งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกธุรการและพัสดุ ศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ. * การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ ล่าช้า ไม่ทันเวลา * งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกธุรการและพัสดุ ศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ. * การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ ล่าช้า ไม่ทันเวลา * งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกธุรการและพัสดุ ศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ

2 * การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ ล่าช้า ไม่ทันเวลา * งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา ต่างๆ

3 โครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ชื่อกลุ่ม CUSC – Power CUSC – Power 3

4 หลักการและ เหตุผล เนื่องด้วย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็น หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับสถานที่ สำหรับการเรียนการสอน การออกกำลัง กายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และ การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นความพร้อมในเรื่องของการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร ของโครงการต่างๆ ต้องพร้อมที่จะให้ บุคลากรทุกส่วนงานสามารถรับทราบ ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ไปยัง บุคคลภายนอกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

5 1. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน 2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ ประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวชี้วัด โครงการ 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากร ทุกส่วนงาน

6 ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 4 เดือน แผนการ ดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน ม. ค. 54 ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 ก. ย. 54 ต. ค. 54 วางแผน (Plan) ดำเนินการ (Do) ตรวจสอบ (Check) ขยายผล (Act)

7 ลำดับ ที่ ชื่อ – นามสกุลตำแหน่งสายงาน / หน่วยงาน 1 รศ. ดร. บัญชา ชลา ภิรมย์ ที่ปรึกษากลุ่ม 2 นางสุมามาลย์ รัตน อักษรศิลป์ ประธานกลุ่มแผนกธุรการและพัสดุ 3 นางสาวศราลัย สา รักษ์ เลขานุการแผนกธุรการและพัสดุ 4 นางสาวชลาลัย พงศ์ ทวี สมาชิกแผนกธุรการและพัสดุ 5 นางสาวมลฤดี สืบ เชื้อ สมาชิกแผนกธุรการและพัสดุ 6 นางสาวเฉลิมศรี ไวยรัตน์ สมาชิกแผนกธุรการและพัสดุ 7 นายฑิฆัมพร เกาะ แก้ว สมาชิกแผนกธุรการและพัสดุ 8 นายอธิวัฒน์ คนบุญสมาชิกแผนกธุรการและพัสดุ

8 1. ประเมินผลจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และ การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร 2. บุคลากรทุกส่วนงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ ข่าวสารของบุคลากรรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ มากขึ้น

9

10 งาน ประชาสัมพั นธ์ข้อมูล สนามกีฬา ต่างๆ ล่าช้า คนคน วิธีการ / จัดการ ปัจจุบันบุคคลภายใน / ภายนอกสามารถรับรู้ ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ สื่อต่างๆ เข้าถึงมากขึ้น เช่น หนังสือเวียน website บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมภาระหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ธุรการ และ พนักงานส่งหนังสือ ให้มี หน้าที่ในการช่วย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันใช้ระบบการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน E- mail และ Website หน่วยงาน และติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์แต่ละ สนาม มีการติดตั้งทีวีและป้าย ไวนิลเพิ่มเติมภายใน อาคาร Sports Complex รวมทั้งขอ ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ ของจุฬาฯ มาก ขึ้น เช่น สถานีวิทยุจุฬา ฯ CICC ฯลฯ จัดทำแบบฟอร์ม ประชาสัมพันธ์ และ จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ประชาสัมพันธ์ บุคคลภายใน / ภายนอกไม่ รับทราบข้อมูล กิจกรรม / โครงการ จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน ประชาสัมพัน ธ์ มี 1 คน มีพื้นที่การ ให้บริการตาม สนามกีฬาต่างๆ ซึ่งอยู่ไกลจาก สำนักงาน ทำให้ การ ประชาสัมพันธ์ ภายในไม่ทั่วถึง สื่อที่ใช้อยู่มี จำกัดและไม่ ทั่วถึงครอบคลุม ไม่มีแบบฟอร์ม ขั้นตอนการ ประชาสัมพันธ์ สื่อ / อุปกรณ์ พื้น ที่

11 1. จัดทำแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ / คู่มือ ประชาสัมพันธ์ 2. กำหนดภาระหน้าที่ผู้ทำประชาสัมพันธ์มากขึ้น 3. เพิ่มจำนวนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัด เปรียบเทียบก่อนและ หลังการปรับปรุง ) 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ ข่าวสารของบุคลากรรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ มาก ขึ้น

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนกธุรการและพัสดุ ศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ. * การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในศูนย์ กีฬาแห่งจุฬาฯ ล่าช้า ไม่ทันเวลา * งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google