งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช

2 หัวข้อการนำเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
แผนพัฒนางาน ตัวชี้วัด

3 วิสัยทัศน์ จะเป็นเครือข่ายการให้บริการสังคมสงเคราะห์ระดับประเทศ

4 หน้าที่และเป้าหมาย 1. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย 2. เยี่ยมบ้าน 2.1 ประเมิน สภาพครอบครัว และสภาพแวดล้อม 2.2 ประสาน และติดตาม ดูแลผู้ป่วย 2.3 ติดตามหาญาติผู้ป่วย 2.4 เตรียมความพร้อมสำหรับการจำหน่ายผู้ปวย 4

5 หน้าที่และเป้าหมาย (ต่อ)
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ 4. เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วย 5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยประสานเครือข่ายทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย 5

6 ประเด็นคุณภาพ 1. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ 2. เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 3. ให้บริการด้วยความรวดเร็วทันเวลา 4. ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 5. ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายได้ตามเวลาที่กำหนด 6

7 หน่วยสงเคราะห์และพัฒนาเครือข่าย
โครงสร้างงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ หน่วยธุรการ หน่วยประเมิน หน่วยสงเคราะห์และพัฒนาเครือข่าย ประเมิน วางแผน การช่วยเหลือ เตรียมพร้อม การจำหน่าย ลดหย่อน ประสาน เครือข่าย กลุ่มวิชาการ

8 ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

9 สถิติการช่วยเหลือ ปัญหาด้านอื่นๆ

10 จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับการลดหย่อน (2549-2555)
จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับการลดหย่อน ( ) ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

11 ค่ารักษาพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือ

12 การดำเนินงานตามจุดเน้นฯ
Patient Safety ( การระบุตัวบุคคล ) * ค้นหาหลักฐานผู้ป่วย - การคัดสำเนาบัตรประชาชน / ติดตามญาติ /ประสานองค์การบริหารส่วนตำบล - เทศบาล /สถานีอนามัยชุมชน หรือโรงพยาบาลชุมชน - เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้ ปี 53 มี จำนวนผู้ป่วยค้นหาหลักฐาน 559 ราย

13 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน 6 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
Area of Excellence - มีคู่มือการปฏิบัติงาน 6 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียน - เป็นสถานที่ดูงานของหน่วยงานอื่นๆ และฝึกงาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวทุกปี - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานทุกวันจันทร์ (AAR) - โครงการ งานวิจัยสู่งานประจำ - COP (ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ผู้ป่วยขาดหลักฐานเอกสารแสดงตน)

14 Effective Communication
- ระบบการรายงานผู้ป่วย - ระบบติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วย - ทำงานร่วมกับทีม R.M. ของโรงพยาบาล และภาควิชา - ประชุมในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารนโยบายของผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ

15 Health Promotion - บุคลากรได้รับการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนประจำปี 100%
- บุคลากรได้รับการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนประจำปี 100% พบว่า มีค่า BMI สูง 7 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง 3 คน - จัดโครงการออกกำลังกาย ที่ fitness center สำหรับบุคลากรที่มี ค่า BMI สูง - ให้ความรู้บุคลากร เรื่อง หลักโภชนาการ - รณรงค์เรื่องการล้างมือ ก่อนขึ้น และลงจาก หอผู้ป่วย

16 Increasing customer satisfaction
พัฒนางาน - ทำงานเชิงรุก - เพิ่มรอบการประเมินผู้ป่วยที่ห้องแพทย์เวร และ observe เป็นวันละ 2 รอบ เพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยให้ทันเวลา - ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วย - อยู่เวรนอกเวลาราชการ

17 การพัฒนา บุคลากร 1. ส่งบุคลากรเข้าอบรม ในหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(การสืบพยานเด็ก) ของสถาบันการพัฒนาสังคม จังหวัดปทุมธานี 3 รุ่น 7 คน เริ่มปี 2553 2. ส่งอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤตในบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 3 คน 3. เข้าร่วมประชุมภายนอกหน่วยงาน โรงพยาบาลอื่นๆ หรือสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ ปีละ 3 ครั้ง 4. จัดสัมมนาในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปีละ 1 ครั้ง

18 ระบบการทำงาน - สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน ได้แก่ อ.บ.ต อ.บ.จ เทศบาล NGO หน่วยงานของรัฐ - นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยของภาควิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยฯ ออร์โธปิดิกส์ จักษุ กุมาร สูติ-นรีเวช - การชี้นำสังคม จัด โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน พิษภัยของบุหรี่ เพศศึกษากับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร - จัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วยด้วย E-File เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร

19 โครงการที่ยังดำเนินการอยู่
1. โครงการแม่เยาว์วัย 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสา 3. การทำงานร่วมทีมสหวิชาชีพ 4. โครงการอบรมพี่เลี้ยงผู้พิการ 5. โครงการเตรียมความพร้อมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 6. โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ 7. โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

20 โครงการต่อยอด 1. จัดตั้ง COP เรื่องวิธีการช่วยผู้ป่วยขาดหลักฐานเอกสารแสดงตน 2. ทำ R2R - ผลของระบบการให้การช่วยเหลือแม่วัยเยาว์และการติดตามผลโดยทีมสหวิชาชีพ - เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่ขาดเอกสาร

