งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ
สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ.2554 ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หน้าที่หลัก เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทยแก่นิสิต คณาจารย์ บุคคล และหน่วยงานที่สนใจในเรื่องต่างๆ

3 ขุมวิชาของผู้รู้ ผู้เจริญ
ชื่อโครงการ ขุมวิชาของผู้รู้ ผู้เจริญ

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
ได้รับเอกสารไม่ต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ? พ.ศ.2440 พ.ศ.2546 พ.ศ.2554

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1.เป้าหมายของโครงการ - เพื่อให้ประชาคมจุฬาฯและผู้สนใจมีข้อมูลเอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อสามารถนำข้อมูลเอกสารที่ได้จากหอประวัติจุฬาฯไปอ้างอิงได้ - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอประวัติจุฬาฯ ให้แก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้สนใจ 2.ตัวชี้วัด - จำนวนเอกสาร ได้รับครบถ้วยตามเกณฑ์ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา)
ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ ขาดการวางแผน ไม่มีกรอบเวลา ได้รับเอกสารไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีภาระงานประจำ ไม่มีผู้รับผิดชอบ

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1) สำรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่มีอยู่ 2) ติดตามขอรับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับเอกสารที่ได้รับมาแล้วนำมาประเมินคุณค่า จัดระบบเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และลงรายการในฐานข้อมูลต่อไป 3) มีผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานและติดตามข้อมูล

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1) จำนวนเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 1.1) เอกสารที่ได้รับจากการร้องขอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อนำมาจัดระบบเอกสารได้จำนวนแฟ้มรวมทั้งสิ้น 334 แฟ้ม จำแนกได้ดังนี้ - เอกสารเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ จำนวน 183 แฟ้ม ได้แก่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม จำนวน แฟ้ม 100 ปีสมเด็จย่า จำนวน แฟ้ม พยุหยาตราชลมารค จำนวน แฟ้ม นิทรรศการ “พระก่อพระเกื้อหล้า” จำนวน แฟ้ม พิธีอธิการบดีปติประทานการ จำนวน แฟ้ม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน แฟ้ม เอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานของปูชนียบุคคล ในคณะต่าง ๆ จำนวน 151 แฟ้ม ได้แก่ ปูชนียบุคคล จำนวน 41 คน คณาจารย์ จำนวน 59 คน นิสิตเก่า จำนวน 51 คน

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ(ต่อ)
1.2) การนำเอกสารที่จัดระบบแล้ว ลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล Greenstone จำนวน 183 แฟ้ม 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น

10 The End


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google