งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) ภาควิชาที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร Anatomy • Biochemistry Parasitology • Pathology Pharmacology • Physiology Laboratory Medicine สนใจสมัครติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 โทร ระหว่างเวลา – น.

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การวิจัย และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ประสาทศาสตร์ ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา จุดเด่นของหลักสูตร 1. มีความหลากหลายของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้ฐานการรับนิสิตกว้าง 2. สามารถบูรณาการศาสตร์หลายสาขาในการทำวิจัยของนิสิต 3. สามารถวิจัยเจาะลึกเข้าไปในแต่ละแขนงของวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 8 แขนง 4. เตรียมอาจารย์สำหรับสอนวิชา Basic Medical Sciences

3 โอกาส จุดเด่นของหลักสูตร
5. เป็นหลักสูตรที่สามารถ recruit อาจารย์ทั้งคณะเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทำให้เกิดงานวิจัยแบบ Basic ร่วมกับ Clinical 6. ผลงานวิทยานิพนธ์สามารถลงตีพิมพ์ได้เป็นจำนวนมาก โอกาส 1. มีอาจารย์แพทย์ที่จบ Ph.D.ทั้งระดับ Clinic และ Preclinic จำนวนมาก ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตร 2. มี Central lab ที่มีอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยอยู่รวมกัน ( อปร 9,10) 3. คณะแพทยศาสตร์ มี RU ถึง 12 หน่วย และมี CE 1 หน่วย 4. มีทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและนอกสถาบันจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

4 ผลสำเร็จของหลักสูตร ร้อยละของสัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติต่อจำนวนนิสิตที่จบการศึกษา ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่นิสิตใช้ในการศึกษา จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาและจำนวนผลงานวิทยานิพนธ์ที่รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Pub med (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2550)

5

6


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google