งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออกเดงกี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช A11 ธีรพันธ์ ใจ บุญ นพเ ก้า คงตาล วุฒิเดช นุ่มเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออกเดงกี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช A11 ธีรพันธ์ ใจ บุญ นพเ ก้า คงตาล วุฒิเดช นุ่มเนตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออกเดงกี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช A11 ธีรพันธ์ ใจ บุญ นพเ ก้า คงตาล วุฒิเดช นุ่มเนตร

2 หลักการและ เหตุผล โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่พบ บ่อยในประเทศไทย มักเกิดในเด็ก และมี แนวโน้มจะพบมากขึ้นในผู้ใหญ่จัดเป็น ปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ดังนั้น การศึกษาการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก เดงกีใน รพ. พุทธชินราชว่าเป็นไปตาม แนวทางการรักษาของกระทรวง สาธารณสุขหรือไม่นั้นก็จะประโยชน์ต่อ ผู้ป่วยและแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

3 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อประเมินวิธีการรักษาว่าเป็นไปตาม Guideline หรือไม่ คำถาม การวิจัย คำถามหลัก การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นไป ตาม Guideline หรือไม่

4 1. จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในแต่ละกลุ่มเป็นเท่าใด 2. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบบ่อยในช่วงอายุ ใด 3. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบ grade ใดมาก ที่สุด 4. ขั้นตอนใดที่ไม่ปฏิบัติตาม Guideline มากที่สุด คำถาม รอง

5 วิธีดำเนินก ารวิจัย วิธีการศึกษา Descriptive retrospective study กลุ่มที่ทำการศึกษา ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีช่วง อายุ 0-15 ปี เดือนมิถุนายนจำนวน 68 คน เดือนกรกฎาคมจำนวน 58 คน เดือนสิงหาคม 100 คนเดือน กันยายนจำนวน 72 คน รวม 298 คน โดยไม่รวมผู้ป่วยที่มี Underlying disease ซึ่งมีจำนวน 10 คน

6 การดำเนินงาน นำ Guideline ของกระทรวง สาธารณสุขไปตรวจสอบผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษา ที่มาของ Guideline โครงการพัฒนาวิชาและ เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิม พระเกียรติ ปี 2542

7 คำ นิยาม 1. การรักษาผู้ป่วยตาม Guideline คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาครบ ตามแนวทางทุกขั้นตอน 2. DHF DHF grade I, II, III, IV

8 การ วิเคราะห์ ใช้ Program epi info version 6

9 ผลกา รวิจัย

10

11

12

13

14

15 1. เครื่องมือในการตรวจสอบ 2. Sample size 3. เวลาในการวิจัย 4. ไม่มีจำนวนผู้ป่วยตาย วิจารณ์

16 1. ขั้นตอนที่ไม่ปฏิบัติตามมากที่สุดคือ การ เริ่มต้นการให้ rate IV fluid 5 cc/kg/hr 2. ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามมากที่สุดคือการวัด vital sign และ serial Hct 3. จำนวนวันเฉลี่ยที่ นอนรักษาในแต่ละเกรดไม่แตกต่างกันมากนัก 4. ผู้ป่วยที่รักษาตรงตามแนวปฏิบัติจะมีจำนวน วันเฉลี่ยที่นอนโรง พยาบาลน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่รักษา่ตรงตาม Guideline 5. การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีจะตรงตาม Guideline มากขึ้นเมื่อ เกรดของโรคไข้เลือดออกเดงกีเพิ่มขึ้น 6. จากการศึกษาไม่พบเสียชีวิต สรุป

17 ควรทำการวินิจฉัยแบบ Prospective study ซึ่งจะทำให้ได้ ข้อมูลที่ดีกว่า และทำให้ทราบถึงปัญหา เนื่องจากการวิจัยแบบเชิงพรรณนา ย้อนหลังค่อนข้างมีข้อจำกัดในการ ประเมินว่าการรักษาเป็นไปตาม Guideline หรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบ ถึงสภาวะของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ ซึ่งจะมีผล ต่อการรักษา ดังนั้นควรทำการวิจัยแบบ Prospective study เพื่อลดตัวแปรกวน ดังกล่าว ข้อเสนอแนะ

18 กิตติกรรมปร ะกาศ รศ. นพ. ศุภสิทธิ์ พรรณนา รุโณทัย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รพ. พุทธ ชินราช อ. นพ. วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

19 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อเรื่อง การทบทวนการรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออกเดงกี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช A11 ธีรพันธ์ ใจ บุญ นพเ ก้า คงตาล วุฒิเดช นุ่มเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google