งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จุดเริ่มต้น  จากการประเมินตนเอง ( Self assessment ) ในปี 2548  การถ่ายทอด / สื่อสารไปยังบุคลากร ทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จุดเริ่มต้น  จากการประเมินตนเอง ( Self assessment ) ในปี 2548  การถ่ายทอด / สื่อสารไปยังบุคลากร ทุกระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

3 จุดเริ่มต้น  จากการประเมินตนเอง ( Self assessment ) ในปี 2548  การถ่ายทอด / สื่อสารไปยังบุคลากร ทุกระดับ

4  จัดตั้งทีมทำงาน 2 พค.50 8 คน ทีมแกนนำ PMQA 4 คน ทีมทำงาน 4 คน  กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน เวลา 13.30 – 16.00 น.  มีตัวแทนจากแต่ละงานเป็นสมาชิก จำนวน 35 งาน

5 COP ครั้งแรก  ประชุมวันที่ 30 พฤษภาคม 2550  ที่ปรึกษา นพ. ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ทพญ. ธนัชพร บุญเจริญ นางอำนวยศรี เอกมณี ทีมบริหารกลุ่มการพยาบาล

6  Facilitator คุณมยุรา ( ห้องคลอด ) คุณนงนุช ( ห้องผ่าตัด ) คุณพรรณนฤมิตร ( ให้คำปรึกษา ) คุณกฤษณา ( วัยเรียน ) คุณสุธีรา ( จ่ายกลาง )

7  Note taker คุณณัฐชา ( คัดกรอง ) คุณลำดวน ( คลินิกฝากครรภ์ ) คุณปนัดดา ( สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ) คุณวิทชุดา ( งานพัสดุ ) คุณนวลฉวี ( งานวัยเรียน )

8  ประธาน อัญชลีเศรษฐเสถียร  รองประธาน คุณวิภาพร ( กลุ่มการพยาบาล )

9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้พื้นฐานของ KM –PMQA และ COP โดย ทพญ. ธนัชพร บุญเจริญ  การบริหารจัดการภาครัฐ  ถามความเข้าใจเกี่ยวกับ PMQA ของแต่ละงาน

10 COP ครั้งที่ 2  เล่าสู่กันฟัง จาก COP ความพึงพอใจ  ความรู้พื้นฐานของ PMQA  ลักษณะสำคัญขององค์กร  เกณฑ์ 7 หมวด  การดำเนินงาน 9 ขั้นตอน

11 COP ครั้งที่ 3  10 ข้อปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน  ปรับเปลี่ยนเวลาจาก 13.30 น. เป็น 14.00 น.  ประสานกับหัวหน้างานในการจัดเวร

12 HOME WORK  ลักษณะพื้นฐานของหน่วยงาน  ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ / บทบาทหน้าที่  วัฒนธรรมองค์กร  อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน

13 COP ครั้งที่ 4  เล่าสู่กันฟัง สุนทรียสนทนา โดย พี่อ้อย ( มณฑิรา )  นำเสนอลักษณะสำคัญขององค์กร ของแต่ละงาน

14 COP PMQA คลินิกเด็ก ป่วยและ ตรวจโรค ทั่วไป

15 HOME WORK  ความสัมพันธ์ภายใน / ภายนอกองค์กร  โครงสร้างองค์กร  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความต้องการและความคาดหวัง  วิธีการในการสื่อสาร

16 COP ครั้งที่ 5 และ 6

17 HOME WORK  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม มี Facilitator กลุ่มละ 2 คน  ความท้าทายต่อองค์กร  สภาพการแข่งขัน  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

18 COP ครั้งที่ 7

19 COP ครั้งที่ 8  ลักษณะสำคัญขององค์กรภาพรวมของศูนย์ฯ  คำถามลักษณะสำคัญขององค์กร 15 ข้อ  การนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน  จัดทำแฟ้มให้แต่ละงาน

20 COP ครั้งที่ 9  วิดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดยใช้ PMQA  หมวดที่ 1 การนำองค์และคำถาม 11 ข้อ  แสดงความยินดีกับสมาชิก COP

21 COP ครั้งที่ 10  เล่าสู่กันฟังจากการประชุม KM-PMQA รุ่นที่ 2 (18-19 กพ.51)  Story telling  Facilitator  Note taker  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ตารางอิสรภาพ  การใช้แบบฟอร์ม AAR และ BAR โดย ทพญ. ธนัชพร บุญเจริญ

22 COP ครั้งที่ 11  เล่าสู่กันฟังจากการประชุม PMQA กรมฯ (24-25 มีค.51)  แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับกรม, หน่วยงาน  การฝึกประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI และ LETCLI  การ Revise คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของศูนย์ฯ  คณะกรรมการอำนวยการ, หมวดต่างๆ และ คณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA  เริ่มใช้แบบฟอร์ม AAR

23 1. ท่านคาดหวังอะไรบ้างจากการประชุมครั้งนี้ 2. สิ่งที่ท่านได้รับตามที่คาดหวังได้แก่อะไรบ้าง 3. สิ่งที่ท่านได้รับโดยไม่คาดหวังได้แก่อะไรบ้าง 4. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ไปพัฒนางานอย่างไรบ้าง

24 COP ครั้งที่ 12  คู่มือ PMQA ปี 2551 ( ปรับเกณฑ์ )  แนวทางการตอบคำถามหมวด 1-6 ( ADLI )  แนวทางการตอบคำถาม หมวด 7 ( LETCLI)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้และการนำไป พัฒนาในหน่วยงาน โดย นพ. ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา

25 COP ครั้งที่ 13  เล่าสู่กันฟังจากการประชุม PMQA กรมฯ (1-2 พค.51)  คู่มือการประยุกต์ใช้ PMQA  แนวทางการตอบคำถามในแต่ละหมวด  หมวดที่ 1 และคำถาม 11 ข้อ  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตอบคำถามและนำเสนอ  สรุปภาพรวมคำตอบหมวด 1 ของศูนย์ฯ

26  การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  การติดตามไปยังแต่ละหน่วยงาน  การถ่ายทอด / สื่อสาร ภายในหน่วยงาน  การนำเสนอในเวที KM  การลงข้อมูลทาง Web site  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง COP  การเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ กพร. ของศูนย์ฯ

27


ดาวน์โหลด ppt COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จุดเริ่มต้น  จากการประเมินตนเอง ( Self assessment ) ในปี 2548  การถ่ายทอด / สื่อสารไปยังบุคลากร ทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google