งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
การควบคุมภายใน โดย นางสาวจิตรา ธีรางกูร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร

2 การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ ที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารทุกระดับของหน่วยรับ ตรวจ กำหนด ให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ

3 การควบคุมภายใน (ต่อ) 1. ด้านการดำเนินงาน ( Operation : O ) 2. ด้านการรายงานการเงิน ( Financial : F ) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ( Compliance : C )

4 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือของผู้ช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

5 ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า การประเมินผลการควบคุมภายใน
Input Process Output การควบคุมภายใน ต้องควบคุมทั้งกระบวนการตั้งแต่ Input(4M man money material management), Process, Output ซึ่ง output ที่ได้ต้องมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า การประเมินผลการควบคุมภายใน

6


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google