งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Quality Award (TQA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Quality Award (TQA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Quality Award (TQA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ มาเป็นที่ปรึกษาในการอบรม เชิงปฏิบัติการ เน้นการนำไปปฏิบัติ และให้เกิดประโยชน์จาก องค์ประกอบต่างๆ ของ TQA โดย โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบอบรม ประมาณ 2 วันสำหรับทุกๆ 2 เดือน และมี การบ้านเพื่อฝึกการนำไปปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่มา

2 Thailand Quality Award (TQA) กรอบการบริหารงาน TQA และ องค์ประกอบต่างๆ ใน TQA เป็นเสมือน Guideline เพื่อให้คณะ ภาควิชา หรือหน่วยงาน ต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการ บริหารงานของตน โดยการเปรียบเทียบสภาพการทำงานในปัจจุบัน ว่าระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานยัง ขาดตกบกพร่องเรื่องใด และ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัว ผู้ปฏิบัติงาน ( ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น เป็นระบบ ขึ้น ง่ายขึ้น ) หน่วยงานและองค์กร ( เกิด ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา ) มากกว่า การมุ่งเน้นเพื่อยื่นขอรางวัล

3 Thailand Quality Award (TQA) การอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความเข้าใจในหลักการ ( หลักสูตร 2 ปี ) การนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็น แนวทางใหม่ ( ยุ่งยากลำบากใจ กันบ้าง )


ดาวน์โหลด ppt Thailand Quality Award (TQA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google