งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่น อากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ • ภาพรวมของโครงการ • แผนงานที่ได้ ดำเนินการแล้ว • แผนงานที่จะ ดำเนินการต่อไป • สรุป 2

3 ภาพรวมของโครงการ 3

4 แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว 4 • ออกแบบ User Interface • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Phase 1 • ทดลองการจัดทำตารางสอน โดย ใช้ข้อมูลการเรียนการสอนของปี การศึกษา 2552 • ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

5 อัลกอริทึมที่ใช้ในการจัด ตารางเวลา 5 [D][XXXXXXXX][D][XXXXXXXX] [D][XXXXXXXX] D แทนวันในสัปดาห์ X แทน ช่วงเวลา 10E00000030E000000 00001110000000000000000000 000000 0 E 0 0 0 0 0 0

6 ตัวอย่างโปรแกรม 6

7 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 7 • บางวิชาไม่สามารถจัดลงใน ฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ได้ ต้อง ปรับปรุงฐานข้อมูล • การตั้งค่าของ Server ของเครื่องที่ ใช้พัฒนาไม่ตรงกับค่าของ Server ที่ใช้รันโปรแกรม • ในแต่ละ Browser แสดงผล แตกต่างกัน • การดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด

8 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป 8 • พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ ตามความต้องการ • ปรับปรุง User Interface • ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับ ข้อมูลจริงของภาควิชา • แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุง ระบบให้เหมาะสม

9 สรุป 9 ส่วนที่ได้ดำเนินการ แล้ว ส่วนที่จะทำการ ดำเนินการต่อไป

10 Q&A Thank You 10


ดาวน์โหลด ppt COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google