งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบัญชี ทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 83993 Email:gl.cubook.chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบัญชี ทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 83993 Email:gl.cubook.chula.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบัญชี ทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 83993 Email:gl.cubook.chula.ac.th

2 เพื่อให้สาขามี เงินสดย่อยใช้จ่าย เพียงพอในการ ดำเนินการ

3 1. เพื่อให้การเบิกจ่ายคืนเงินสดย่อยเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ 2. ตรวจสอบประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้ทันที เมื่อ ได้รับเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ 3. สร้างความประทับใจ ในการให้บริการต่อสาขา เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ตัวชี้วัด ค่าปัจจุบัน ค่าเป้าหมาย  อัตราการทำเอกสารเบิกจ่ายของสาขา ถูกต้อง 80 % 100%  ระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อยให้แต่ละสาขา 7-15 วัน 3 วัน ( นับจากวันที่ได้รับเอกสาร )  อัตราหมุนเวียนเงินสดย่อยของแต่ละสาขามีสภาพคล่อง 80% 100% กำหนดเสร็จ 15 ตุลาคม 2554

5 X1…………………...… ……………… ……………………… เบิกจ่าย ล่าช้า X1 พนักงานเข้า - ออกบ่อย...… X3 เอกสารไม่ ครบ X2 เอกสาร ล่าช้า - พนักงานไม่มี ความเข้าใน ขั้นตอนการ ทำงาน - เอกสารส่งกลับไป แก้ไข - การส่งเอกสารระหว่าง หน่วยงาน - ไม่มีเอกสารลงประวัติ การซ่อม - เอกสารสูญหาย ระหว่าง ทาง - ไม่มีใบเสร็จรับเงิน - ลายเซ็นไม่ครบถ้วนและ ลงบัญชีไม่ถูกต้อง - เอกสารประกอบอ้างอิงไม่ ถูกต้อง

6 แผนการ แก้ไข ปรับปรุง จัดทำแบบฟอร์มสรุปเอกสาร จัดทำคู่มือการทำงาน ( อย่างง่าย ) สรุปรายงาน

7 Process การเบิกเงินสดย่อย AS-IS สาขา ผจก. สาขา GL การเงิน อนุมั ติ ตรว จ สอบ เอกส าร ใบสำคั ญสั่ง จ่าย ทำเช็ค โอน เงิน เอกสา รขอ เบิก แก้ไข เอกสาร YES NO Take Time

8 Process การเบิกเงินสดย่อย TO-BE 1- 2 Month สาขา ผจก. สาขา GL การเงิน อนุมั ติ ตรว จ สอบ เอกส าร ใบสำคั ญสั่ง จ่าย ทำเช็ค โอน เงิน เอกสา รขอ เบิก YES NO แก้ไข เอกสาร Reduce Time รายงา น เอกสาร ไม่ครบ

9 Process การเบิกเงินสดย่อย TO-BE Long Term สาขา ผจก. สาขา GL การเงิน อนุมั ติ ตรว จ สอบ เอกส าร ใบสำคั ญสั่ง จ่าย ทำเช็ค โอน เงิน เอกสาร ขอเบิก YES NO Reduce Time เช็ค ความ ถูกต้อง YES NO

10 สรุปผลการดำเนินงาน หลักการและเหตุผลผลการดำเนินงาน 1 อัตราการทำเอกสารเบิกจ่ายของสาขา ถูกต้องถูกต้อง 95 % 2 ระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อยให้แต่ละ สาขา 3 วัน ( นับจากวันที่ได้รับเอกสาร ) 3 อัตราหมุนเวียนเงินสดย่อยของแต่ละสาขามี สภาพคล่องมีสภาพคล่อง 95 %


ดาวน์โหลด ppt แผนกบัญชี ทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 83993 Email:gl.cubook.chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google