งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนโดย ฝ่ายบริหาร ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนโดย ฝ่ายบริหาร ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนโดย ฝ่ายบริหาร ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

2 1. หน่วยเครื่องกล - ช่างเครื่องยนต์ - ช่างลิฟต์ - ช่างเครื่องกำเนิดไอน้ำ 2. หน่วยไฟฟ้า - ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ - ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย 3. หน่วยประปาและสุขาภิบาล - ช่างกรองน้ำ - ช่างผลิตน้ำดื่ม การปฏิบัติงานด้านการ บำรุงรักษา

3 ให้บริการในด้านการบำรุงรักษา การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในเชิงป้องกันให้มีความ พร้อมใช้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จัดเก็บ บันทึกข้อมูลประวัติของเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องปั๊มน้ำ, เครื่องดับเพลิง, ลิฟต์, เครื่องกำเนิดไอน้ำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, เครื่องปรับอากาศ (Chiller), เครื่องผลิต น้ำดื่มและเครื่องจักรผลิตน้ำประปา

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้ งาน 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ งานเครื่องจักรสูงสุด 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง เครื่องจักร 4. เพื่อยืดอายุการใช้งานของ เครื่องจักรให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

5 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องดับเพลิง 2. เครื่องปั้มน้ำและมอเตอร์ 3. เครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) 4. ลิฟต์ 5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 6. เครื่องปรับอากาศ (CHILLER) 7. เครื่องผลิตน้ำดื่มและเครื่องจักรผลิต น้ำประปา 8. เครื่องจักรอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่บำรุงรักษาใน ระบบ

6 ปริมาณเครื่องจักร ปี 2553-2556

7 KPI BRECK DOWN ต. ค.55- ก. ย.56 เป้า Break down เครื่องจักร 2 % จำนวนเครื่องจักร 534 เครื่อง จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 3,892,956 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่หยุดใช้เครื่อง 504 ชั่วโมง KPI Break down0.013 %

8 KPI ความพร้อมใช้ ต. ค.55- ก. ย.56 เป้าความพร้อมใช้เครื่องจักร 100 % จำนวนเครื่องจักร 534 เครื่อง จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 329,003 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่หยุดใช้เครื่อง 1,368 ชั่วโมง รวมเวลาซ่อม 1,368 ชั่วโมง KPI ความพร้อมใช้เครื่องจักร 99.792 %

9 KPI การบำรุงรักษาตาม แผน ต. ค.55- ก. ย.56 เป้าบำรุงรักษาตามแผน 100 % จำนวนเครื่องจักร 534 เครื่อง จำนวนครั้งที่บำรุงรักษาตามแผน 3,910 ครั้ง จำนวนครั้งที่บำรุงรักษาทำได้จริง 3,720 ครั้ง KPI ที่ทำได้ตามแผน 92.43 %

10 สรุป BRECK DOWN งานซ่อม บำรุง ประจำปี 2556 ต. ค. 55 พ. ย.55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ.56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค.56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 00.1 53 000.2 63 0.0 08 0002.1 01 00.6 64 รวม KPI / ปี = 0.265 KPI ( 2% )

11 สรุป ดัชนีความพร้อมใช้ งานซ่อม บำรุง ประจำปี 2556 KPI ( 100% ) ต. ค. 55 พ. ย.55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ.56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค.56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 10099. 847 100 99. 737 100 รวม KPI / ปี = 99.96 %

12 สรุป ผลการบำรุงรักษาตามแผน งาน ซ่อมบำรุง ประจำปี 2556 ต. ค. 55 พ. ย.55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ.56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค.56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 90. 78 87. 18 80. 78 98. 37 97. 72 97. 95 98. 09 98. 05 97. 60 98. 37 97. 72 97. 97 รวม KPI / ปี = 95.04% KPI ( 100% )

13 สรุป Occurrence Report Form งาน ซ่อมบำรุง ประจำปี 2556

14 ตรวจเช็คเครื่องจ่ายน้ำยา (Anionic polymer) ตรวจเช็คซ่อมเครื่อง จ่ายคลอรีนแก๊ส การบำรุงรักษาประจำปี

15

16

17 งานด้านการ บำรุงรักษา

18

19 วิธีการลด Break Down 1. มีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ กำหนดให้ครบถ้วน 3. สำรองวัสดุที่จะใช้ในการบำรุงรักษาให้ เพียงพอ 4. ทำเปลี่ยนอะไหล่ที่ไกล้หมดอายุการ งานก่อนที่เครื่องจักรจะชำรุด

20 ปัญหาในการประชุม ทบทวนครั้งที่ 6 1. การลงบันทึกข้อมูลในระบบบำรุงรักษา (Pm) ไม่ครบถ้วน 2. ไม่มีการบันทึกข้อมูลระยะเวลาการหยุด เครื่องจักรที่เสียหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว

21 การแก้ไขปัญหาในการ ประชุมทบทวนครั้งที่ 6 1. ได้มีการแนะให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนและ เป็นไปตามความจริง 2. ได้มีการจัดประชุมและชี้แจ้งให้ลง บันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ( ระยะเวลาในการหยุเครื่องจักร )

22 ปัญหาจากการตรวจ รับรองจาก URS 1. ให้ปรับแผนการบำรุงรักษาลิฟต์ให้สอดคล้อง กับแผนของบริษัทที่จะเข้าดำเนินการ บำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 2. แบบฟอร์การตรวจสอบเครื่องทำความเย็น Chiller ควรมีการกำหนดค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับ ได้เพื่อความสะดวกของช่างผู้ควบคุมเครื่อง Chiller พิจารณาในการตรวจสอบ

23 การแก้ไขปัญหาจากการ ตรวจรับรองจาก URS 1. ในปีงบประมาณ 2557 ทางหน่วยงานได้ ดำเนินการเรียกบริษัทที่บำรุงรักษาลิฟต์ ประชุม เพื่อปรับแผนการบำรุงรักษาให้ สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษาที่ทาง โรงพยาบาลกำหนดเพื่อให้เป็นการสอดคร้อง ตามที่ทางบริษัท URS แนะนำในการจัดทำ แผน 2. ได้เชิญบริษัท Carrier ที่ทำการบำรุงรักษา เครื่อง Chiller เอาค่า มารตฐานของเครื่อง มาติดที่หน้าเครื่อง Chiller เพื่อให้ผู้ควบคุม ได้รู้ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิน้ำเข้า - น้ำออก และแรงดันน้ำเข้า - น้ำออกของเครื่อง

24


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนโดย ฝ่ายบริหาร ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google