งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หน้าที่หลัก เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติการ อุดมศึกษาไทยแก่นิสิต คณาจารย์ บุคคล และ หน่วยงานที่สนใจในเรื่องต่างๆ

3 ชื่อโครงการ ขุมวิชาของผู้รู้ ผู้ เจริญ

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ได้รับเอกสารไม่ต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. เป้าหมายของโครงการ - เพื่อให้ประชาคมจุฬาฯและผู้สนใจมีข้อมูล เอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อสามารถนำข้อมูลเอกสารที่ได้จากหอประวัติ จุฬาฯไปอ้างอิงได้ - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอประวัติจุฬาฯ ให้แก่ นิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้สนใจ 2. ตัวชี้วัด - จำนวนเอกสาร ได้รับครบถ้วยตามเกณฑ์ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ก้างปลา ) ได้รับ เอกสารไม่ ต่อเนื่อง ข้อมูลไม่ สมบูรณ์ ไม่ได้รับข้อมูลตอบ กลับ ไม่มีกรอบ เวลา ไม่มี ผู้รับผิดชอบ มีภาระงาน ประจำ ขาดการ วางแผน

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ 1) สำรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสารที่มีอยู่ 2) ติดตามขอรับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับเอกสารที่ได้รับ มาแล้วนำมาประเมินคุณค่า จัดระบบ เอกสาร จัดเก็บเอกสาร และลงรายการ ในฐานข้อมูลต่อไป 3) มีผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานและ ติดตามข้อมูล

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1) จำนวนเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับครบถ้วน ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1.1) เอกสารที่ได้รับจากการร้องขอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อนำมาจัดระบบเอกสารได้จำนวนแฟ้มรวม ทั้งสิ้น 334 แฟ้ม จำแนกได้ดังนี้ - เอกสารเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ จำนวน 183 แฟ้ม ได้แก่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 จำนวน 21 แฟ้ม 100 ปีสมเด็จย่า จำนวน 8 แฟ้ม พยุหยาตราชลมารค จำนวน 12 แฟ้ม นิทรรศการ “ พระก่อพระเกื้อหล้า ” จำนวน 34 แฟ้ม พิธีอธิการบดีปติประทานการ จำนวน 13 แฟ้ม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 97 แฟ้ม - เอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานของปูชนียบุคคล ในคณะต่าง ๆ จำนวน 151 แฟ้ม ได้แก่ ปูชนียบุคคล จำนวน 41 คน คณาจารย์ จำนวน 59 คน นิสิตเก่า จำนวน 51 คน

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ต่อ ) 1.2) การนำเอกสารที่จัดระบบแล้ว ลง รายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล Greenstone จำนวน 183 แฟ้ม 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น

10 The End


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google