งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 จุดเริ่มต้น จากการประเมินตนเอง (Self assessment)ในปี 2548
การถ่ายทอด / สื่อสารไปยังบุคลากร ทุกระดับ

3 กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน เวลา 13.30 – 16.00 น.
จัดตั้งทีมทำงาน 2 พค คน ทีมแกนนำ PMQA คน ทีมทำงาน คน กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน เวลา – น. มีตัวแทนจากแต่ละงานเป็นสมาชิก จำนวน 35 งาน

4 COP ครั้งแรก ประชุมวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ที่ปรึกษา
นพ.ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ทพญ.ธนัชพร บุญเจริญ นางอำนวยศรี เอกมณี ทีมบริหารกลุ่มการพยาบาล

5 Facilitator คุณมยุรา (ห้องคลอด) คุณนงนุช (ห้องผ่าตัด)
คุณมยุรา (ห้องคลอด) คุณนงนุช (ห้องผ่าตัด) คุณพรรณนฤมิตร (ให้คำปรึกษา) คุณกฤษณา (วัยเรียน) คุณสุธีรา (จ่ายกลาง)

6 Note taker คุณณัฐชา (คัดกรอง) คุณลำดวน (คลินิกฝากครรภ์)
คุณณัฐชา (คัดกรอง) คุณลำดวน (คลินิกฝากครรภ์) คุณปนัดดา (สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน) คุณวิทชุดา (งานพัสดุ) คุณนวลฉวี (งานวัยเรียน)

7 ประธาน อัญชลี เศรษฐเสถียร รองประธาน คุณวิภาพร (กลุ่มการพยาบาล)

8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานของ KM –PMQA
และ COP โดย ทพญ.ธนัชพร บุญเจริญ การบริหารจัดการภาครัฐ ถามความเข้าใจเกี่ยวกับ PMQA ของแต่ละงาน

9 COP ครั้งที่ 2 เล่าสู่กันฟัง จาก COP ความพึงพอใจ ความรู้พื้นฐานของ PMQA ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์ 7 หมวด การดำเนินงาน 9 ขั้นตอน

10 COP ครั้งที่ 3 10 ข้อปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน
10 ข้อปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนเวลาจาก น.เป็น น. ประสานกับหัวหน้างานในการจัดเวร

11 HOME WORK ลักษณะพื้นฐานของหน่วยงาน ข้อมูลหน่วยงาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ /บทบาทหน้าที่ วัฒนธรรมองค์กร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน

12 COP ครั้งที่ 4 เล่าสู่กันฟัง สุนทรียสนทนา โดย พี่อ้อย ( มณฑิรา )
เล่าสู่กันฟัง สุนทรียสนทนา โดย พี่อ้อย ( มณฑิรา ) นำเสนอลักษณะสำคัญขององค์กร ของแต่ละงาน

13 คลินิกเด็กป่วยและตรวจโรคทั่วไป
COP PMQA คลินิกเด็กป่วยและตรวจโรคทั่วไป

14 HOME WORK ความสัมพันธ์ภายใน /ภายนอกองค์กร โครงสร้างองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการในการสื่อสาร

15 COP ครั้งที่ 5 และ 6

16 HOME WORK แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม มี Facilitator ความท้าทายต่อองค์กร
กลุ่มละ 2 คน ความท้าทายต่อองค์กร สภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

17 COP ครั้งที่ 7

18 COP ครั้งที่ 8 ลักษณะสำคัญขององค์กรภาพรวมของศูนย์ฯ
คำถามลักษณะสำคัญขององค์กร 15 ข้อ การนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน จัดทำแฟ้มให้แต่ละงาน

19 COP ครั้งที่ 9 วิดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยใช้ PMQA หมวดที่ 1 การนำองค์และคำถาม 11 ข้อ แสดงความยินดีกับสมาชิก COP

20 COP ครั้งที่ 10 เล่าสู่กันฟังจากการประชุม KM-PMQA  Story telling
รุ่นที่ 2 (18-19 กพ.51)  Story telling  Facilitator  Note taker  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ตารางอิสรภาพ การใช้แบบฟอร์ม AAR และ BAR โดย ทพญ.ธนัชพร บุญเจริญ

21 COP ครั้งที่ 11 เล่าสู่กันฟังจากการประชุม PMQA กรมฯ (24-25 มีค.51)
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับกรม,หน่วยงาน การฝึกประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI และ LETCLI การ Revise คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของศูนย์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ,หมวดต่างๆ และ คณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA  เริ่มใช้แบบฟอร์ม AAR

22 1.ท่านคาดหวังอะไรบ้างจากการประชุมครั้งนี้
2.สิ่งที่ท่านได้รับตามที่คาดหวังได้แก่อะไรบ้าง 3.สิ่งที่ท่านได้รับโดยไม่คาดหวังได้แก่อะไรบ้าง 4.ท่านคาดว่าจะนำความรู้ไปพัฒนางานอย่างไรบ้าง

23 COP ครั้งที่ 12 คู่มือ PMQA ปี 2551 (ปรับเกณฑ์)
แนวทางการตอบคำถามหมวด 1-6 (ADLI) แนวทางการตอบคำถาม หมวด 7 (LETCLI) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้และการนำไป พัฒนาในหน่วยงาน โดย นพ.ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา

24 COP ครั้งที่ 13 เล่าสู่กันฟังจากการประชุม PMQA กรมฯ (1-2 พค.51)
แนวทางการตอบคำถามในแต่ละหมวด หมวดที่ 1 และคำถาม 11 ข้อ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตอบคำถามและนำเสนอ สรุปภาพรวมคำตอบหมวด 1 ของศูนย์ฯ

25 โอกาสในการพัฒนา การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การติดตามไปยังแต่ละหน่วยงาน การถ่ายทอด / สื่อสาร ภายในหน่วยงาน การนำเสนอในเวที KM การลงข้อมูลทาง Web site การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง COP การเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ กพร.ของศูนย์ฯ

26


ดาวน์โหลด ppt COP PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google