งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chulalongkorn University 1 ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเกี่ยวข้อง กับนิสิตอย่างไร เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chulalongkorn University 1 ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเกี่ยวข้อง กับนิสิตอย่างไร เนณุภา สุภเวชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chulalongkorn University 1 ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเกี่ยวข้อง กับนิสิตอย่างไร เนณุภา สุภเวชย์

2 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ.ร.ก.พ.ร. สมศ. สกอ. CU-QA คณะอักษร คณะ xxx

3 Chulalongkorn University 3 254025452550 จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ? จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ? จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ? จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ? จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ? จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ? ตัวชี้วัด หรือ KPI

4 Chulalongkorn University ตัวชี้วัดที่นิสิตร่วมด้วยช่วยกันได้ การประเมินออนไลน์ (ประเมินการเรียนการสอน) การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้าน ต่างๆ แก่นิสิต นิสิตได้รางวัล กิจกรรมที่เข้าร่วม

5 Chulalongkorn University ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนิสิต 1. มีระบบให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  = งานอักษรชุมนุม และ ติดตาม power point นี้ได้ที่เว็บไซต์คณะฯ 2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม นักศึกษา  = กอ.ศ. 3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  ประเมินออนไลน์ ประเมินคุณภาพการบริการต่างๆ  ข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ โถงอาคารบรม โถงอาคารมหา วชิราวุธ ห้องสมุด ศูนย์คอมฯ หรือที่ Nenuphar.S@chula.ac.thNenuphar.S@chula.ac.th 4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ โครงการนักศึกษา  = กอ.ศ. 5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่งสถาบัน  = กอ.ศ. 6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการ และ ในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงาน ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6 Chulalongkorn University ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนิสิตที่สำเร็จ การศึกษาแล้ว ศิษย์เก่าได้รางวัล  ที่สำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี  ที่สำเร็จการศึกษานานกว่า 5 ปี การได้งานทำ/เรียนต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ หลัง สำเร็จการศึกษา เงินเดือนที่ได้รับ ความพึงพอใจของนายจ้าง

7 Chulalongkorn University กอ. ศ. ช่วยได้อย่างไร 7

8 Chulalongkorn University วัดผลสำเร็จของ กิจกรรม ก. อศ. ด้วย KPI 8

9 Chulalongkorn University KPI (Key Performance Index) KPI มิได้นำมาใช้แต่ในระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ที่จริงแล้ว KPI เป็นระบบบริหารระบบ หนึ่ง ใครที่ศึกษาเรื่อง การบริหาร หรือ MBA จะรู้ดี ว่าผู้บริหาร CEO Manager จะใช้ KPI หรือ Balance Scorecard อยู่ตลอด KPI เป็นระบบวัดผลงานและผลสำเร็จที่ใช้ในระบบ บริหารแทบทุกองค์กร อยากให้นิสิตก.อศ. ลองนำ KPI ไปใช้ดู 9

10 Chulalongkorn University ใช้ KPI ในกิจกรรมที่จัด อย่างไร List กิจกรรมที่จะจัด หลังจัดกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินกิจกรรม โดยเก็บข้อมูล  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย รวบรวมเก็บเป็นรายปี เพื่อให้เห็นพัฒนาการ แบบประเมิน จะ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป 10 255225532554 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ?

11 Chulalongkorn University หวังว่ามาตรฐานและ คุณภาพที่ทุกคนในคณะ พยายามพัฒนาและ รักษาไว้ จะทำให้นิสิต ดำเนินชีวิตในรั้ว “ อักษร จุฬาฯ ” อย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความรู้ คู่ คุณธรรม 11


ดาวน์โหลด ppt Chulalongkorn University 1 ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเกี่ยวข้อง กับนิสิตอย่างไร เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google