งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาสยามสแควร์

2 ขนส่งยุคใหม่ ก้าวไกลกว่าเดิม
หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น"ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด ดังนั้น ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ จึงอยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง

3 ผู้ร่วมจัดทำโครงการ แผนกคลังสินค้า สาขาสยามสแควร์
แผนกบริการตำราและห้องสมุด สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังสินค้า สาขาสยามสแควร์ แผนกธุรการ สาขาสยามสแควร์ หน่วยงานจัดส่ง

4 ปัญหา และ สาเหตุของปัญหา
สินค้าส่งถึงลูกค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา สาเหตุหลักของปัญหา พื้นที่วางสินค้าไม่เพียงพอ ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปริมาณสินค้ามาพร้อมกันจากหลากหลายแผนก

5

6

7

8

9 ผลจากการเก็บข้อมูล สรุปดังนี้
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราส่งมอบสินค้าภายใน 1 วัน(เขตกรุงเทพๆ) มากกว่า 95% ของปริมาณสินค้าที่ส่งออกในแต่ละเดือน อัตราส่งมอบสินค้าภายใน 3 วัน(ต่างจังหวัด) มากกว่า 95% ของปริมาณสินค้าที่ส่งออกในแต่ละเดือน เดือน กทม. ตจว. จำนวน (ราย) ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด (ราย) คิดเป็น กค. 1599 1545 96.62 % 889 767 86.27% สค. 1450 1419 97.86 % 1034 850 80.64 % กย. 1635 1576 96.39 % 706 648 91.78 % หมายเหตุ - กทม. เป็นข้อมูลการส่งสินค้า ประจำเดือน กค.-กย. 54 ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบรายงานจากใบจ่ายงานประจำวัน ตจว. เป็นข้อมูลการส่งสินค้า ประจำเดือน กค.-กย. 54 ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบส่งสินค้า

10 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า • การกระจายสินค้า ลูกค้าต่างจังหวัด
เดิม สาขา ส่งคืน ใหม่ ลูกค้าทั่วไป เครือข่าย

11 • การตรวจสอบสถานะ สินค้า
เดิม Outsource ใหม่

12 • ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการวิ่งโอนสินค้า
ปี '55 ปี '54 Outsource ค่ะ

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google