งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  การได้รับบริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ปัญหาในการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ความพึงพอใจต่อการบริการ  การกำหนดสถานพยาบาล  แนวทางการปรับปรุงโครงการฯ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ ٭ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ ٭ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three - Stage Sampling มีประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 5,800 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปทำการ สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างที่มี อายุ 18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กรกฏาคม 2546

5 การมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) มีสิทธิ 74.6 % ไม่ทราบว่ามี/ไม่มีสิทธิ 2.2 % ความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ถ้าจะให้ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แทน สวัสดิการที่มีอยู่ ต้องการ ไม่ต้องการ 16.3% 6.9% เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีสิทธิ 23.2 % 15.0% 8.2%

6 สถานพยาบาลที่ไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย ของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 1/1/ ร้อยละ อื่นๆ สถานพยาบาล ที่ไม่ได้ระบุในบัตรทอง สถานพยาบาล ที่ระบุในบัตรทอง สถานพยาบาล

7 การเคยไปใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) ทั่วประเทศ กลางกทม. เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ร้อยละ ไม่เคย เคย

8 การประสบปัญหา สถานพยาบาลไม่ส่งคนไข้ต่อ/ปฏิเสธการรับคนไข้ คนไข้มีอาการหนัก สถานพยาบาลไม่ส่งต่อ สถานพยาบาลลำดับ ต่อไปปฏิเสธการรับคนไข้ ประสบ ปัญหา ร้อยละ ปัญหา ไม่ประสบ ปัญหา

9 ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน ก่อนและหลังมีการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประกันสุขภาพ มีปัญหา หลังมี การประกันสุขภาพ ไม่มีปัญหา ก่อนมี การประกันสุขภาพ ร้อยละ

10 การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วต้องจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจาก 30 บาท จ่ายเพิ่ม (เพื่อเป็นค่ายา ค่า รักษาพยาบาล ค่าบริจาค เป็น ต้น) ไม่ได้จ่ายเพิ่ม ทั่วประเทศ กลาง กทม. เหนือ ต.อ.น. ใต้ ภาค ร้อยละ

11 ความพึงพอใจของประชาชนใน การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่พอใจ พอใจ ทั่วประเทศ กลาง กทม. เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ร้อยละ

12 ความพึงพอใจต่อการบริการของสถานพยาบาล ในเรื่องต่างๆ เมื่อใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า การดูแลเอาใจใส่ ของเจ้าหน้าที่ การตรวจรักษาของ แพทย์/พยาบาล อุปกรณ์ทาง การแพทย์ คุณภาพยา ร้อยละ เรื่อง พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

13 คุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของประชาชน เมื่อเทียบกับก่อนมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั่วประเทศ กลาง กทม.เหนือ ต.อ.น. ใต้ ภาค ร้อยละ ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง ไม่แสดง ความคิดเห็น

14 ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับ จากการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่าเทียมกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาลอื่นๆ ไม่เชื่อมั่น เชื่อมั่น ทั่วประเทศกทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ร้อยละ

15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้บริการได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรเท่านั้น ร้อยละ ทั่วประเทศ เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค กลาง กทม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

16 การยกเว้นให้แรงงานย้ายถิ่นสามารถเลือก สถานพยาบาลใกล้ที่ทำงาน/ที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ไม่แสดง ไม่ควร ควร ความคิดเห็น ภาค ร้อยละ

17 ทั่วประเทศกลางกทม.เหนือต.อ.น. ใต้ ได้ผลมาก ได้ผลปานกลาง ได้ผลม้อย ร้อยละ ภาค ผลการดำเนินงานของสถานพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ได้ผล

18 ความต้องการให้รัฐดำเนินการ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป ทั่วประเทศกลางกทม.เหนือต.อ.น. ใต้ ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่แสดง ความคิดเห็น ร้อยละ ภาค

19 แนวทางการปรับปรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( 30 บาท รักษาทุกโรค ) ร้อยละ รวม ควรปรับปรุง 1/ ไม่ควรปรับปรุง ควรเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศ สถานพยาบาลควรมีมาตรฐานการรักษาพยาบาล ยาควรมีคุณภาพ หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 17.9 ควรเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.5 อื่นๆ 1.2 ไม่แสดงความคิดเห็น 0.9 และบริการมากกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google