งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการพัฒนา. แนวทางการปรับปรุงโครงการลดระยะ การดำเนินการ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ( แบบเดิม ) ( เดือน ) ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการพัฒนา. แนวทางการปรับปรุงโครงการลดระยะ การดำเนินการ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ( แบบเดิม ) ( เดือน ) ระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการพัฒนา

2

3 แนวทางการปรับปรุงโครงการลดระยะ การดำเนินการ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ( แบบเดิม ) ( เดือน ) ระยะเวลา ( แบบใหม่ ) ( เดือน ) 1. การเปิดรับสมัคร 1.5ทุกวันทำการ 2. การประเมินหลักทรัพย์ผู้ยื่นกู้ 20.5 3. การนัดประชุมกรรมการอนุมัติ วงเงินกู้ วงเงินกู้0.50.5 4. การทำสัญญาผู้ได้อนุมัติวงเงินกู้ 10.5 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น51.5

4 การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาสาเหตุการแก้ไขปัญหา ผู้กู้ได้รับเงินกู้เคหะสงเคราะห์ล่าช้า ผู้กู้ได้รับเงินกู้เคหะสงเคราะห์ล่าช้า ตอบสนองความต้องการของผู้กู้ ตอบสนองความต้องการของผู้กู้ ไม่ทันต่อเหตุการณ์และเวลา จึงทำ ไม่ทันต่อเหตุการณ์และเวลา จึงทำ ให้ผู้กู้บางรายไปใช้บริการสถาบัน ให้ผู้กู้บางรายไปใช้บริการสถาบัน การเงินอื่น การเงินอื่น เปิดรับสมัครปีละ เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง 2 ครั้ง ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการพิจารณา ใช้เวลานานถึง 5 เดือน ใช้เวลานานถึง 5 เดือน เพราะพิจารณาจำนวน เพราะพิจารณาจำนวน มากทีเดียวพร้อมกัน มากทีเดียวพร้อมกัน เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตลอดทุกวันทำการ ตลอดทุกวันทำการ ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการพิจารณา ใช้เวลา 1.5 เดือน ใช้เวลา 1.5 เดือน เพราะพิจารณา เพราะพิจารณา จำนวนน้อยและทุก จำนวนน้อยและทุก เดือน เดือน

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา ลดลง การดำเนินการ รวดเร็วขึ้น จำนวนผู้รับบริการ มากขึ้น ตอบสนองความต้องการ ทันการณ์

6 รายชื่อผู้เสนอ ผลงาน นางสจี รอดโฉม เบอร์โทร 089- 8972894 น. ส. วราลักษณ์ ลิ่ว ลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการพัฒนา. แนวทางการปรับปรุงโครงการลดระยะ การดำเนินการ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ( แบบเดิม ) ( เดือน ) ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google