งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมภายใน โดย นางสาวจิตรา ธีรางกูร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และ พัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมภายใน โดย นางสาวจิตรา ธีรางกูร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และ พัฒนาองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมภายใน โดย นางสาวจิตรา ธีรางกูร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และ พัฒนาองค์กร

2 การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ ที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารทุก ระดับของหน่วยรับตรวจ กำหนด ให้มีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ

3 การควบคุมภายใน ( ต่อ ) 1. ด้านการดำเนินงาน ( Operation : O ) 2. ด้านการรายงานการเงิน ( Financial : F ) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ( Compliance : C )

4 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 1. การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และคุ้มค่า 3. ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจ 4. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 5. เป็นเครื่องมือของผู้ช่วยผู้บริหารในการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

5 การควบคุม ภายใน Input Proce ss Outpu t ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า การประเมินผลการ ควบคุมภายใน

6


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมภายใน โดย นางสาวจิตรา ธีรางกูร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และ พัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google