งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไป เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ ผู้รับผลงาน ความต้องการสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด และ ตำราเรียน สำหรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น การสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไป เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ ผู้รับผลงาน ความต้องการสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด และ ตำราเรียน สำหรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น การสั่งซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไป เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ ผู้รับผลงาน ความต้องการสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด และ ตำราเรียน สำหรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น การสั่งซื้อ และการจัดส่งมีความล่าช้า

4 วิธีการเลือกปัญหา มาเพื่อทำโครงการ พัฒนาคุณภาพ เป็นการพิจารณาลำดับความสำคัญ การ สะท้อนความถี่ และผลกระทบต่อ กระบวนการหลักหรือผู้รับผลงาน ที่มีการ ใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบ พิจารณาอย่างชัดเจน 1. การโอนสินค้าระหว่างสาขามี ความล่าช้า 2. ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน เอกสารจัดส่งมีความล่าช้า 3. รถ หรือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การจัดส่ง 1. การโอนสินค้าระหว่างสาขามี ความล่าช้า 2. ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน เอกสารจัดส่งมีความล่าช้า 3. รถ หรือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การจัดส่ง

5 แนวคิดเพื่อการ พิจารณา การทำงาน เป็นทีม ต้องประสานงาน วางแผนหรือ ทำงานร่วมกัน แผนกข้างเคียง เพื่อปรับแผนการ ทำงาน 1. เอกสารในการจัดส่งไม่ต้องส่งไป ส่วนกลาง สาขาสามารถ ดำเนินการได้เองภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ เกิน 1 ชั่วโมง 2. มีรถประจำสาขา ดำเนินการ จัดส่งได้เอง โดยมีทีมธุรการเป็นผู้ ประสาน

6 วิธีการ ดำเนินงาน การเลือกตัวชี้วัด และเป้าหมายของ ผลลัพธ์ 1. จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด 2. สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลาได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. สามารถวัดผลได้จากเอกสารการจัดส่ง ที่ได้รับกลับมาจากลูกค้า มีการสรุปทุกสิ้นวัน สำหรับสินค้าที่จัดส่งได้ ภายในวัน 1. จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด 2. สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลาได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. สามารถวัดผลได้จากเอกสารการจัดส่ง ที่ได้รับกลับมาจากลูกค้า มีการสรุปทุกสิ้นวัน สำหรับสินค้าที่จัดส่งได้ ภายในวัน

7 วิธีการ ดำเนินงาน วิธีการดำเนิน โครงการ มีการนำหลัก P-D-C-A มาใช้ PLAN : วางแผนการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม DO : สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ CHECK: สามารถตรวจสอบ และประเมินผลใน แต่ละวันได้ มีการนำหลัก P-D-C-A มาใช้ PLAN : วางแผนการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม DO : สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ CHECK: สามารถตรวจสอบ และประเมินผลใน แต่ละวันได้ 1. การทำป้ายควบคุมการจัดส่งสินค้าใน แต่ละวัน กี่งาน / วัน 2. สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลา ในการจัดส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ไม่มีค้าง ณ สิ้นวันทำการ 1. การทำป้ายควบคุมการจัดส่งสินค้าใน แต่ละวัน กี่งาน / วัน 2. สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลา ในการจัดส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ไม่มีค้าง ณ สิ้นวันทำการ

8 ตัวอย่างป้ายการ ควบคุมการจัดส่ง

9 ตัวอย่างตารางงานจัดส่งสาขาพระ เกี้ยว ในกรุงเทพฯ วัน / เดือน / ปี สถานที่จำนวน รายการ จำนว นเล่ม จำนวน กล่อง / มัด เลขที่ เอกสาร มูลค่ า 22/9/25 54 คุณอังคณา กล่อง , /9/25 54 คุณอังคณา กล่อง , /9/25 54 คุณอังคณา กล่อง , /9/25 54 บ. พัฒนาวิเชษฐ์ กล่อง , /9/25 54 คุณพรรณพิชชา ม. ราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 เอกสาร อย่างเดียว ,

10 ตัวอย่างตารางงานจัดส่งสาขาพระ เกี้ยว ในจุฬาฯ วัน / เดือน / ปี สถานที่จำนวน รายการ จำนวน เล่ม จำนวน กล่อง / มัด เลขที่ เอกสาร มูลค่ า 22/9/ 2554 ภาควิชาเคมี จุฬาฯ กล่อง / 1 มัด , /9/ 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่อง , /9/ 2554 คุณอัพวัน วิทยาลัยสภากาชาดไทย 13 1 ถุง , /9/ 2554 ห้องสมุดคณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี 15 1 ถุง หมายเหตุ... สามารถจัดส่งได้ครบ ทุกรายการ

11 รูปแบบวิธีการ จัดส่ง จักรยา น มอเตอ ร์ไซด์ รถตู้

12 BeforeAfter  การโอนสินค้าระหว่างสาขา มีความล่าช้าใช้เวลา 1-2 วัน  การโอนสินค้าระหว่างสาขา มีความล่าช้าใช้เวลา 1-2 วัน  เอกสารการส่ง / ดำเนินการ ต้องส่งไปยังส่วนกลาง ใช้เวลา 1-2 วัน  เอกสารการส่ง / ดำเนินการ ต้องส่งไปยังส่วนกลาง ใช้เวลา 1-2 วัน  รถ / บุคคล ไม่เพียงพอกับการ จัดส่งให้ลูกค้า  พนักงานวิ่งโอนด่วน ภายใน 15 นาที  เอกสารจัดส่งไม่ต้องส่งไป ส่วนกลาง / สาขาดำเนินการ จัดส่งได้เลย ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน  มีรถประจำสาขา ดำเนินการ จัดส่ง ได้วันต่อวัน ร่วมกับทีม ธุรการ

13 รับการสั่งซื้อ / จัด หนังสือ / ทำเอกสาร ตรวจออก / บรรจุ สินค้าส่งถึงมือลูกค้า

14 ผลลัพธ์ของ การพัฒนา  จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน  ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด  สาขาได้บริหารจัดสรรงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไป เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ ผู้รับผลงาน ความต้องการสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด และ ตำราเรียน สำหรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น การสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google