งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 39 วันที่ : 6 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 39 วันที่ : 6 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 39 วันที่ : 6 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย กรุงเทพ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร

2 เรื่อง : อบรมโปรแกรม Lync วันที่ : 8 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 15-406 ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 อ. ผอบ พลเมืองอ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์

3 อ. สุนัน คงธงชัย เรื่อง : อบรมโครงการ Landmark Forum หลักสูตร Communication วันที่ : 27 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 อ. เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ. ปริพล ทับทิมทอง อ. ผอบ พลเมืองอ. พัชรี แก้วเกตุ อ. จันทิมา คุ้มปลีอ. ธิดาใจ จันทนามศรีอ. ศักย์ศรณ์ วิเชียรเกษมอ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน อ. ชิณวรชัย ฐานิต สรณ์ อ. โชคชัย แสงมง คง อ. อาทิตย์ ทองนัน ชัย

4 เรื่อง : การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ : 16 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ อาคาร วสท. ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 อ. โชคชัย แสง มงคล

5 เรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอม ระเหย วันที่ : 22-23 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้จัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 อ. สุนัน คง ธงชัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 39 วันที่ : 6 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google