งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราความคงทนในการจำ จด + ฟัง จด ฟัง 100% 85 65 20 72 10 70 3 ชม. ผ่านไป 3 วันผ่านไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราความคงทนในการจำ จด + ฟัง จด ฟัง 100% 85 65 20 72 10 70 3 ชม. ผ่านไป 3 วันผ่านไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราความคงทนในการจำ จด + ฟัง จด ฟัง 100% ชม. ผ่านไป 3 วันผ่านไป

2

3 วิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น (Elementary to Polymer Science) โดย ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ SC , 4203

4 เอกสารอ้างอิง 1.Sperling, L.H., Introduction to Physical Polymer Science: 2nd Ed., John Wiley & Sons, Billmeyer, F.W. Jr., Textbook of Polymer Science: 3rd Ed., John Wiley & Sons, Cowie, J.M.G., Polymers: Chemistry & Physics of Modern materials: 2nd Ed., Blackie Academic & Professional, Allcock H.R. and Lampe F.W., Contemporary Polymer Chemistry: 2nd Ed., Prentice Hall, ปรีชา พหลเทพ, วิชา CH 462 โพลีเมอร์ (High Polymers) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์ครั้งที่ 10, 2546

5 เนื้อหา Physical Property of Polymer 1. โครงสร้างและสมบัติพื้นฐาน 2. ผลึก 3. น้ำหนักโมเลกุล 4. สมบัติทางความร้อน 5. สมบัติเชิงกล 6. สมบัติการหยุ่นหนืด 7. สมบัติของพอลิเมอร์ในทางการค้า 8. การวิเคราะห์และการทดสอบพอลิ เมอร์


ดาวน์โหลด ppt อัตราความคงทนในการจำ จด + ฟัง จด ฟัง 100% 85 65 20 72 10 70 3 ชม. ผ่านไป 3 วันผ่านไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google