งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPI OCCURRENCE REPORT FORM MAINTENANCE DIVISION Oct.2555 – Sep.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPI OCCURRENCE REPORT FORM MAINTENANCE DIVISION Oct.2555 – Sep.2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPI OCCURRENCE REPORT FORM MAINTENANCE DIVISION Oct.2555 – Sep.2556

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ คุณภาพของการให้บริการ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อบกพร่อง และป้องกันแนวโน้ม ของการเกิดปัญหา

3 ขอบเขต 1. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ 2. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อใบคำขอให้ แก้ไข ( ใบ CAR) 3. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อคำแนะนำเกี่ยวกับ ปัญหาของผู้ใช้บริการ 4. ครอบคลุมต่อการบริการที่ไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด

4 ความรับผิดชอบ 1. หัวหน้างานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ วิเคราะห์ ปัญหา และสาเหตุการเกิดปัญหาเพื่อที่จะ ดำเนินการแก้ไข และป้องกัน รวมถึงการป้องกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นอีก เพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยช่าง แก้ไข 2. ทีมพัฒนาคุณภาพมีหน้าที่ รับข้อมูลปัญหาที่ เกิดจากคำร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน จากผู้ พบเห็น จากการสำรวจ จากการ Audit 3. หัวหน้าหน่วย หัวหน้าช่าง มีหน้าที่วิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งมอบหมาย ให้ช่างไปดำเนินการแก้ไข 4. ช่างผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา

5 วัตถุประสงค์คุณภาพ (Objectives) ดำเนินการแก้ไข คำร้องเรียนของ ผู้รับบริการภายใน 2 และ 5 วัน

6 การแก้ไข การป้องกัน

7 แบบรายงาน อุบัติการณ์ ORF

8 สรุป Occurrence Report Form งาน ซ่อมบำรุง ประจำปี 2556 KPI Occurrence Report Form ( 90% ) ต. ค.55 พ. ย.55 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.5 6 พ. ค.56 มิ. ย.56 ก. ค.56 ส. ค.56 ก. ย.56 12.5%66.6%72.7%77.7%88.8%55.5%100%92.3%68.7%92.3 % 81. 8% 80 % รวม KPI / ปี = 84.1 %

9 สรุป Occurrence Report Form ของหน่วย ต่างๆ ประจำปี 2556 KPI Occurrence Report Form (% ) หน่วยไฟฟ้าหน่วยประปาหน่วยโยธาหน่วยเครื่องกล 67.2%93.5%60%94.7%

10 สรุปปัญหาในการปฏิบัติงานแก้ไขและ ป้องกัน ปัญหาสาเหตุการแก้ไข 1. ได้รับใบ ORF ล่าช้า 2. ได้รับการตอบกลับ ล่าช้าเกิน 5 วัน 1. การเดินทางของใบ ORF จากฝ่ายฯ มาถึงล่าช้า 2. การส่งใบ ORF หลายทอดทำ ให้ตอบกลับล่าช้า 1. ทางฝ่ายฯ โทรแจ้งเมื่อมีการ ส่งใบ ORF มา 2. ส่งตรงไปยังหมวดที่ เกี่ยวข้อง และออก หนังสือ ติดตามทุกอาทิตย์ ในกรณีมี ใบ ORF ค้าง

11


ดาวน์โหลด ppt KPI OCCURRENCE REPORT FORM MAINTENANCE DIVISION Oct.2555 – Sep.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google