งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี
ในโรงพยาบาลพุทธชินราช A11 ธีรพันธ์ ใจบุญ นพเ ก้า คงตาล วุฒิเดช นุ่มเนตร

2 หลักการและเหตุผล โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย มักเกิดในเด็ก และมีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในผู้ใหญ่จัดเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ดังนั้นการศึกษาการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีใน รพ.พุทธชินราชว่าเป็นไปตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นั้นก็จะประโยชน์ต่อผู้ป่วยและแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

3 วัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย คำถามหลัก
1. เพื่อประเมินวิธีการรักษาว่าเป็นไปตาม Guideline หรือไม่ คำถามการวิจัย คำถามหลัก การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นไปตาม Guideline หรือไม่

4 คำถามรอง 2. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบบ่อยในช่วงอายุใด
1. จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแต่ละกลุ่มเป็นเท่าใด 2. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบบ่อยในช่วงอายุใด 3. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบ grade ใดมากที่สุด 4. ขั้นตอนใดที่ไม่ปฏิบัติตาม Guideline มากที่สุด

5 วิธีดำเนินการวิจัย วิธีการศึกษา กลุ่มที่ทำการศึกษา
Descriptive retrospective study กลุ่มที่ทำการศึกษา ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีช่วงอายุ 0-15 ปี เดือนมิถุนายนจำนวน 68 คน เดือนกรกฎาคมจำนวน 58 คน เดือนสิงหาคม 100 คนเดือนกันยายนจำนวน 72 คน รวม 298 คน โดยไม่รวมผู้ป่วยที่มีUnderlying disease ซึ่งมีจำนวน 10 คน

6 นำGuideline ของกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
การดำเนินงาน นำGuideline ของกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ที่มาของ Guideline โครงการพัฒนาวิชาและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ ปี2542

7 คำนิยาม 1. การรักษาผู้ป่วยตาม Guideline คือ
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาครบตามแนวทางทุกขั้นตอน 2. DHF DHF grade I, II, III, IV

8 การวิเคราะห์ ใช้ Program epi info version 6

9 ผลการวิจัย

10

11

12

13

14

15 วิจารณ์ 1. เครื่องมือในการตรวจสอบ 2. Sample size 3. เวลาในการวิจัย
1. เครื่องมือในการตรวจสอบ 2. Sample size 3. เวลาในการวิจัย 4. ไม่มีจำนวนผู้ป่วยตาย

16 สรุป 1. ขั้นตอนที่ไม่ปฏิบัติตามมากที่สุดคือ การเริ่มต้นการให้ rate IV fluid 5 cc/kg/hr 2. ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามมากที่สุดคือการวัด vital sign และ serial Hct จำนวนวันเฉลี่ยที่นอนรักษาในแต่ละเกรดไม่แตกต่างกันมากนัก 4. ผู้ป่วยที่รักษาตรงตามแนวปฏิบัติจะมีจำนวนวันเฉลี่ยที่นอนโรง พยาบาลน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่รักษา่ตรงตาม Guideline 5. การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีจะตรงตาม Guideline มากขึ้นเมื่อ เกรดของโรคไข้เลือดออกเดงกีเพิ่มขึ้น 6. จากการศึกษาไม่พบเสียชีวิต

17 ข้อเสนอแนะ ควรทำการวินิจฉัยแบบ Prospective study ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีกว่า และทำให้ทราบถึงปัญหา เนื่องจากการวิจัยแบบเชิงพรรณนาย้อนหลังค่อนข้างมีข้อจำกัดในการประเมินว่าการรักษาเป็นไปตาม Guideline หรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบถึงสภาวะของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา ดังนั้นควรทำการวิจัยแบบ Prospective study เพื่อลดตัวแปรกวนดังกล่าว

18 กิตติกรรมประกาศ รศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
รศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รพ.พุทธชินราช อ.นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google