งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Quality Award (TQA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Quality Award (TQA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Quality Award (TQA)
ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์  ในการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเป็นที่ปรึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการนำไปปฏิบัติ และให้เกิดประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆ ของ TQA  โดยโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบอบรมประมาณ 2 วันสำหรับทุกๆ 2 เดือน และมีการบ้านเพื่อฝึกการนำไปปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลา 2 ปี

2 Thailand Quality Award (TQA)
กรอบการบริหารงาน TQA และองค์ประกอบต่างๆ ใน TQA เป็นเสมือน Guideline เพื่อให้คณะ ภาควิชา หรือหน่วยงาน ต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของตน โดยการเปรียบเทียบสภาพการทำงานในปัจจุบันว่าระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานยังขาดตกบกพร่องเรื่องใด และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวผู้ปฏิบัติงาน (ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น เป็นระบบขึ้น ง่ายขึ้น)  หน่วยงานและองค์กร  (เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา) มากกว่าการมุ่งเน้นเพื่อยื่นขอรางวัล

3 Thailand Quality Award (TQA)
การอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจในหลักการ (หลักสูตร 2 ปี) การนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ (ยุ่งยากลำบากใจกันบ้าง)


ดาวน์โหลด ppt Thailand Quality Award (TQA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google