งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม 2 นางศุภกัญญา บินทปัญญา เลขานุการ 3 นางพิณธรัฐ กิติดำรงสุข สมาชิก 4 น. ส. ขจีพรรธณ์ รัตนศรีสมภพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม 2 นางศุภกัญญา บินทปัญญา เลขานุการ 3 นางพิณธรัฐ กิติดำรงสุข สมาชิก 4 น. ส. ขจีพรรธณ์ รัตนศรีสมภพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม 2 นางศุภกัญญา บินทปัญญา เลขานุการ 3 นางพิณธรัฐ กิติดำรงสุข สมาชิก 4 น. ส. ขจีพรรธณ์ รัตนศรีสมภพ สมาชิก 5 นางกมลวรรณ ตุ้มอยู่ สมาชิก 6 นางฐิตารีย์ กวยเกิดผล สมาชิก 7 นางอัมภวัล แสงจันทร์ผ่อง สมาชิก

2 หัวข้อ ปัญหา ผู้ป่วยได้รับการตรวจล่าช้า เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยแพทย์ เดือน มิถุนายน 2553 เฉลี่ย 55 นาที

3 ลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจ รักษาจากแพทย์ ( เป้า หมาย < 30 นาที ) ลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจ รักษาจากแพทย์ ( เป้า หมาย < 30 นาที ) โครงการ

4 ผู้ป่วยรอทำการ ตรวจรักษาล่าช้า มาแล้วไม่มี แพทย์ ขาดการจัดสรรจำนวน แพทย์ให้สอดคล้องกับ เวลาที่ผู้ป่วยต้องการ ขาดการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จำนวนผู้ป่วย ที่มารับบริการตาม ช่วงเวลา ผู้ป่วยต้องการรับ บัตรคิวก่อนและ มารอรับการรักษา ไม่มีระบบการ นัดที่ดี โปรแกรม Hos OS ยังไม่ตอบสนองความ ต้องการที่จำเป็นของผู้ใช้ ระยะเวลาการรอ ตรวจนาน มีผู้ป่วยมารับบริการเป็น จำนวนมาก ขาดการจัดสรรและควบคุมเวลา ในการตรวจ จำนวนแพทย์ ออกตรวจน้อย ไม่สมดุลกับ จำนวนผู้ป่วย แพทย์ออก ตรวจช้า ลืม หรือ ติด ภาระกิจอื่น ไม่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ( กรณีนำรถมาเอง ) ขาดการแจ้งเตือน หรือ ประสานงาน เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และรอแฟ้มประวัติการ รักษาล่าช้า ระบบไม่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล กลางของมหาวิทยาลัย ในบางช่วงเวลา มีผู้มารับบริการ เป็นจำนวนมาก ไม่เข้าใจขั้นตอนการ รับบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ ไม่จัดเจน ไม่จูงใจ

5 กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข 1. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ ตามช่วงเวลา ( ข้อมูลปี 2553) ช่วงเวลามกราคมมิถุนายนตุลาคมธันวาคม 9.30 – 11.30 น. 809990718848 11.31 – 13.30 น. 450585410412 13.31 - 15.30 น. 798917967783

6 2. จัดระบบแจ้งเตือนแพทย์ออก ตรวจและประสานงานหา แพทย์ ออกตรวจแทนกรณีที่มีแพทย์ลา หยุด 3. ประชุมหารือกับแพทย์ในการ กำหนดระยะเวลาการตรวจผู้ป่วย กรณี ที่มีผู้รอรับบริการเป็น จำนวนมาก

7 4. หารือในหน่วยงานถึงความเป็นไปได้ในการ หาแพทย์ออกตรวจ ช่วงเวลาที่มี ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก - เพิ่มแพทย์ออกตรวจในช่วงเวลาเช้า 8.00 – 10.00 น. เริ่ม มกราคม 2554 - เพิ่มแพทย์ออกตรวจในช่วงเวลาเช้า 8.00 – 10.00 น. เริ่ม มกราคม 2554 - เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง เช่น - เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง เช่น อ. นพ. อัษฎาศ์ ลีฬหวนิสกุล ( โรค ไต ) อ. นพ. อัษฎาศ์ ลีฬหวนิสกุล ( โรค ไต ) ออกตรวจเพิ่มในวันศุกร์ เช้า 9.30 - 11.30 น. ออกตรวจเพิ่มในวันศุกร์ เช้า 9.30 - 11.30 น. รศ. นพ. วิวัฒน์ ก่อกิจ ( โรคผิวหนัง ) รศ. นพ. วิวัฒน์ ก่อกิจ ( โรคผิวหนัง ) ออกตรวจเพิ่มวันพฤหัสบดี บ่าย 13.30 - 15.30 น. ออกตรวจเพิ่มวันพฤหัสบดี บ่าย 13.30 - 15.30 น.

8 สรุปผลการแก้ไข เก็บระยะเวลารอคอยแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2554 จากผู้รับบริการตรวจรักษาด้านอายุรกรรม จำนวน 247 ราย ในช่วงเวลา 8.30 - 15.00 น. ระยะเวลารอคอยแพทย์เฉลี่ย 28 นาที


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม 2 นางศุภกัญญา บินทปัญญา เลขานุการ 3 นางพิณธรัฐ กิติดำรงสุข สมาชิก 4 น. ส. ขจีพรรธณ์ รัตนศรีสมภพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google