งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การตรวจสอบระบบบริหาร คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การตรวจสอบระบบบริหาร คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การตรวจสอบระบบบริหาร คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

2 วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง ได้มีนโยบายให้มีการ ตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานซ่อมบำรุง และทุกหน่วยช่างที่สนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบ และกลไก การประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการเตรียม ความพร้อมของงานซ่อมบำรุงในก้าวสู่ ISO 9001 : 2008

3 หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง ได้ดำเนินการตรวจสอบ คุณภาพภายใน โดยในปี 2555 มีหน่วยงาน สนับสนุนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน ดังนี้ หน่วยธุรการ หน่วยไฟฟ้า หน่วยเครื่องกล หน่วยประปา หน่วยโยธา ทีมพัฒนาคุณภาพงาน หัวหน้างานซ่อมบำรุง (QMR)

4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ คุณภาพภายใน ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2008

5 การวางแผนการตรวจสอบ ภายใน การวางแผนเป็นการติดต่อล่วงหน้าก่อนที่ จะลงมือปฏิบัติงานจริง การวางแผนที่ดีช่วยให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใน ระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ความสำคัญ ต่อการวางแผนการตรวจสอบ นอกจากจะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ยังเพื่อแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ งานตรวจสอบก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะไป ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้อื่น

6 ประโยชน์ของการวางแผนการ ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ช่วยให้ทุกกิจกรรมของหน่วยงานได้รับการ ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับ ความสำคัญ ชักชวนหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วน ร่วมโดยของความเห็นในการวางแผน เป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานของ หน่วยงานตรวจสอบ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและลด ความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานกับผู้ตรวจ สอบ

7 แผนการตรวจสอบระบบบริหาร คุณภาพภายใน

8 การเตรียมการตรวจสอบ การเลือกคณะผู้ตรวจสอบ การกำหนดเวลาและการนัดหมายหน่วยรับ ตรวจ การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบใน ขั้นต้น

9 สรุปผลการตรวจสอบระบบ บริหารคุณภาพภายใน จากการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ภายใน ทางทีมตรวจสอบได้ตรวจสอบพบว่ามี ความสิ่งไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด หรือหมายความรวมถึงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ บริหารคุณภาพ ทีมผู้ตรวจสอบได้ออกใบ CAR ใบ PAR เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับนำไปแก้ไข ดังนี้ ใบ CAR จำนวน 18 ใบ ใบ PAR จำนวน 5 ใบ โดยจำแนกได้ดังนี้

10 สรุปผลการตรวจสอบระบบ บริหารคุณภาพภายใน หน่วยธุรการ ใบ CAR จำนวน 2 ใบ ใบ PAR จำนวน 2 ใบ หน่วยไฟฟ้า ใบ CAR จำนวน 4 ใบ ใบ PAR จำนวน 1 ใบ หน่วยเครื่องกล ใบ CAR จำนวน 7 ใบ ใบ PAR จำนวน 2 ใบ

11 สรุปผลการตรวจสอบระบบ บริหารคุณภาพภายใน หน่วยประปา ใบ CAR จำนวน 3 ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ หน่วยโยธา ใบ CAR จำนวน 2 ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ ทีมพัฒนาคุณภาพงาน ใบ CAR จำนวน - ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ

12 สรุปผลการตรวจสอบระบบ บริหารคุณภาพภายใน หัวหน้างานซ่อมบำรุง (QMR) ใบ CAR จำนวน - ใบ ใบ PAR จำนวน - ใบ

13 ปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบ ระบบบริหารคุณภาภายใน การเรียกเก็บใบ CAR และใบ PAR ได้ ล่าช้า ความพร้อมเพียงในการรับการ ตรวจสอบคุณภาพภายในไม่ค่อยพร้อม เพียง ระยะเวลาในการตรวจสอบ คุณภาพภายในใช้เวลาในการ ตรวจสอบมากเกินไป ความพร้อมเพียงของทีมตรว สอบคุณภาพภายในไม่ค่อยพร้อม เพียง

14

15 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การตรวจสอบระบบบริหาร คุณภาพภายใน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google