งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ลดระยะเวลาการดำเนินการสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ลดระยะเวลาการดำเนินการสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ลดระยะเวลาการดำเนินการสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย”
ชื่อโครงการพัฒนา “ลดระยะเวลาการดำเนินการสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย”

2 ที่มาของโครงการ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเป็นการให้สวัสดิการ
แก่บุคลากรประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบฯ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบฯ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ บุคลากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยการกู้ ยืมที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินภายนอก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ บุคลากรในการเลือกใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังที่จะลดระยะเวลาดำเนินการและให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกู้เคหะสงเคราะห์ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรอย่างทันการณ์มากขึ้น

3 แนวทางการปรับปรุงโครงการลดระยะการดำเนินการ
เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา(แบบเดิม) (เดือน) ระยะเวลา(แบบใหม่) 1. การเปิดรับสมัคร 1.5 ทุกวันทำการ 2. การประเมินหลักทรัพย์ผู้ยื่นกู้ 2 0.5 3. การนัดประชุมกรรมการอนุมัติ วงเงินกู้ 0.5 4. การทำสัญญาผู้ได้อนุมัติวงเงินกู้ 1 0.5 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 1.5

4 การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหา สาเหตุ การแก้ไขปัญหา
ผู้กู้ได้รับเงินกู้เคหะสงเคราะห์ล่าช้า ตอบสนองความต้องการของผู้กู้ ไม่ทันต่อเหตุการณ์และเวลา จึงทำ ให้ผู้กู้บางรายไปใช้บริการสถาบัน การเงินอื่น เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ขั้นตอนการพิจารณา ใช้เวลานานถึง 5 เดือน เพราะพิจารณาจำนวน มากทีเดียวพร้อมกัน เปิดรับสมัคร ตลอดทุกวันทำการ ใช้เวลา 1.5 เดือน เพราะพิจารณา จำนวนน้อยและทุก เดือน

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลาลดลง การดำเนินการรวดเร็วขึ้น
จำนวนผู้รับบริการมากขึ้น ตอบสนองความต้องการทันการณ์

6 นางสจี รอดโฉม รายชื่อผู้เสนอผลงาน เบอร์โทร 089-8972894
นางสจี รอดโฉม เบอร์โทร น.ส.วราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt “ลดระยะเวลาการดำเนินการสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google