งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดทรัพย์สินสูญ หาย ในพื้นที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัย ( ฝั่งทิศตะวันออก ) กลุ่มพัฒนางานรุ่นที่ 7-10 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดทรัพย์สินสูญ หาย ในพื้นที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัย ( ฝั่งทิศตะวันออก ) กลุ่มพัฒนางานรุ่นที่ 7-10 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดทรัพย์สินสูญ หาย ในพื้นที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัย ( ฝั่งทิศตะวันออก ) กลุ่มพัฒนางานรุ่นที่ 7-10 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

2 แนะนำสมาชิก 1. นายสรรค์ คงยืน ประธานกลุ่ม 2. นายประสิทธิ์ มากมณี เลขานุการ 3. นายประเทือง ด่านไทยณรงค์สมาชิก 4. นายณัตพร เจาทวิภาคสมาชิก 5. นายวชริน ทิพสุภาสมาชิก 6. นายอภิวัฒน์ สุดสอาดสมาชิก 7. นายไพฑูรย์ แป้นโพธิ์สมาชิก 8. นายนพพร มารอดสมาชิก 9. นายธรรมนูญ รุ่งเรืองสมาชิก 10. นายคะนอง พันทบสมาชิก 11. นายคำจันทร์ คำสอนพันธ์สมาชิก 12. นายกฤษดา อีเม็งสมาชิก 13. นายสุรชาติ สุภาดีสมาชิก 14. นายณรงค์ ดีไพรสมาชิก

3 ที่ปรึกษากลุ่ม รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ ที่ ปรึกษากลุ่ม

4 โครงสร้างหน่วยงาน - ภารกิจ - กลุ่ม ผู้ใช้บริการ รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการ จราจรแห่งจุฬาฯ โครงสร้างการบริการศูนย์รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ธุรการ ร. ป. ภ. ผู้ ให้บริการ • ภารกิจหลัก : ให้บริการด้านความปลอดภัย ทรัพย์สิน และการจราจรในพื้นที่ • กลุ่มผู้ให้บริการ : อาจารย์ นิสิต บุคลากร บุคคลภายนอก

5 ประเด็นปัญหาที่พบ • รับแจ้งทรัพย์สินสูญหายภายในโรงอาหารรวม : จุลจักร พงษ์ มหาจักรี มหิตลาธิเบต • ช่วงระยะเวลาทรัพย์สินสูญหาย 12.00 – 13.00 น. เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน

6

7 หัวข้อโครงการ “ ลดของสูญหายภายในโรงอาหารฝั่ง ทิศตะวันออก ” วัตถุประสงค์ : • เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน ระหว่างการใช้ บริการบริเวณภายในโรงอาหาร • เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในความปลอดภัยภายใน มหาวิทยาลัย • เพื่อป้องกันปัญหาของสูญหายเกิดขึ้น เพราะเมื่อสูญ หายแล้วจะต้องสูญเสียเวลา และกำลังเจ้าหน้าที่ในการ ติดตามเป็นจำนวนมาก และ ยากที่จะติดตามคืนได้ ตัววัดผลสำเร็จ : • มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถแจ้งเหตุได้เร็ว และทันการณ์ • ลดของสูญหายให้เป็น ศูนย์ (0) ไม่ให้เกิดการสูญหาย ของทรัพย์สิน

8 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา 1. ไม่ระวังทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการ 2. ร. ป. ภ. ขาดการดูแลที่แท้จริง 3. ไม่มีป้ายแจ้งเตือน เสียงตามสาย 4. ไม่มีที่แจ้งเหตุ เวลาเกิดเหตุ 5. สถานที่ฝากของไม่มี 6. การจำหน่ายอาหารที่ไม่เป็นระบบ เกิดการ ล่าช้า 7. เทคโนโลยี ราคาถูก ค้นภาพผู้ต้องหา แต่ไม่ ชัดเจน 8. มีผู้ต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณ ไม่มีแนวทางที่ ชัดเจน 9. เกิดการกลัว เวลาแจ้งเหตุ กลัวเสียเวลา 10. เวลามาใช้บริการนำสิ่งของมาเยอะ

9

10 Action 1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และที่คั่น หนังสือ ( เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักในความ ปลอดภัย และเบอร์อุ่นใจ )

11 Action 2 รปภ. ร่วมแรง ร่วมใจ ประชาสัมพันธ์

12 ภาพบรรยากาศ : การลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ โรงอาหารรวม : จุลจักรพงษ์ มหาจักรี มหิต ลาธิเบต

13 นิสิตให้ความสนใจ …. เป็นอย่าง ดี …

14

15 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน เฉลี่ย 0 ครั้ง/เดือน

16 ปัญหา / อุปสรรคที่พบ และ แนวทางแก้ไข ปัญหา / อุปสรรคที่พบ ผลกระท บ แนวทางแก้ไข 1. การจัดทำที่ฝาก ของ _ พื้นที่ ล่าช้า ของ โครงกา ร ประสานงาน ฝ่าย รับผิดชอบด้าน โรงอาหาร 2. เทคโนโลยี _ ไม่ทัน ยุค ล่าช้า ของ โครงกา ร ประสานงานฝ่าย ที่รับผิดชอบ 3. แผ่นพับ _ เบอร์อุ่น ใจ --

17 สรุปสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้การนำไปใช้ - การทำงานร่วมกันเป็น ทีม - การบริการที่แท้จริง ระหว่างอาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก - การบริหาร การบริการ งานประจำกับการ พัฒนางาน - ตะหนักในความ ปลอดภัย - การเป็นส่วนหนึ่งของ การปรับปรุงงานบริการ - เป็นมาตรฐานใน อนาคต ที่จะบริการแบบมือ อาชีพ

18 สิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป ดูแล : ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้เป็น ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพทุกรูปแบบของ ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน รูปแบบ : จัด ร. ป. ภ. แบบเฉพาะกิจ จัด โต๊ะให้บริการในการแจ้งเหตุ บริเวณโรง อาหารเวลา 11.30 – 13.30 น.

19


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดทรัพย์สินสูญ หาย ในพื้นที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัย ( ฝั่งทิศตะวันออก ) กลุ่มพัฒนางานรุ่นที่ 7-10 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google