งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์

2 ขนส่งยุคใหม่ ก้าว ไกลกว่าเดิม ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น " ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้ง ประเทศไทย " ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยง ตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไร สูงสุด ดังนั้น ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ จึงอยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการ ของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มี คุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ )

3 ผู้ร่วมจัดทำโครงการ

4 ปัญหา และ สาเหตุของปัญหา ปัญหาสินค้าส่งถึงลูกค้าไม่ทันตามกำหนดเวลาสาเหตุหลักของปัญหา - พื้นที่วางสินค้าไม่เพียงพอ - ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปริมาณสินค้ามาพร้อมกันจากหลากหลายแผนก

5

6

7

8

9 ผลจากการเก็บข้อมูล สรุปดังนี้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราส่งมอบสินค้าภายใน 1 วัน ( เขตกรุงเทพๆ ) มากกว่า 95% ของปริมาณสินค้าที่ส่งออกในแต่ละเดือน อัตราส่งมอบสินค้าภายใน 3 วัน ( ต่างจังหวัด ) มากกว่า 95% ของปริมาณสินค้าที่ส่งออกในแต่ละเดือน หมายเหตุ - กทม. เป็นข้อมูลการส่งสินค้า ประจำเดือน กค.- กย. 54 ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบรายงานจากใบจ่ายงานประจำวัน - ตจว. เป็นข้อมูลการส่งสินค้า ประจำเดือน กค.- กย. 54 ซึ่ง เก็บข้อมูลจากใบส่งสินค้า เดือน กทม. ตจว. จำนวน ( ราย ) ผลสำเร็จตาม ตัวชี้วัด ( ราย ) คิดเป็นจำนวน ( ราย ) ผลสำเร็จตาม ตัวชี้วัด ( ราย ) คิดเป็น กค. 1599154596.62 %88976786.27% สค. 1450141997.86 %103485080.64 % กย. 1635157696.39 %70664891.78 %

10 เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า การกระจายสินค้า ลูกค้าต่างจังหวัด ลูกค้าทั่วไป เครือข่าย สาขา ส่งคืน

11 การตรวจสอบสถานะ สินค้า การตรวจสอบสถานะ สินค้า

12 ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ วิ่งโอนสินค้า ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ วิ่งโอนสินค้า

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google