งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 นิเวศวิทยาและ พฤติกรรม (Ecology & Behaviour) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 นิเวศวิทยาและ พฤติกรรม (Ecology & Behaviour) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 นิเวศวิทยาและ พฤติกรรม (Ecology & Behaviour) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี

2 Gajaseni, 20012 คำจำกัดความ นิเวศวิทยา = วิทยาศาสตร์ที่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3 Gajaseni, 20013 ขอบเขตของ นิเวศวิทยา นิเวศวิท ยา สรีรวิทยา วิวัฒนาก าร พันธุ์ ศาสตร์ พฤติกรร ม

4 Gajaseni, 20014 ลำดับขั้นของธรรมชาติ ภายใต้จักรวาลซึ่งไม่มี ขอบเขตจำกัดนั้นมี องค์ประกอบเป็นกาแลคซี่ มากมาย ซึ่งในแต่ละกาแลค ซี่จะมีระบบสุริยะและดาว เคราะห์เป็นองค์ประกอบ หนึ่งในนั้นคือ กาแลคซี่ทาง ช้างเผือก โดย โลก เป็นดาว เคราะห์ดวงหนึ่งในระบบ สุริยะของกาแลคซี่นี้

5 Gajaseni, 20015

6 6 สิ่งมีชีวิตใน ธรรมชาติ ดำรงอยู่ได้ อย่างไร

7 Gajaseni, 20017 คำถามทางนิเวศวิทยา 1. ระดับสิ่งมีชีวิต 1.1 สิ่งมีชีวิตปรับพฤติกรรม ลักษณะทางสรีระ, สัณฐาน ให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมอย่างไร 1.2 การกระจายของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร และถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด 2. ระดับประชากร 2.1 ปัจจัยใดที่มีผลต่อขนาดและองค์ประกอบ ของประชากร 3. ระดับสังคมชีวิต 3.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมชีวิตมี ผลต่อโครงสร้างและการ จัดการองค์กรของสังคม ชีวิตนั้น ๆ อย่างไร 4. ระดับระบบนิเวศ 4.1 การถ่ายเทของสสารและพลังงานในระบบ นิเวศเกิดขึ้นได้อย่างไรและปัจจัยอะไรที่ทำหน้าที่ ควบคุม

8 Gajaseni, 20018 สิ่งมีชีวิ ต ประชา กร สังคม ชีวิต ระบบ นิเวศ โลก

9 Gajaseni, 20019 ทำไมสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้อง สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รูป

10 Gajaseni, 200110 หน่วยทางชีววิทยา ระบบ ชีวิตที่ปรากฎ ยีนส์ เซลล์ อวัยวะ สิ่งมีชีวิต ประชากร กลุ่ม ประชากร ระบบยีนส์ ระบบ เซลล์ ระบบ อวัยวะ ระบบ สิ่งมีชีวิต ระบบ ประชากร ระบบนิ เวศ ระบบนิเวศ โลก ( Ecospher e ) + สสา ร, พลัง งาน

11 Gajaseni, 200111 ระบบชีวิต : Biosystem คือ ระบบที่เกิดจากการที่ หน่วยทางชีววิทยาในแต่ละ ระดับเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ องค์ประกอบต่างๆ ใน สภาพแวดล้อม แล้วเกิดการจัด องค์กรที่มีรูปแบบเฉพาะเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันซึ่ง ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ และ ขณะเดียวกัน ระบบนั้นจะทำ หน้าที่เป็นระบบย่อยของระบบ ที่ใหญ่กว่า

12 Gajaseni, 200112 ระบบ สิ่งมีชีวิต ระบบ ประชากร ระบบ นิเวศ ระบบ นิเวศโลก


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 นิเวศวิทยาและ พฤติกรรม (Ecology & Behaviour) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google