21 ตัวชี้วัดหลัก 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเด็นคุณภาพ เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1.1 ร้อยละของการขึ้นประเมินผู้ป่วยทุกวัน 1.2 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ 2. ความรวดเร็ว ร้อยละของผู้ป่วยแต่ละรายที่ประเมินได้ครบถ้วนภายใน 5 นาที 3. ความคุ้มค่า ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการระบุตัวโดยการค้นหาหลักฐานเอกสาร และสามารถใช้สิทธิการรักษาได้อย่างถูกต้อง 95% 90% 80% 80 % 86% -- 92.0% 86.5 % 96.3 % 93.6 % 82 % 84.1% 96.5 % 94.6% 85.3% 86.5%

22 ตัวชี้วัดหลัก 4. ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายได้ทันเวลาที่กำหนด
ประเด็นคุณภาพ เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 4. ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายได้ทันเวลาที่กำหนด 4.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการจำหน่ายตามเวลา - ติดตามญาติ/เยี่ยมบ้าน - ส่งกลับบ้าน / ช่วยค่าพาหนะ - จัดหาที่อยู่อาศัย 4.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถ ติดตามหาหลักฐาน เพื่อการ ใช้สิทธิ 80% 64.8 % 68.2% 84.6% 72.0% 86.4% 76.4% 88.7 % 81.5%

23 แผนที่จะพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่อง Lean และ R2R
จัดเก็บตัวชี้วัดเรื่องความคุ้มค่าเพิ่ม -จำนวนเงินก่อนที่จะได้หลักฐานเพื่อการใช้สิทธิ

24 ความภาคภูมิใจ

25 ความสำเร็จในการติดตามญาติ
ครอบครัวนายหาญ จ.เลย ครอบครัวนายสุรินทร์ จ.กาญจนบุรี

26 ออกกำลังกาย-เรียนรู้เรื่องโภชนาการ

27 สัมมนา เรื่อง KM ณ.ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ มีนาคม2554

28 สถานที่ดูงาน/สถานที่ฝึกงาน

29 ขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ

30 COP เรื่องการดำเนินการกับผู้ป่วยไม่เอกสาร/หลักฐานแสดงตน

31 R2R ประชุมร่วมกับ อ.จ.อัครินทร์ ประมาณ 12 ครั้ง

32 วัตถุประสงค์ ศึกษาปัญหาของมารดาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ศึกษาปัญหาของมารดาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ลดปัญหาการละทิ้งบุตร ประสานคนในครอบครัวให้เกิดการยอมรับ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่แม่เยาว์วัย -ในการวางแผนครอบครัว -ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ

33 ผลลัพธ์ ที เป้าหมาย ผลลัพธ์ ก่อน ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ผลลัพธ์ที่ ผลลัพธ์ ปฏิบัติได้ ที่ปฏิบัติได้ ปี 51 ปี 52 ปี ปี54 1. ร้อยละของมารดาที่ได้รับความรู้ในการวางแผนครอบครัวและไม่ตั้งครรภ์ซ้ำ 90% 30 % 65% 90.5 % 95 % % 2. ร้อยละของครอบครัวที่ยอมรับกับปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 85% 0 % 55 % 75% 80% % 3. ร้อยละของทารกที่ส่งสถานสงเคราะห์ 10% 32% 7% 2% 0% %

34 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพครอบครัว และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้กำลังใจ
เพื่อติดตามหาญาติ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจำหน่าย

35 ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ ก่อน ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถใช้ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน เพื่อการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 90% 60% 71.3% 83.2 % 95.5% 2. ร้อยละผู้ป่วยที่ติดตามญาติมารับกลับได้ 80% 50% 68.5% 75.0% 81.2%

36 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมิน และติดตามญาติได้เร็วขึ้น
1. เพื่อประเมิน และติดตามญาติได้เร็วขึ้น 2. เพื่อจำหน่ายผู้ป่วยออกได้ตามเวลาที่กำหนด 3. เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานให้ผู้ป่วยได้ใช้สิทธิในการรักษา 4. เพื่อลดความแออัดของหน่วยตรวจ และหอผู้ป่วยสังเกตอาการ

37 ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ จำหน่ายตามเวลา โดย 80% 64.8 % 82.2% 84.6% - ติดตามญาติ/เยี่ยมบ้าน - ส่งกลับบ้าน / ช่วยค่าพาหนะ - หาที่พัก - ช่วยค่ายา 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถ ติดตามหาหลักฐาน เพื่อการ ใช้สิทธิ 68.2% 72.0% 76.4%

38 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็น ผู้ใช้รถใช้ถนนและเข้าใจระเบียบ วินัยการจราจร 2. เพื่อเรียนรู้เรื่องภัยอันตรายบน ท้องถนน การป้อง ตนเอง 3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โทษภัย ของการสูบบุหรี่

39 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเรื่องการป้องกันอุบัติภัยบนถ้องถนน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

40 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเรื่องการป้องกันอุบัติภัยบนถ้องถนน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

41 ผลลัพธ์ ประเด็น รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 96% 90% 99% 95%
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจใน ระเบียบวินัย และภัยอันตรายจากการจราจร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อคนรอบข้าง 96% 90% 99% 95%

42 ทีม Palliative บทบาท ของนักสังคมสงเคราะห์
- เป็นผู้ติดต่อประสานเรือนจำพิเศษธนบุรี เพื่อให้มารดา และบุตรได้พบกัน ซึ่งเป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google