งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ การศึกษา สาขาวิชา............................................... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ การศึกษา สาขาวิชา............................................... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ การศึกษา สาขาวิชา............................................... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2

3 นโยบายประกันคุณภาพ การศึกษา ในส่วนรายละเอียด จะมีแนวทางใน การดำเนินงานของ แต่ละสาขา

4 คณะกรรมการประกันคุณภาพ รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับสาขาวิชา - ประธาน - กรรมการ - เลขานุการ

5 คู่มือประกันคุณภาพ คู่มือประกันคุณภาพประจำปีของแต่ละ สาขา และคู่มือประกันคุณภาพประจำปีที่ ย้อนหลัง

6 รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการศึกษาตนเองของแต่ละ สาขาในปัจจุบัน และย้อนหลัง (Self Study Report)

7 รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเองของแต่ละ สาขาในปัจจุบัน และย้อนหลัง

8 รายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน

9 รายงานผลการประเมิน คุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ การศึกษา สาขาวิชา............................................... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google