งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Charming Toilet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Charming Toilet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Charming Toilet
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณฐิติกานต์ ตันชนะวงศ์ คุณศิริลักษณ์ ประวีณวรกุล ที่ปรึกษา คุณภมร แช่มรักษา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1 คุณสุดจิต ไตรประคอง ผู้ตรวจการพยาบาล

2 หลักการและเหตุผล ปัจจัยการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยและญาติขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ความสะอาด สะดวก และการไม่มีกลิ่นของห้องน้ำ พื้นห้องน้ำแห้งเพื่อป้องกันการพลัด ตกล้ม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้สูงอายุ นำผลของ IPV มาปรับปรุงทำให้การตอบสนองล่าช้า

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความสุขสบายของผู้ป่วย/ญาติในการใช้ห้องน้ำ (สะอาด ไม่มีกลิ่น) เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ห้องน้ำ พื้นไม่เปียกผู้ป่วยไม่ลื่นล้ม 3. เพิ่มความพึงพอใจ/ลดความไม่พึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติ

4 วิธีดำเนินการ 1. สำรวจปัญหาและนำมาวิเคราะห์
2. ออกแบบการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วย/ญาติ

5 2.1.จัดทำบอร์ด หน้าห้องน้ำ ประกอบด้วย กล่อง 3 กล่อง

6 2.2.กล่องข้างล่าง ซ้าย ขวา ใส่แถบสี แสดงความคิดเห็น สีน้ำเงิน : สะอาด สีแดง : ไม่สะอาด

7 2.3.กล่องบนใส่ แถบสีที่ผู้ป่วย/ ญาติเลือก

8 2.4.อธิบายให้ ผู้ป่วย/ญาติ ทราบและ เข้าใจ

9

10 3.ทดลองใช้

11

12

13 4. สรุปผลแต่ละวัน โดยหัวหน้าเวร มาหยิบแถบสี ในกล่องเพื่อดูผล

14 5.นำผลแจ้งแม่บ้านรับทราบและพัฒนาปรับปรุง

15 ตัวชี้วัด 1. การลื่นล้ม จากพื้นห้องน้ำเป็น ศูนย์ 2
ตัวชี้วัด 1. การลื่นล้ม จากพื้นห้องน้ำเป็น ศูนย์ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำ

16 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วย/ญาติมีความพึงพอใจดูจาก IPV 2. ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสะอาดของห้องน้ำจาก IPV 3. สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย/ญาติ 4. สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานที่มีผู้ป่วยประเภทเดียวกันนำไปใช้

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Charming Toilet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google