งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเวศวิทยาและพฤติกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี
(Ecology & Behaviour) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี Gajaseni, 2001

2 คำจำกัดความ นิเวศวิทยา = วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Gajaseni, 2001

3 ขอบเขตของนิเวศวิทยา นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์ศาสตร์ พฤติกรรม
วิวัฒนาการ Gajaseni, 2001

4 ลำดับขั้นของธรรมชาติ
ภายใต้จักรวาลซึ่งไม่มีขอบเขตจำกัดนั้นมีองค์ประกอบเป็นกาแลคซี่มากมาย ซึ่งในแต่ละกาแลคซี่จะมีระบบสุริยะและดาวเคราะห์เป็นองค์ประกอบ หนึ่งในนั้นคือ กาแลคซี่ทางช้างเผือก โดย โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะของกาแลคซี่นี้ Gajaseni, 2001

5 Gajaseni, 2001

6 สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ดำรงอยู่ได้อย่างไร
Gajaseni, 2001

7 คำถามทางนิเวศวิทยา 1. ระดับสิ่งมีชีวิต
1.1 สิ่งมีชีวิตปรับพฤติกรรม ลักษณะทางสรีระ, สัณฐาน ให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างไร 1.2 การกระจายของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด 2. ระดับประชากร 2.1 ปัจจัยใดที่มีผลต่อขนาดและองค์ประกอบของประชากร 3. ระดับสังคมชีวิต 3.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมชีวิตมีผลต่อโครงสร้างและการ จัดการองค์กรของสังคมชีวิตนั้น ๆ อย่างไร 4. ระดับระบบนิเวศ 4.1 การถ่ายเทของสสารและพลังงานในระบบนิเวศเกิดขึ้นได้อย่างไรและปัจจัยอะไรที่ทำหน้าที่ควบคุม Gajaseni, 2001

8 โลก ระบบนิเวศ สังคมชีวิต ประชากร สิ่งมีชีวิต
Gajaseni, 2001

9 ทำไมสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
รูป Gajaseni, 2001

10 หน่วยทางชีววิทยา ระบบชีวิตที่ปรากฎ
หน่วยทางชีววิทยา ระบบชีวิตที่ปรากฎ ยีนส์ เซลล์ อวัยวะ สิ่งมีชีวิต ประชากร กลุ่มประชากร ระบบยีนส์ ระบบ เซลล์ ระบบ อวัยวะ ระบบ สิ่งมีชีวิต ระบบ ประชากร ระบบนิ เวศ ระบบนิเวศโลก ( Ecosphere ) + สสาร, พลังงาน Gajaseni, 2001

11 ระบบชีวิต: Biosystem คือ ระบบที่เกิดจากการที่หน่วยทางชีววิทยาในแต่ละระดับเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อม แล้วเกิดการจัดองค์กรที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยๆ และขณะเดียวกัน ระบบนั้นจะทำหน้าที่เป็นระบบย่อยของระบบที่ใหญ่กว่า Gajaseni, 2001

12 ระบบสิ่งมีชีวิต ระบบประชากร ระบบนิเวศ ระบบนิเวศโลก Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt นิเวศวิทยาและพฤติกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google