูลตัวชี้วัดการบริหารอัตรากำลังทางการ พยาบาล 1. ชั่วโมงการพยาบาลที่ต้องการ (Target NHPPD) 2. ชั่วโมงทำงานของบุคลากรพยาบาลที่จัดให้ได้ (Actual NHPPD) 3. ผลิตภาพการบริหารอัตรากำลัง (Staffing Productivity) 4. สัดส่วนบุคลากรวิชาชีพต่อบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพ (Staff mix ratio) 5. การผสมผสานทักษะความสามารถทางการพยาบาล (Nursing Skill mix Team)/ สภาการพยาบาล 6. การผสมผสานทักษะความสามารถระหว่างสห วิชาชีพ (Multidisciplinary Skill mix Team)

4 แนวทางและตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงาน - ปรับ อัตรากำลัง Adjust Staffing file 2008 Nursing Data base Model สำนักการพยาบาล เสนอตัวอย่าง วิเคราะห์ภาระงาน - ปรับแผนการจัด อัตรากำลัง IPD - Acute Medicine ตึกอัษฎางค์ ชั้น 9-12 รวม 8 วอร์ด - Neuro-Surgery ตึก 72 ปี ชั้น 4 รวม 2 วอร์ด - อ. น. 6 และปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก - CCU อ. น.7 เสนอตัวอย่าง วิเคราะห์ภาระงาน - ปรับแผนการจัด อัตรากำลัง OPD - เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ ER

5 1. IPD แบ่งเป็น วอร์ดจักษุ โสต จักษุและ โสต 2. OPD คือ หน่วยตรวจโรคจักษุและหน่วยตรวจโรคหู คอ จมูก Workshop การวิเคราะห์ภาระงานและแผนการ ปรับอัตรากำลัง กลุ่มการพยาบาลจักษุ โสตฯ

6 การวิเคราะห์ภาระงาน ภาระงาน (Workload Analysis) การจัดอัตรากำลัง (Staffing/Workforce Plan) UOS วันนอน, visit Staffing Pattern ADC:Average Daily CensusStaff mix and Skill mix Target NHPPDActual NHPPD Target NH per visitActual NH per visit Average LOS Admit/Discharge/ Turn over rate Variance RN hours provide/UOS Direct patient care hours Productive-Non-Nursing Workhours

7 การวิเคราะห์ภาระงาน 1. ความถูกต้องของข้อมูลใน Template ที่ส่งมาให้ 2. ทำความเข้าใจในข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้ใน Template การวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละวอร์ด 3. ถาม - ตอบ

8 ประเด็นการปรับแผนอัตรากำลัง 1. แผนการจัดบริการที่ปรับใหม่ (New Service Plan) หรือแนวโน้ม ที่จะมีการปรับเปลี่ยน 2. แบบแผนการจัดอัตรากำลังที่เป็นอยู่เหมาะสม หรือไม่ 3. แผนเรียกอัตรากำลังเสริมและการเตรียมอัตรากำลัง สำรอง 4. ควรมีการปรับอัตรากำลัง อย่างไร หรือไม่ Staffing Pattern CNPG : One day Cataract จัดบริการแบบ Ambulatory Care Center Staff mix ควรเป็นอย่างไร Skill mix RN 1 2 3 4 ขาดตรงไหน จะเพิ่ม อย่างไร ควรมี CNS APN NP Practitioners ทางตากี่คน 3-5 คน ? ให้ทำบทบาทหน้าที่อะไร ที่ไหน (1 ต่อคนไข้ 100 )

9 สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จาก Workshop สรุปแนวโน้มภาระงานและการปรับบริการ กลุ่มจักษุ - โสตฯ 1. ภาระงานกลุ่มผู้ป่วยที่ทำหัตถการที่ OPD เพิ่มขึ้น 2. การจ่ายคืนระบบ DRG ทำให้หัตถการที่เคยทำใน OR ต้องเปลี่ยนมาทำที่ OPD แทนและมี แนวโน้มที่จะจัดบริการแบบ One day surgery การปรับ Template และการวิเคราะห์อัตรากำลัง แยกห้องหัตถการออกจากหน่วยตรวจและคลินิก ทบทวน NH/visit ของผู้ป่วยหัตถการทุกกลุ่มให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและพิจารณาปรับ พ. ต. ส. เป็นหน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เติมช่อง part time( เวร )/OT( ชม.) ลงใน Template ทุกเวร Nursing Performance Improvement a) ควรพัฒนา CNPG ให้เชื่อมต่อกัน OP-OR-IP Streamline Care เช่น One day Cataract b) หัวหน้าหอผู้ป่วย / หน่วยงาน รายงานตัวชี้วัดการบริหารอัตรากำลัง วิเคราะห์ภาระงานและ รายงานทุกไตรมาสโดยกรรมการบริหารของงานฯเป็นผู้ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูล c) รายงานการปรับแผนการจัดบริการและการปรับอัตรากำลังที่ดำเนินการ ( ดังตัวอย่างที่ส่ง มา ) เพื่อให้ข้อมูลใน Template Definite ตามภาระงานจริง และ Fit for setting

10 The Six Steps Workforce Plan are: Step 1: Defining the plan Step 2: Mapping service change Step 3: Defining the required workforce Step 4: Understanding workforce availability Step 5: Planning to deliver the required workforce Step 6: Implement, monitoring and refresh.


ดาวน์โหลด ppt Workshop การวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มการพยาบาล จักษุ โสตฯ โดย นางสาววราพร หาญคุณะเศรษฐ์ พยาบาลชำนาญ การพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง 309 ตึกเฉลิมพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google