งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แผนกออกแบบ. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน แผนก ออกแบบ ชื่อโครงการ : ส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทันเวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แผนกออกแบบ. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน แผนก ออกแบบ ชื่อโครงการ : ส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทันเวลาที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แผนกออกแบบ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน แผนก ออกแบบ ชื่อโครงการ : ส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทันเวลาที่กำหนด ชื่อกลุ่ม : แผนกออกแบบ ประธานกลุ่ม : คุณดนัย ธรรมจารุวัฒน์

3 จากปัญหาการส่งมอบงานพิมพ์ ให้กับผู้รับบริการไม่ทันกำหนด ทาง กลุ่มแผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่ง จุฬาฯ จึงได้กำหนดหัวข้อกิจกรรม โครงการ “ ส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ให้ทันเวลาที่กำหนด ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ พิมพ์ สามารถส่งงานพิมพ์ให้ผู้รับบริการ ได้ทันตามเวลาที่กำหนดมากขึ้น สร้างความพึงพอใจ และความ ประทับใจให้กับผู้รับบริการ ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ

4 ออกแบบ / จัดหน้า ปริ้นต์ปรู๊ฟ จัดการไฟล์ งาน หน้าที่หลัก แผนกออกแบบ ออกแบบหนังสือ เล่ม, โบรชัวร์, โปสเตอร์, นามบัตร และอื่นๆ ออกแบบงาน 1 สี และหลายสี จัดหน้างาน 1 สี และหลายสี ปริ้นต์เลเซอร์ ส่ง ให้ผู้รับบริการ ตรวจเช็ค ปริ้นต์ดิจิทัลปรู๊ฟ ส่งให้ผู้รับบริการ ตรวจเช็ค และเป็น ตัวอย่างสีงาน พิมพ์ ตรวจเช็คไฟล์งาน ที่ผู้รับบริการทำมา เอง แก้ไขไฟล์งาน และแปลงไฟล์งาน ให้เหมาะสมกับ โปรแกรม กระบวนการแยกสี ของโรงพิมพ์

5 % การส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ ทันเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 95% เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

6

7 สาเหตุหลัก คือ  ข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าไม่ ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง  ตรวจเช็คไฟล์งานไม่ละเอียด  ขาดวัตถุดิบในการออกแบบ ผลจากการวิเคราะห์ผังก้างปลา

8 หัวข้อปัญหาที่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง มาจากสาเหตุต่างๆ เช่น 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับมาให้แต่ไม่ได้แนบไฟล์ Link เช่น รูปภาพ, กราฟฟิค, Logo, Fonts ที่ใช้ สร้างงานมาให้ 2. งานที่มีปูพื้นภาพ หรือสกรีน ไม่เผื่อพื้นที่ สำหรับตัดเจียนมาให้ 3. การสร้างหัวเรื่อง และเลขหน้าไม่สม่ำเสมอ เรียงเป็นแนวระดับเดียวกัน หรือชิดขอบตัด สำเร็จมากเกินไป 4. การแปลงไฟล์ PDF ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน สำหรับงานสิ่งพิมพ์ “ ข้อมูลต้นฉบับจากลูกค้าไม่ ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ”

9  ให้ความรู้ด้านสิ่งพิมพ์ : โดยจัดทำเอกสาร ประกอบการสัมมนาร่วมกับฝ่ายการตลาด ในโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านการพิมพ์ ให้กับผู้รับบริการ ใน หัวข้อสัมมนา เรื่อง “ การจัดเตรียมต้นฉบับงานพิมพ์ ด้วย Microsoft Office Step by Step”  จัดทำคู่มือมาตรฐาน : เกี่ยวกับการจัดทำไฟล์ สำหรับงานสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปแจกให้ผู้รับบริการ สำหรับใช้เป็นตัวอย่างและอ้างอิง  เพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการ : จัดทำไฟล์ Template และ นำ Fonts ภาษาไทย ที่ใช้ได้ทั่วไป โดยไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ Upload ไว้บน website ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ www.cuprint.chula.ac.th เพื่อให้ทางผู้รับบริการสามารถ Download นำไปใช้ จัดทำไฟล์ได้อย่างสะดวก สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

10 ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการ ปรับปรุงดำเนินการ  ก่อนปรับปรุง : ข้อมูลเดิม เดือนพฤษภาคม 2554 ทันกำหนด = 92.49%  หลังปรับปรุง : ยอดสรุปรวมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – กันยายน 2554 ทันกำหนด = 94.93% *** สรุปจากผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ค่อยๆ ดีขึ้น ตามลำดับ ผลลัพธ์การดำเนินการ

11 ข้อมูลสรุปรายเดือนตั้งแต่ พ. ค. 2554 – ก. ย. 2554

12 ทีมงาน : แผนกออกแบบ ที่ปรึกษากลุ่ม : คุณทองบ่อ ธรรมนิยม ประธานกลุ่ม : คุณดนัย ธรรมจารุวัฒน์ เลขานุการ : คุณคุณัญญา จงตระกูล สมาชิก : คุณวรดา นาคเกษมคุณภัทรพงศ์ แก้วไสลคุณ กาญจนา นรากร คุณสภา ร่วมยอดคุณกรแก้ว พูลเพิ่มคุณเพ็ญ สุดา ทับทิม คุณรังษินาฎ สุขสมัยคุณฐาวาณิชย์ ธงขาวคุณ อารยา อเนกสุรพจน์ คุณศิริมา สุวรรณพรมคุณนงนุช นกพัฒน์คุณ ธนวัฒน์ ณ สงขลา


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แผนกออกแบบ. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน แผนก ออกแบบ ชื่อโครงการ : ส่งไฟล์สั่งพิมพ์ให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทันเวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google