งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ. สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ. สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

3 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานสาขาวิชา อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

4 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ และไซเบอร์ ประธานสาขาวิชา อาจารย์จารุต บุศราทิจ

5 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ และไซเบอร์ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร. ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

6 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

7 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ประธานสาขาวิชา อาจารย์กายทิพย์ โอชะกะ

8 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 312

9 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 313

10 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 314

11 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 315


ดาวน์โหลด ppt คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ. สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google