งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop process management กติกา ข้อตกลง – การวิเคราะห์งาน เป้าหมายอยู่ที่งาน – ไม่มีการตำหนิผู้ใด – เปิดใจรับ หากมีข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop process management กติกา ข้อตกลง – การวิเคราะห์งาน เป้าหมายอยู่ที่งาน – ไม่มีการตำหนิผู้ใด – เปิดใจรับ หากมีข้อเสนอแนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop process management กติกา ข้อตกลง – การวิเคราะห์งาน เป้าหมายอยู่ที่งาน – ไม่มีการตำหนิผู้ใด – เปิดใจรับ หากมีข้อเสนอแนะ

2 พระราชปณิธานในพระบรม ราชชนก 12/07/572 “ ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ ”

3 ปัญหา : การตอบกลับ เอกสารผ่านระบบ E-doc ล่าช้ากว่า กำหนด หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

4 Inpu t Proce ss Outp ut 1. การส่งต่อ เอกสารผ่าน ระบบ E-doc 2. การติดตาม เรื่องหลังจาก เสนอสั่งการ ( เฉพาะ เอกสารที่มี กำหนด ส่งกลับ ) 1. การส่งต่อ เอกสารผ่าน ระบบ E-doc 2. การติดตาม เรื่องหลังจาก เสนอสั่งการ ( เฉพาะ เอกสารที่มี กำหนด ส่งกลับ ) ส่งเอกสาร ตอบกลับ หน่วยงาน ต้นเรื่อง ตาม กำหนดเวล า เอกสารเข้า E- doc ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้รับ / ส่งเอกสาร - ผู้สั่งการ คอมพิวเตอร์และ ระบบ Internet เอกสารเข้า E- doc ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้รับ / ส่งเอกสาร - ผู้สั่งการ คอมพิวเตอร์และ ระบบ Internet

5

6 Proc ess

7 Blueprint กระบวนการเดิม ลูกค้า = กองบริการการศึกษา สารบรรณคณะวิทย์ ระบบ E-DOC หน่วยประกันฯ กุสุมาหน่วยประกันฯ เจนวดีผช. วันดี เลขาฯผู้บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แต่ละ step ใช้เวลาเท่าไหร่ ? ระบุ Internal activity

8 1. ขาดการติดตามเรื่อง 2. เกิดความล่าช้าใน การนำส่งเอกสารแต่ ละลำดับ - การรับหนังสือ - การเสนอสั่งการ - สั่งการ - การส่งต่อ 1. ขาดการติดตามเรื่อง 2. เกิดความล่าช้าใน การนำส่งเอกสารแต่ ละลำดับ - การรับหนังสือ - การเสนอสั่งการ - สั่งการ - การส่งต่อ 1. ผู้บริหาร / หน่วยงาน / ภาควิชา รับเรื่องล่าช้า 2. ผู้รับเรื่องไม่ได้ ดำเนินการตามที่แจ้ง ในหนังสือ 3. ผู้รับเรื่องไม่ได้ติดตาม เรื่อง 4. ผู้รับเรื่อง ไม่ได้ส่งกลับ ให้หน่วยประกัน คุณภาพ 5. ผู้เสนอเรื่องให้ ผู้บริหาร และผู้บริหาร ไม่เข้าใจคำสั่งบน ระบบ e-doc ( บาง คำสั่งตอบกลับได้ แต่ บางคำสั่งตอบกลับ ไม่ได้ ) 1. ผู้บริหาร / หน่วยงาน / ภาควิชา รับเรื่องล่าช้า 2. ผู้รับเรื่องไม่ได้ ดำเนินการตามที่แจ้ง ในหนังสือ 3. ผู้รับเรื่องไม่ได้ติดตาม เรื่อง 4. ผู้รับเรื่อง ไม่ได้ส่งกลับ ให้หน่วยประกัน คุณภาพ 5. ผู้เสนอเรื่องให้ ผู้บริหาร และผู้บริหาร ไม่เข้าใจคำสั่งบน ระบบ e-doc ( บาง คำสั่งตอบกลับได้ แต่ บางคำสั่งตอบกลับ ไม่ได้ )

9 Blueprint กระบวนการใหม่ ช่วยกัน คิด ?? ลูกค้า = กองบริการการศึกษา สารบรรณคณะวิทย์ ระบบ E-DOC หน่วยประกันฯ กุสุมาหน่วยประกันฯ เจนวดีผช. วันดี เลขาฯผู้บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แต่ละ step ใช้เวลาเท่าไหร่ ? ระบุ

