งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OCCURRENCE REPORT FORM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OCCURRENCE REPORT FORM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OCCURRENCE REPORT FORM
KPI OCCURRENCE REPORT FORM MAINTENANCE DIVISION Oct.2555 – Sep.2556

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และป้องกันแนวโน้มของการเกิดปัญหา

3 ขอบเขต 1. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
2. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อใบคำขอให้แก้ไข (ใบ CAR) 3. ครอบคลุมการปฏิบัติต่อคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้บริการ 4. ครอบคลุมต่อการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4 ความรับผิดชอบ 1. หัวหน้างานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุการเกิดปัญหาเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไข และป้องกัน รวมถึงการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอีก เพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยช่างแก้ไข 2. ทีมพัฒนาคุณภาพมีหน้าที่ รับข้อมูลปัญหาที่เกิดจากคำร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน จากผู้พบเห็น จากการสำรวจ จากการ Audit 3.หัวหน้าหน่วย หัวหน้าช่าง มีหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งมอบหมายให้ช่างไปดำเนินการแก้ไข 4. ช่างผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหา

5 วัตถุประสงค์คุณภาพ (Objectives)
ดำเนินการแก้ไข คำร้องเรียนของผู้รับบริการภายใน 2 และ5 วัน

6 การแก้ไข การป้องกัน

7 แบบรายงานอุบัติการณ์ ORF

8 สรุป Occurrence Report Form งานซ่อมบำรุง ประจำปี 2556
KPI Occurrence Report Form ( 90% ) รวม KPI / ปี = % ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 12.5% 66.6% 72.7% 77.7% 88.8% 55.5% 100% 92.3% 68.7% 81.8% 80%

9 สรุป Occurrence Report Form ของหน่วยต่างๆ ประจำปี 2556
KPI Occurrence Report Form (% ) หน่วยไฟฟ้า หน่วยประปา หน่วยโยธา หน่วยเครื่องกล 67.2% 93.5% 60% 94.7%

10 สรุปปัญหาในการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน
สาเหตุ การแก้ไข 1.ได้รับใบ ORF ล่าช้า 2.ได้รับการตอบกลับ ล่าช้าเกิน 5 วัน 1.การเดินทางของใบ ORF จากฝ่ายฯ มาถึงล่าช้า 2.การส่งใบ ORF หลายทอดทำให้ตอบกลับล่าช้า 1.ทางฝ่ายฯ โทรแจ้งเมื่อมีการส่งใบ ORF มา 2.ส่งตรงไปยังหมวดที่เกี่ยวข้อง และออกหนังสือ ติดตามทุกอาทิตย์ ในกรณีมีใบ ORF ค้าง

11


ดาวน์โหลด ppt OCCURRENCE REPORT FORM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google