งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

2 วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพภายใน
งานซ่อมบำรุง ได้มีนโยบายให้มีการตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานซ่อมบำรุง และทุกหน่วยช่างที่สนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบ และกลไก การประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของงานซ่อมบำรุงในก้าวสู่ ISO 9001 : 2008

3 หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
งานซ่อมบำรุง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยในปี 2555 มีหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน ดังนี้ หน่วยธุรการ หน่วยไฟฟ้า หน่วยเครื่องกล หน่วยประปา หน่วยโยธา ทีมพัฒนาคุณภาพงาน หัวหน้างานซ่อมบำรุง (QMR)

4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008

5 การวางแผนการตรวจสอบภายใน
การวางแผนเป็นการติดต่อล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ความสำคัญต่อการวางแผนการตรวจสอบ นอกจากจะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานแล้วยังเพื่อแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานตรวจสอบก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะไป ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อื่น

6 ประโยชน์ของการวางแผนการตรวจสอบภายใน
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงานตรวจสอบ ช่วยให้ทุกกิจกรรมของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ ชักชวนหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมโดยของความเห็นในการวางแผน เป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานกับผู้ตรวจสอบ

7 แผนการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน

8 การเตรียมการตรวจสอบ การเลือกคณะผู้ตรวจสอบ
การกำหนดเวลาและการนัดหมายหน่วยรับตรวจ การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในขั้นต้น

9 สรุปผลการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
จากการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน ทางทีมตรวจสอบได้ตรวจสอบพบว่ามีความสิ่งไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือหมายความรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ทีมผู้ตรวจสอบได้ออกใบ CAR ใบ PAR เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับนำไปแก้ไข ดังนี้ ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน 5 ใบ โดยจำแนกได้ดังนี้

10 สรุปผลการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
หน่วยธุรการ ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน 2 ใบ หน่วยไฟฟ้า ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน 1 ใบ หน่วยเครื่องกล ใบ CAR จำนวน 7 ใบ ใบ PAR จำนวน 2 ใบ

11 สรุปผลการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
หน่วยประปา ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ หน่วยโยธา ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ ทีมพัฒนาคุณภาพงาน ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ

12 สรุปผลการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน
หัวหน้างานซ่อมบำรุง (QMR) ใบ CAR จำนวน ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ

13 ปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาภายใน
การเรียกเก็บใบ CAR และใบ PAR ได้ล่าช้า ความพร้อมเพียงในการรับการตรวจสอบคุณภาพภายในไม่ค่อยพร้อมเพียง ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพภายในใช้เวลาในการตรวจสอบมากเกินไป ความพร้อมเพียงของทีมตรวสอบคุณภาพภายในไม่ค่อยพร้อมเพียง

14 ข้อสงสัย คำถาม ?

15 ขอบคุณครับ !


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google