10 ภายในหน่วยประกันคุณภาพ 1. กำหนดเวลาเปิด check e-doc อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง (9.00,13.30, 16.00 น.) ( ถ้ากำหนดให้มี e-mail แจ้งผู้รับเอกสารของหน่วยงานเมื่อสาร บรรณส่งมา จะดีมาก ) 2. จัดทำ slip ติดตามเรื่อง โดยแนบกับเอกสารต้นเรื่อง และวางในตะกร้า “ กำลังดำเนินการ ” 3. เมื่อมีการส่งต่อที่ต้องการการตอบรับ ให้ตรวจสอบ เส้นทางเอกสาร ว่าหน่วยงาน / เลขาผู้บริหารเปิดอ่าน เอกสารหรือไม่ 4. กำหนดวันตามเรื่อง ก่อนถึงวันที่กำหนดส่งเรื่อง อย่าง น้อย 3 วัน 5. เมื่อถึงกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับคำตอบให้ใช้วิธี โทรศัพท์ตามที่หน่วยงาน / ภาควิชา 6. ใช้ตัวช่วยเตือน คือ google calendar ภายในหน่วยประกันคุณภาพ 1. กำหนดเวลาเปิด check e-doc อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง (9.00,13.30, 16.00 น.) ( ถ้ากำหนดให้มี e-mail แจ้งผู้รับเอกสารของหน่วยงานเมื่อสาร บรรณส่งมา จะดีมาก ) 2. จัดทำ slip ติดตามเรื่อง โดยแนบกับเอกสารต้นเรื่อง และวางในตะกร้า “ กำลังดำเนินการ ” 3. เมื่อมีการส่งต่อที่ต้องการการตอบรับ ให้ตรวจสอบ เส้นทางเอกสาร ว่าหน่วยงาน / เลขาผู้บริหารเปิดอ่าน เอกสารหรือไม่ 4. กำหนดวันตามเรื่อง ก่อนถึงวันที่กำหนดส่งเรื่อง อย่าง น้อย 3 วัน 5. เมื่อถึงกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับคำตอบให้ใช้วิธี โทรศัพท์ตามที่หน่วยงาน / ภาควิชา 6. ใช้ตัวช่วยเตือน คือ google calendar

11 ระดับคณะ 1. ทบทวน flow การรับ - ส่งเอกสารในคณะฯ ปรับให้ง่าย ลดขั้นตอน และตกลงในแนวปฏิบัติร่วมกัน 2. อบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมด 3. หาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบส่งไปยังผู้ออกแบบ โปรแกรมทราบ - ดำเนินการ ระดับคณะ 1. ทบทวน flow การรับ - ส่งเอกสารในคณะฯ ปรับให้ง่าย ลดขั้นตอน และตกลงในแนวปฏิบัติร่วมกัน 2. อบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมด 3. หาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบส่งไปยังผู้ออกแบบ โปรแกรมทราบ - ดำเนินการ

12 มีนาคม – สิงหาคม 2554 ปฏิบัติตามแนวทางใหม่อย่างเคร่งครัด กันยายน 2554 ประเมินผลการดำเนินงาน - จำนวนเรื่องที่ดำเนินงานไม่ตามกำหนดเวลา - ใช้วิธีเดิม / หาวิธีใหม่ เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)

13 ? กระบวนการหรือขั้นตอนที่มีอยู่ ซับซ้อนหรือไม่ ใช้เวลามากหรือไม่ จะ ทำอย่างไรให้ง่าย และเร็วกว่านี้ ? 1. ลดขั้นตอน 2. ลดแรงงานคน 3. ลดเวลาดำเนินการ 4. ลด ( ประหยัด ) งบประมาณ เป้าหมาย

14 Blueprint กระบวนการใหม่ ช่วยกัน คิด ?? ลูกค้า = กองบริการการศึกษา สารบรรณคณะวิทย์ ระบบ E-DOC หน่วยประกันฯ กุสุมาหน่วยประกันฯ เจนวดีผช. วันดี เลขาฯผู้บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แต่ละ step ใช้เวลาเท่าไหร่ ? ระบุ

15 Proc ess

16 Workshop สำหรับกลุ่ม ระบุปัญหาที่เกิด วิเคราะห์กระบวนการที่เป็นสาเหตุ ทำ flowchart ระบุขั้นตอนการทำงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ( ระบุคน ที่ทำหน้าที่แทน ) ทำ Blueprint ของกระบวนการ และระบุ contact point ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบุเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอน ใช้หลัก ADLI ในการจัดทำกระบวนการ

17


ดาวน์โหลด ppt Workshop process management กติกา ข้อตกลง – การวิเคราะห์งาน เป้าหมายอยู่ที่งาน – ไม่มีการตำหนิผู้ใด – เปิดใจรับ หากมีข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google