งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2546) ภาควิชาที่ร่วม รับผิดชอบหลักสูตร Anatomy Biochemistry Parasitology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2546) ภาควิชาที่ร่วม รับผิดชอบหลักสูตร Anatomy Biochemistry Parasitology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2546) ภาควิชาที่ร่วม รับผิดชอบหลักสูตร Anatomy Biochemistry Parasitology Pathology Pharmacology Physiology Laboratory Medicine สนใจสมัครติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ. พระราม 4 โทร. 02-256-4475 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

2 วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี ประสบการณ์การวิจัย และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี อณูชีววิทยา และพันธุศาสตร์ ประสาทศาสตร์ ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา 1. มีความหลากหลายของศาสตร์ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้ฐานการ รับนิสิตกว้าง 2. สามารถบูรณาการศาสตร์หลายสาขา ในการทำวิจัยของนิสิต 3. สามารถวิจัยเจาะลึกเข้าไปในแต่ละ แขนงของวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 8 แขนง 4. เตรียมอาจารย์สำหรับสอนวิชา Basic Medical Sciences จุดเด่นของหลักสูตร

3 จุดเด่นของหลักสูตร 5. เป็นหลักสูตรที่สามารถ recruit อาจารย์ทั้งคณะ เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทำให้เกิดงานวิจัยแบบ Basic ร่วมกับ Clinical 6. ผลงานวิทยานิพนธ์สามารถลงตีพิมพ์ได้เป็น จำนวนมาก โอกาส 1. มีอาจารย์แพทย์ที่จบ Ph.D. ทั้งระดับ Clinic และ Preclinic จำนวนมาก ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตร 2. มี Central lab ที่มีอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยอยู่รวมกัน ( อปร 9,10) 3. คณะแพทยศาสตร์ มี RU ถึง 12 หน่วย และมี CE 1 หน่วย 4. มีทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและนอกสถาบัน จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

4 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่นิสิตใช้ในการศึกษา จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาและจำนวนผลงานวิทยานิพนธ์ที่รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Pub med ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2550) Pub med ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2550) ร้อยละของสัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อจำนวนนิสิตที่จบการศึกษา ผลสำเร็จของหลักสูตร

5

6


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2546) ภาควิชาที่ร่วม รับผิดชอบหลักสูตร Anatomy Biochemistry Parasitology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google